Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wy瞠jCIOP
.. | Postanowienia przepis闚 | Charakterystyka terenu otaczaj帷ego zak豉d | Termin dokonania zg這szenia | Dokonywanie zmian | Dokument zg這szenia

Wykonywanie procedury zg這szenia zak豉d闚 o zwi瘯szonym oraz o du篡m ryzyku powa積ej awarii przemys這wej

W niniejszym opracowaniu przedstawiono zalecenia wspomagaj帷e, u豉twiaj帷e i ujednolicaj帷e wykonanie procedury zg這szenia. Materia przeznaczony jest dla szerokiego kr璕u zainteresowanych:

 • prowadz帷ych (zarz康闚) jednostek organizacyjnych (obiekt闚 stacjonarnych), w kt鏎ych znajduj si substancje niebezpieczne i kt鏎e s zobowi您ane do wykonywania procedur systemu przeciwdzia豉nia powa積ym awariom;
 • organ闚 kompetentnych w豉dz sprawuj帷ych nadz鏎 nad wykonywaniem przepis闚 dotycz帷ych przeciwdzia豉nia powa積ym awariom lub wykonuj帷ych inne zadania przewidziane przepisami;
 • instytucji, organizacji i os鏏 zainteresowanych sprawami bezpiecze雟twa pracy, bezpiecze雟twa procesowego, ochron zdrowia i ochron 鈔odowiska w kontek軼ie zagro瞠 powa積ymi awariami przemys這wymi.


Autorzy wyra瘸j przekonanie, 瞠 zalecenia w znacznym stopniu u豉twi prowadz帷ym zak豉dy prawid這we wykonanie procedur zwi您anych z opracowaniem informacji i dokonaniem zg這szenia w豉軼iwym w豉dzom, tzn. komendantom powiatowym (w przypadku ZZR) i wojew鏚zkim (w przypadku ZDR) Pa雟twowej Stra篡 Po瘸rnej oraz wojew鏚zkim inspektorom ochrony 鈔odowiska (WIO).

Autorzy wyra瘸j pogl康, 瞠 przedstawione zalecenia oka膨 si pomocnym narz璠ziem dla kompetentnych organ闚 w豉dzy, maj帷 w szczeg鏊no軼i na uwadze wykonywanie funkcji nadzoru i kontroli.

Zg這szenie (wed逝g Dyrektywy Seveso II – notyfikacja) jest wa積ym elementem systemu przeciwdzia豉nia powa積ym awariom przemys這wym. Obowi您ek ten zosta na這穎ny na prowadz帷ego zak豉d kategorii ZZR oraz ZDR postanowieniem art. 250 ust. 1 ustawy Prawo ochrony 鈔odowiska (PO).

Art. 250(PO)
1. Prowadz帷y zak豉d o zwi瘯szonym ryzyku lub o du篡m ryzyku jest obowi您any do zg這szenia zak豉du w豉軼iwemu organowi Pa雟twowej Stra篡 Po瘸rnej.

W ust瘼ie 2 art. 250 (PO), zmienionym przez ustaw z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 鈔odowiska (DzU nr 152, poz. 1019) ustalono zakres informacji, jakie powinny by zawarte w zg這szeniu.


Zawarto嗆 zg這szenia

 1. Oznaczenie  prowadz帷ego zak豉d oraz kieruj帷ego zak豉dem, ich adresy zamieszkania lub  siedziby; przez kieruj帷ego zak豉dem rozumie si osob zarz康zaj帷 zak豉dem  w imieniu prowadz帷ego.
 2. Adres  zak豉du.
  2a. Adres strony internetowej zak豉du,
 3. Informacja  o tytule prawnym.
 4. Charakter  prowadzonej lub planowanej dzia豉lno軼i zak豉du lub instalacji.
 5. Rodzaj  instalacji i istniej帷e systemy bezpiecze雟twa.
 6. Rodzaj,  kategoria i ilo嗆 oraz charakterystyka fizykochemiczna, po瘸rowa i toksyczna  substancji niebezpiecznej. w tym sk豉dowanej substancji niebezpiecznej
 7. Charakterystyka  terenu w bezpo鈔ednim s御iedztwie zak豉du, ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem  czynnik闚 mog帷ych przyczyni si do zwi瘯szenia zagro瞠nia awari  przemys這w lub pog喚bienia jej skutk闚.

Nale篡 zwr鏂i uwag na wymagania przepis闚 ustawy PO uj皻e w punktach 6 i 7 zg這szenia. Punkt 6 oznacza wym鏬 pe軟ego rozpoznania w豉軼iwo軼i niebezpiecznych substancji i potrzeb charakteryzacji zagro瞠 stwarzanych przez nie. Zgodnie z wymaganiami ju om闚ionych postanowie przepis闚, odnosi si to, tak瞠 do substancji nieobecnych w obiekcie, lecz kt鏎e mog powsta w warunkach awaryjnych. Tak wi璚, okre郵enie mo磧iwo軼i powstania substancji niebezpiecznych, nieobecnych w normalnych warunkach, wymaga ju na tym etapie realizacji zada systemu przeciwdzia豉nia powa積ym awariom przemys這wym dokonania przez prowadz帷ego odpowiednich analiz zagro瞠 i mo磧iwych przebieg闚 zdarze awaryjnych.

Je郵i chodzi o punkt 7 wymaga, oznacza on r闚nie potrzeb wnikliwej analizy otoczenia zak豉du. Czynniki zwi瘯szaj帷e zagro瞠nie awari przemys這w, kt鏎e nale篡 uwzgl璠ni, mog by r騜ne. Nale篡 tutaj bra pod uwag efekt domina, kt鏎emu Dyrektywa Seveso II po鈍i璚a odr瑿ne postanowienia, czyli m.in. odleg這軼i mi璠zy r騜nymi instalacjami w zak豉dzie lub odleg這軼i do niebezpiecznych instalacji w innych, s御iednich zak豉dach oraz inne uwarunkowania.

Z kolei jako czynniki, kt鏎e mog pog喚bi skutki awarii, nale篡 uwzgl璠ni lokalizacj obiektu wzgl璠em osiedli mieszkaniowych lub zwartej zabudowy, wzgl璠em obiekt闚 publicznych takich jak szko造, szpitale itp., tras komunikacyjnych, rzek i akwen闚, uj耩 wody i wielu innych. Dokonuj帷 ocen dotycz帷ych czynnik闚 pog喚biaj帷ych skutki awarii nale篡 ju na tym etapie wykonywania zada i procedur systemu przeciwdzia豉nia powa積ym awariom dokona wst瘼nego rozpatrzenia mo磧iwych scenariuszy awarii. Jest to niezb璠ne, aby oszacowa zasi璕 skutk闚 wybuch闚, po瘸r闚 lub/oraz uwolnie do otoczenia toksycznych dla ludzi oraz niebezpiecznych dla 鈔odowiska substancji.

Reasumuj帷, Dyrektywa Seveso II oraz przepisy polskie wymagaj od prowadz帷ego zak豉d zamieszczenia w zg這szeniu informacji o bezpo鈔ednim otoczeniu zak豉du, tzn. o elementach, kt鏎e mog spowodowa powa積 awari lub zwi瘯szy jej skutki. Zagadnienia te, szereg praktycznych zalece oraz danych wspomagaj帷ych wykonanie procedury zg這szenia s przedmiotem niniejszego opracowania.

Efekt domina

Dyrektywa Seveso II w art. 8 zatytu這wanym „efekt domina” ustali豉 wymagania maj帷e na celu zwi瘯szenie bezpiecze雟twa w przypadku zak豉d闚 zwi瘯szonego ryzyka (ZZR) lub/oraz du瞠go ryzyka awarii (ZDR) zlokalizowanych w niedu瞠j odleg這軼i od siebie, co mo瞠 spowodowa wzrost prawdopodobie雟twa wyst徙ienia awarii przemys這wej lub pog喚bi jej skutki.

Ustawa Prawo ochrony 鈔odowiska mimo 瞠 nie zosta w niej u篡ty termin „efekt domina”, w art. 259, ust. 1 i 2 wprowadzi豉 identyczne wymagania. Zgodnie z postanowieniami tego artyku逝 komendant wojew鏚zki PSP ma obowi您ek ustali, w drodze decyzji, grupy zak豉d闚 kategorii ZZR lub ZDR, na kt鏎e ze wzgl璠u na ma貫 odleg這軼i od siebie oraz mo磧iwo嗆 zwi瘯szenia prawdopodobie雟twa lub/oraz wielko軼i skutk闚 awarii mog by na這穎ne dodatkowe obowi您ki.

W decyzji, o kt鏎ej mowa, komendant wojew鏚zki PSP zobowi您uje prowadz帷ych zak豉dy do:

 • wzajemnej wymiany stosownych informacji, kt鏎e powinny by uwzgl璠nione przy opracowywaniu programu zapobiegania awariom (PZA), raportach o bezpiecze雟twie (RoB) i w wewn皻rznych planach operacyjno-ratowniczych
 • dostarczenia informacji niezb璠nych do opracowania zewn皻rznych plan闚 operacyjno-ratowniczych z uwzgl璠nieniem omawianego wzrostu zagro瞠.


Tak wi璚, wymagania punktu 7 dotycz帷ego zawarto軼i dokumentu „Zg這szenia” maj bardzo istotne znaczenie w realizacji wielu procedur oraz dokument闚 systemu przeciwdzia豉nia powa積ym awariom przemys這wym.


Na g鏎 strony

Siedziba instytutu
Strona g堯wnaIndeks s堯wStrona BIPCIOP