Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wymagania Dyrektywy Seveso II | Porównanie Dyrektywy Seveso II i Dyrektywy Seveso III | Wymagania przepisów polskich | Wytyczne w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego w kontekście artykułu 12 Dyrektywy Seveso II 96/82/WE zmienionej dyrektywą 105/2003/WE, ...


Wymagania przepisów  polskich

W przepisach  polskich zagadnienia te również zostały uregulowane, w sposób podobny jak  w Dyrektywie Seveso II. Kwestie  zostały co włączone do zapisów tytułu I – Przepisy  ogólne, dział VII „Ochrona środowiska  w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji” ustawy POŚ.

Postanowienia POŚ zawarte w art. 73 ust. 3 zabraniają  budowy zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a  w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, w granicach  administracyjnych miast oraz w obrębie zwartej zabudowy wsi. Natomiast  rozbudowa takich zakładów jest dopuszczalna pod warunkiem, że doprowadzi ona do  ograniczenia zagrożeń, w tym wystąpienia poważnych awarii.

Zgodnie z art. 73  ust. 4 ustawy – Prawo ochrony środowiska,  zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnych awarii powinny być  lokalizowane w bezpiecznej odległości od siebie, osiedli mieszkaniowych,  od obiektów użyteczności publicznej, od upraw wieloletnich, od dróg krajowych  oraz od linii kolejowych o znaczeniu państwowym.

Postanowienia ustępów 5 i 6  art. 73 ustanawiają kolejne wymagania dotyczące zagospodarowania terenów.  Zgodnie z tymi zapisami osiedla mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej,  budynki zamieszkania zbiorowego, obszary chronione (parki narodowe, rezerwaty  przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, zespoły  przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne,  pomniki przyrody oraz ich otuliny, strefy ochronne ujęć wód oraz obszary  ochronne zbiorników wód podziemnych), drogi krajowe oraz linie kolejowe o  znaczeniu państwowym powinny być lokalizowane w bezpiecznej odległości od  zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych  awarii.

Organy Inspekcji Ochrony  Środowiska mogą, po uzyskaniu opinii właściwego organu PSP, wydać istniejącym  zakładom stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, dla których  bezpieczna odległość nie została zachowana, decyzję w zakresie nałożenia  dodatkowych zabezpieczeń technicznych, aby zmniejszyć niebezpieczeństwa, na  jakie są narażeni ludzie.

Należy ponadto zwrócić uwagę na zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzone przez ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU nr 130, poz. 871). Dotyczą one następujących kwestii:
  1. wprowadzono przepis pozwalający społeczeństwu na wyrażenie opinii w kwestii planowania nowych zakładów o zwiększonym oraz dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, zmian w zakresie istniejących zakładów, gdy te zmiany będą podlegać zobowiązaniom dotyczącym planowania inwestycji wokół istniejących zakładów. Sposób udziału społeczeństwa w wyrażaniu opinii w w/w kwestiach precyzuje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, m.in. – art. 11 i 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

  2. wprowadzono przepis pozwalający na uzgodnienie planów zagospodarowania przestrzennego pomiędzy właściwymi organami, zawarty w rozszerzonym zapisie art. 17 (pkt 6) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Odpowiednie postanowienia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawiono poniżej:

Art. 11. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, kolejno:

1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia;
2) zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium;
( … )

I) właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w zakresie:
- lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii,
- zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii,
- nowych inwestycji oraz rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej i terenów zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, w przypadku gdy te inwestycje, obszary lub tereny zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii,
( … )
Art. 17. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego kolejno:
1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia;
2) zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu;
3) (uchylony);
4) sporządza projekt planu miejscowego rozpatrując wnioski, o których mowa w pkt 1, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
5) sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z uwzględnieniem art. 36;
6) występuje o:
a) opinie o projekcie planu do:
( … )
- właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w zakresie lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, zmian w istniejących zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii i nowych inwestycji oraz rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej i terenów zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, w przypadku gdy te inwestycje, obszary lub tereny zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii,
( … ).

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP