Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wymagania Dyrektywy Seveso II | Porównanie Dyrektywy Seveso II i Dyrektywy Seveso III | Wymagania przepisów polskich | Wytyczne w zakresie inspekcji wymaganych artykułem 18 dyrektywy rady 96/82/WE (Seveso II)

Wymagania przepisów UE

W Dyrektywie Seveso II położono szczególny nacisk na wykonywanie funkcji kontrolno-inspekcyjnych oraz nadzoru nad realizacją zadań i procedur w zakresie zapobiegania, gotowości i reagowania na poważne awarie przemysłowe.

W odniesieniu do problematyki inspekcji oraz kontroli realizacji obowiązków i procedur przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym Dyrektywa Seveso II zawiera (art. 18) następujące postanowienia:

Artykuł 18
Inspekcje
 1. Państwa członkowskie zapewnią zorganizowanie przez kompetentne władze systemu inspekcji, lub innych działań kontrolnych odpowiednich do rodzaju zakładu. Inspekcje te lub działania kontrolne nie powinny zależeć od otrzymania raportu o bezpieczeństwie lub każdego innego raportu. Inspekcje te lub inne działania kontrolne powinny być wystarczające do planowego i systematycznego sprawdzania systemów zastosowanych w zakładzie natury zarówno technicznej, organizacyjnej jak i kierowniczej, tak aby zapewnić w szczególności sprawdzenie:
  • czy operator może wykazać, że podjął odpowiednie działania, w związku z działalnością zakładu, aby zapobiec poważnym awariom,
  • czy operator może wykazać, że podjął odpowiednie działania, aby ograniczyć skutki poważnej awarii, wewnątrz i na zewnątrz zakładu,
  • czy dane oraz informacje zawarte w raporcie o bezpieczeństwie lub każdym innym przedłożonym raporcie prawidłowo odzwierciedlają warunki panujące w danym zakładzie,
  • czy informacje zostały podane do wiadomości społeczeństwu zgodnie z artykułem 13 (1).
 2. System inspekcji opisany w paragrafie 1 powinien spełniać następujące warunki:
  1. powinien istnieć program inspekcji dla wszystkich zakładów. Niezależnie od tego, czy kompetentne władze ustaliły program inspekcji oparty na systematycznej ocenie zagrożenia poważnymi awariami w poszczególnych zakładach, program ten powinien obejmować przynajmniej jedną inspekcję, przeprowadzoną przez kompetentne władze raz na 12 miesięcy na terenie każdego zakładu objętego przepisami artykułu 9;
  2. po każdej inspekcji kompetentne władze powinny przygotować raport;
  3. jeśli okaże się to konieczne, wnioski z każdej inspekcji przeprowadzonej przez kompetentne władze, będą uwzględniane przez zarząd zakładu w rozsądnym terminie po przeprowadzeniu inspekcji.
 3. Kompetentne władze mogą zażądać od operatora przedstawienia dodatkowych informacji, które pozwolą tym władzom w pełni ocenić możliwość wystąpienia poważnej awarii oraz określić zakres możliwego wzrostu prawdopodobieństwa wystąpienia i/lub zaostrzenia poważnej awarii, a także umożliwią przygotowanie zewnętrznego planu awaryjnego [operacyjno-ratowniczego] oraz uwzględnienie substancji, które, przez swoją formę fizyczną, szczególne warunki lub lokalizację, mogą wymagać dodatkowego rozpatrzenia.

Niezwykle ważnym dokumentem UE w odniesieniu do problematyki inspekcji w zakładach stwarzających zagrożenie poważną awarią oraz kontroli realizacji obowiązków i procedur przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym są opracowane na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska (DG XI) Komisji Europejskiej „Wytyczne w zakresie inspekcji wymaganych artykułem 18 dyrektywy rady 96/82/WE (Seveso II)”. Jest to dokument zawierający m.in. bardzo precyzyjnie opracowany zestaw pytań do wykorzystania podczas czynności kontrolnych w zakładach stwarzających zagrożenie poważną awarią. Autorzy niniejszej strony internetowej uważają, że omawiane „Wytyczne” mogą być niezwykle przydatne nie tylko dla osób i instytucji przeprowadzających inspekcje i kontrole, lecz także dla prowadzących zakłady i wszystkich tych, którzy uczestniczą w realizacji procedur przeciwdziałania poważnym awariom w zakładach. „Wytyczne” mogą być bowiem bardzo pomocne dla kadry pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań i procedur, pełniąc niejako rolę doskonałej „listy kontrolnej”, pozwalającej sprawdzić ich prawidłowość i kompletność.

Dokument ten, podobnie jak inne wytyczne UE dotyczące Dyrektywy Seveso II, został zamieszczony w tłumaczeniu na język polski na niniejszej stronie internetowej.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP