Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przedmiot | Zakres stosowania | Definicje | Ocena zagrożeń poważną awarią w przypadku określonej substancji niebezpiecznej | Ogólne obowiązki prowadzącego zakład | Kompetentne władze (właściwy organ) | Kryteria kwalifikacyjne | Zgłoszenie | Polityka zapobiegania poważnym awariom | Efekt domina | Raport o bezpieczeństwie | Modyfikacja instalacji, zakładu lub urządzenia magazynowego | Plany operacyjno-ratownicze | Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | Informowanie społeczności | Konsultacje społeczne i udział społeczności w podejmowaniu decyzji | Informacje przekazywane przez prowadzącego zakład oraz działania podejmowane w następstwie poważnej awarii | Działanie podejmowane przez właściwy organ w następstwie poważnej awarii | Informacje przekazywane przez państwa członkowskie w następstwie poważnej awarii | Zakaz użytkowania | Kontrole | System informacji i ich wymiana | Dostęp do informacji i poufność | Dostęp do wymiaru sprawiedliwości | Wytyczne | Zmiana załączników | Wykonywanie przekazanych uprawnień | Procedura komitetowa | Sankcje | Sprawozdawczość i przegląd | Zmiana dyrektywy 96/82/WE | Transpozycja i adresaci | Uchylenie | Wejście w życie | Bibliografia

System informacji i ich wymiana

Artykuł 21 oprócz całkowicie nowego ustępu 5, który ustala dla Komisji do 1 stycznia 2015 r. termin przyjęcia aktów wykonawczych dotyczących określenia sposobu przekazywania informacji, wskazuje 30 września 2019 r. jako termin pierwszego przekazywania przez państwa członkowskie do Komisji sprawozdania z wdrażania Dyrektywy Seveso III. Następne sprawozdania mają być przekazywane co cztery lata.

Pozostałe ustępy odpowiadają dokładnie zapisom zawartym w Dyrektywie Seveso II, wraz ze zmianami wprowadzonymi Dyrektywą 2003/105/WE, z dwiema modyfikacjami: jedną drobną – w ustępie 4 system rejestracji i informacji został zastąpiony wyrazem baza danych oraz uproszczeniem ustępu trzeciego Dyrektywy Seveso II brzmiącego: Nie naruszając postanowień artykułu 20, rejestr i system informacyjny będzie dostępny dla organów rządowych państw członkowskich, stowarzyszeń przemysłowych i handlowych, związków zawodowych, organizacji pozarządowych działających w zakresie ochrony środowiska oraz innych organizacji międzynarodowych i badawczych działających w tej dziedzinie, który został zastąpiony i obecnie, w Dyrektywie Seveso III, brzmi: Komisja podaje do wiadomości publicznej część danych nieobjętą klauzulą poufności.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP