Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przedmiot | Zakres stosowania | Definicje | Ocena zagrożeń poważną awarią w przypadku określonej substancji niebezpiecznej | Ogólne obowiązki prowadzącego zakład | Kompetentne władze (właściwy organ) | Kryteria kwalifikacyjne | Zgłoszenie | Polityka zapobiegania poważnym awariom | Efekt domina | Raport o bezpieczeństwie | Modyfikacja instalacji, zakładu lub urządzenia magazynowego | Plany operacyjno-ratownicze | Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | Informowanie społeczności | Konsultacje społeczne i udział społeczności w podejmowaniu decyzji | Informacje przekazywane przez prowadzącego zakład oraz działania podejmowane w następstwie poważnej awarii | Działanie podejmowane przez właściwy organ w następstwie poważnej awarii | Informacje przekazywane przez państwa członkowskie w następstwie poważnej awarii | Zakaz użytkowania | Kontrole | System informacji i ich wymiana | Dostęp do informacji i poufność | Dostęp do wymiaru sprawiedliwości | Wytyczne | Zmiana załączników | Wykonywanie przekazanych uprawnień | Procedura komitetowa | Sankcje | Sprawozdawczość i przegląd | Zmiana dyrektywy 96/82/WE | Transpozycja i adresaci | Uchylenie | Wejście w życie | Bibliografia

Zakaz użytkowania

W odniesieniu do artykułu 19 nie zostały wprowadzone istotne zmiany w samym zapisie. Ustęp pierwszy dotyczący braku wyrażenia zgodny przez państwa członkowskie na funkcjonowanie zakładu, instalacji oraz obiektu magazynowego (lub jakiejkolwiek ich części) w przypadku, gdy prowadzący zakład podjął niewystarczające środki mające na celu zapobieganie i ograniczanie poważnych awarii, został doprecyzowany o podstawę na jakiej taki zakaz funkcjonowania mógłby zostać podjęty, a mianowicie mogłyby to być: między innymi poważne przypadki zaniechania podjęcia niezbędnych działań wyszczególnionych w protokole kontroli.

Pozostałe zapisy tego artykułu nie uległy zmianie, a więc na mocy tego artykułu państwa członkowskie mogą zabronić użytkowania lub wprowadzania do użytku zakładu, instalacji lub obiektu magazynowego, lub jakiejkolwiek ich części, jeżeli prowadzący zakład w określonym czasie nie przedstawi zgłoszenia, sprawozdań lub innych informacji wymaganych na mocy niniejszej dyrektywy. Oczywiście państwa członkowskie zostały zobligowane do zapewnienia prowadzącemu zakład możliwości odwołania się od zakazu wydanego przez kompetentne władze (ustęp 2 artykułu 19).

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP