Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wymagania Dyrektywy Seveso II | Porównanie Dyrektywy Seveso II i Dyrektywy Seveso III | Wymagania przepisów polskich | Wytyczne w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego w kontekście artykułu 12 Dyrektywy Seveso II 96/82/WE zmienionej dyrektywą 105/2003/WE, ...

Wymagania przepisów Dyrektywy Seveso II

W Dyrektywie Seveso II zwrócono szczególną uwagę na kwestie zagospodarowania terenów, mając na względzie możliwe skutki poważnych awarii przemysłowych (art. 12 dyrektywy).

Artykuł 12

Plany zagospodarowania terenu
 1. Państwa członkowskie zapewnią, by cele związane z zapobieganiem poważnym awariom oraz ograniczaniem ich skutków były uwzględniane w polityce zagospodarowania terenu i/lub innej z tym związanej. Powinny one dążyć do wypełnienia tych zadań przez kontrolę:
  1. lokalizacji nowych zakładów,
  2. modyfikacji istniejących zakładów, których dotyczy artykuł 10,
  3. nowych obiektów, takich jak połączenia transportowe, miejsca często odwiedzane przez ludność oraz tereny mieszkalne w pobliżu istniejących zakładów, jeżeli lokalizacja ta lub te obiekty mogą prowadzić do zwiększenia ryzyka lub skutków poważnej awarii.
  Państwa członkowskie zapewnią, że ich polityki zagospodarowania terenów oraz/lub inne istotne polityki oraz procedury służące ich wprowadzeniu będą uwzględniać potrzebę długoterminowego zachowania odpowiednich odległości między zakładami podlegającymi przepisom niniejszej dyrektywy a obszarami zamieszkałymi, budynkami i obszarami użyteczności publicznej, głównymi trasami transportowymi na ile to możliwe, terenami rekreacyjnymi oraz terenami o szczególnej wrażliwości przyrodniczej lub szczególnego zainteresowania oraz – w przypadku istniejących zakładów – potrzebę stosowania dodatkowych środków technicznych zgodnie z art. 5, tak, aby nie powiększać ryzyka w odniesieniu do ludności.

  1a. Komisja jest proszona o opracowanie w terminie do 31 grudnia 2006 r., w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, wytycznych określających bazę danych technicznych, łącznie z danymi dotyczącymi ryzyka i scenariuszy awarii, w celu ich stosowania do oceny wzajemnego przystosowania zakładów objętych niniejszą dyrektywą oraz obszarów opisanych w paragrafie 1. Zawartość tej bazy danych powinna, na ile to możliwe, uwzględniać oceny wykonane przez kompetentne władze, informacje otrzymane od operatorów oraz wszystkie inne istotne informacje, takie jak korzyści społeczno-ekonomiczne wynikające z opracowania planów awaryjnych [operacyjno-ratowniczych] oraz ich efektów w zakresie łagodzenia skutków [poważnych awarii].
 2. Państwa członkowskie zapewnią ustanowienie przez kompetentne władze oraz władze zajmujące się planowaniem, odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w tych sprawach, odpowiednich procedur konsultacyjnych, ułatwiających wprowadzanie polityki określonej w paragrafie 1. Procedury te powinny być opracowane tak, aby zapewnić doradztwo techniczne przy podejmowaniu decyzji w kwestii oceny ryzyka związanego z zakładem, zarówno w konkretnych przypadkach jak i ogólnie.

Przypomnijmy w tym miejscu, że postanowienia ustępu 5 art. 13 Dyrektywy Seveso II „Informacje dotyczące środków bezpieczeństwa” wymagają, aby państwa członkowskie zapewniły społeczeństwu możliwość wyrażenia swojej opinii w następujących przypadkach:
 • planowania nowych zakładów, których dotyczy artykuł 9,
 • modyfikowania istniejących zakładów zgodnie z artykułem 10, jeżeli takie modyfikacje podlegają obowiązkom dotyczącym planów zagospodarowania terenu, ustanowionym w niniejszej dyrektywie,
 • zagospodarowania terenu wokół takich istniejących zakładów.

Zgodnie z postanowieniami ust. 1a, we wrześniu 2006 r. zostały opublikowane przez Wspólnotowe centrum Badawcze (Joint Research Centre) wytyczne zatytułowane „Land use planning guidelines in the context of article 12 of the Seveso II Directive 96/82/EC as amended by Directive 105/2003/EC, also defining a technical database with risk data and risk scenarios, to be used for assessing the compatibility between seveso establishments and residential and other sensitive areas listed in article 12” [„Wytyczne w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego w kontekście artykułu 12 Dyrektywy Seveso II 96/82/WE  zmienionej dyrektywą 105/2003/WE, łącznie ze zdefiniowaniem technicznej bazy danych na temat zagrożeń oraz scenariuszy zagrożeń, która będzie wykorzystywana do oceny zgodności między zakładami podlegającymi Dyrektywie Seveso a obszarami mieszkalnymi i innymi obszarami wrażliwymi pod względem środowiskowym, wskazanymi w artykule 12”].

Ich tłumaczenie na język polski, ze względu na wagę tego oficjalnego dokumentu UE dla ograniczania zagrożeń skutkami poważnych awarii, zamieszczono na niniejszej stronie internetowej.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP