Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przedmiot | Zakres stosowania | Definicje | Ocena zagrożeń poważną awarią w przypadku określonej substancji niebezpiecznej | Ogólne obowiązki prowadzącego zakład | Kompetentne władze (właściwy organ) | Kryteria kwalifikacyjne | Zgłoszenie | Polityka zapobiegania poważnym awariom | Efekt domina | Raport o bezpieczeństwie | Modyfikacja instalacji, zakładu lub urządzenia magazynowego | Plany operacyjno-ratownicze | Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | Informowanie społeczności | Konsultacje społeczne i udział społeczności w podejmowaniu decyzji | Informacje przekazywane przez prowadzącego zakład oraz działania podejmowane w następstwie poważnej awarii | Działanie podejmowane przez właściwy organ w następstwie poważnej awarii | Informacje przekazywane przez państwa członkowskie w następstwie poważnej awarii | Zakaz użytkowania | Kontrole | System informacji i ich wymiana | Dostęp do informacji i poufność | Dostęp do wymiaru sprawiedliwości | Wytyczne | Zmiana załączników | Wykonywanie przekazanych uprawnień | Procedura komitetowa | Sankcje | Sprawozdawczość i przegląd | Zmiana dyrektywy 96/82/WE | Transpozycja i adresaci | Uchylenie | Wejście w życie | Bibliografia

Transpozycja i adresaci

Artykuł 34 Dyrektywy Seveso III określa państwa członkowskie jako adresatów dyrektywy, natomiast w artykule 31 określone zostały dwie daty transpozycji. Pierwsza z nich dotyczy zmiany kryteriów kwalifikacyjnych, tzn. wprowadzenia oleju opałowego ciężkiego do prawodawstwa państw członkowskich i datą graniczną jest tu 14 luty 2014 r., po którym odpowiednie zapisy mają obowiązywać, druga data to 31 maja 2015 r. Oznacza to, że od 1 czerwca 2015 r. zaimplementowane zapisy Dyrektywy Seveso III mają obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Oba zapisy prawa krajowego, zarówno wprowadzające olej opałowy do kryteriów kwalifikacyjnych, jak również tekst implementujący Dyrektywę Seveso III mają zostać przesłane do Komisji. Warto również zaznaczyć, że data 1 czerwca 2015 r. jest nie tylko datą rozpoczęcia obowiązywania Dyrektywy Seveso III, ale również ostateczną datą wprowadzającą Rozporządzenie CLP.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP