Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przedmiot | Zakres stosowania | Definicje | Ocena zagrożeń poważną awarią w przypadku określonej substancji niebezpiecznej | Ogólne obowiązki prowadzącego zakład | Kompetentne władze (właściwy organ) | Kryteria kwalifikacyjne | Zgłoszenie | Polityka zapobiegania poważnym awariom | Efekt domina | Raport o bezpieczeństwie | Modyfikacja instalacji, zakładu lub urządzenia magazynowego | Plany operacyjno-ratownicze | Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | Informowanie społeczności | Konsultacje społeczne i udział społeczności w podejmowaniu decyzji | Informacje przekazywane przez prowadzącego zakład oraz działania podejmowane w następstwie poważnej awarii | Działanie podejmowane przez właściwy organ w następstwie poważnej awarii | Informacje przekazywane przez państwa członkowskie w następstwie poważnej awarii | Zakaz użytkowania | Kontrole | System informacji i ich wymiana | Dostęp do informacji i poufność | Dostęp do wymiaru sprawiedliwości | Wytyczne | Zmiana załączników | Wykonywanie przekazanych uprawnień | Procedura komitetowa | Sankcje | Sprawozdawczość i przegląd | Zmiana dyrektywy 96/82/WE | Transpozycja i adresaci | Uchylenie | Wejście w życie | Bibliografia

Sankcje

W odróżnieniu od Dyrektywy Seveso II w Dyrektywie Seveso III znalazł się zapis nakładający na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia w przepisach krajowych skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji, mających zastosowanie w przypadku naruszenia krajowych przepisów przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy. Do dnia 1 czerwca 2015 r. państwa członkowskie zostały zobligowane do powiadomienia Komisji o wprowadzonych przepisach, a także w przypadku wprowadzania w nich zmian, do bezzwłocznego informowania Komisji.

W przypadku szkód wyrządzonych w środowisku, powstałych w wyniku poważnej awarii, zgodnie z zapisem w Preambule, zasadniczo zastosowanie ma dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu [15]. W tym miejscu należy bardzo wyraźnie zaznaczyć, że preambuła jest wstępem do aktu prawnego i opisuje okoliczności wydania aktu oraz określa cele jakim powinien służyć, nie określa natomiast konkretnych nakazów postępowania.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP