Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przedmiot | Zakres stosowania | Definicje | Ocena zagrożeń poważną awarią w przypadku określonej substancji niebezpiecznej | Ogólne obowiązki prowadzącego zakład | Kompetentne władze (właściwy organ) | Kryteria kwalifikacyjne | Zgłoszenie | Polityka zapobiegania poważnym awariom | Efekt domina | Raport o bezpieczeństwie | Modyfikacja instalacji, zakładu lub urządzenia magazynowego | Plany operacyjno-ratownicze | Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | Informowanie społeczności | Konsultacje społeczne i udział społeczności w podejmowaniu decyzji | Informacje przekazywane przez prowadzącego zakład oraz działania podejmowane w następstwie poważnej awarii | Działanie podejmowane przez właściwy organ w następstwie poważnej awarii | Informacje przekazywane przez państwa członkowskie w następstwie poważnej awarii | Zakaz użytkowania | Kontrole | System informacji i ich wymiana | Dostęp do informacji i poufność | Dostęp do wymiaru sprawiedliwości | Wytyczne | Zmiana załączników | Wykonywanie przekazanych uprawnień | Procedura komitetowa | Sankcje | Sprawozdawczość i przegląd | Zmiana dyrektywy 96/82/WE | Transpozycja i adresaci | Uchylenie | Wejście w życie | Bibliografia

Informacje przekazywane przez państwa członkowskie w następstwie poważnej awarii

1.  Artykuł 18

W artykule 18 do ustępu 1 określającego jakiego typu informacje państwa członkowskie zobowiązane zostały do przekazania do Komisji (litery od a do d):

  1. nazwę państwa członkowskiego, nazwę i adres organu odpowiedzialnego za sprawozdanie;
  2. datę, godzinę i miejsce awarii wraz z pełną nazwą prowadzącego zakład i adresem zakładu, którego dotyczyła awaria;
  3. krótki opis okoliczności awarii, w tym związanych z nią substancji niebezpiecznych, i jej bezpośrednich skutków dla zdrowia ludzkiego i dla środowiska;
  4. krótki opis podjętych środków zastosowanych w sytuacji awaryjnej i bezpośrednich środków zapobiegawczych niezbędnych do tego, aby zapobiec powtórzeniu się takiej awarii;
została dodana litera e) obligująca państwa członkowskie do rozszerzenia informacji o:
  1. wyniki swoich analiz i zalecenia.
W artykule 17 Działania podejmowane przez właściwy organ w następstwie poważnej awarii, państwa członkowskie zostały zobowiązane do nałożenia na kompetentne władze m.in. wymogu zebrania informacji do przeprowadzenia pełnej analizy aspektów technicznych, organizacyjnych i kierowniczych oraz wydania stosownych zaleceń. Materiały przygotowane w ramach artykułu 17 mogą posłużyć do wypełnienia obowiązku z artykułu 18 Dyrektywy Seveso III. Konieczność uwzględnienia w informacjach przesyłanych do Komisji kolejnych informacji zwiększy niewątpliwie zakres prac kompetentnych władz, jednakże wykorzystanie przygotowanych w ramach artykułu 17 czynności zdecydowanie ułatwi przygotowanie niezbędnych do wysłania dokumentów.

Pozostałe zmiany w artykule 18 dotyczą po pierwsze wprowadzenia terminu maksymalnie roku od dnia wystąpienia awarii na przekazanie informacji. W przypadku, gdy dostępne są tylko informacje wstępne, to one mają zostać przesłane do Komisji bezzwłocznie, a następnie powinny one zostać zaktualizowane po przygotowaniu dalszych analiz i zaleceń. Po drugie dotychczasowy zapis Dyrektywy Seveso II: Przekazanie tych informacji przez państwa członkowskie może być opóźnione tylko w sytuacji, kiedy jest to niezbędne do zakończenia postępowania prawnego, na które taki raport może wpłynąć, w związku z wprowadzeniem litery e) do ustępu pierwszego Dyrektywy Seveso III obecnie brzmi: Dopuszczalne jest przekazanie przez państwo członkowskie informacji, o których mowa w ust. 1 lit. e), w terminie późniejszym w celu umożliwienia zakończenia toczącego się postępowania sądowego, na które mogłoby wpłynąć zgłoszenie tych informacji. Oznacza to, że tylko wyniki swoich analiz (ust. 1 lit. e), a nie wszystkie informacje mogą zostać przesłane w terminie późniejszym.

Ustęp 3 artykułu 18 to delegacja dla Komisji na przygotowanie wzoru sprawozdania, który ma być wykorzystywany do przekazywania przez państwa członkowskie informacji o mających miejsce poważnych awariach.

2.  Załącznik VI

W przypadku Załącznika VI zawierającego kryteria zgłaszania Komisji poważnej awarii zgodnie z art. 18 ust. 1 wprowadzone zostały tylko dwie zmiany. Pierwsza – do Komisji należy zgłaszać poważne awarie. Do dotychczas funkcjonującego w ramach Załącznik VI wyrazu awarie został dodany przymiotnik poważne. Druga zmiana dotyczy usunięcia odnośnika (*) w paragrafie 3 Bezpośrednie szkody w środowisku przy literze b) znaczne lub długotrwałe zanieczyszczenia siedlisk słodkowodnych lub morskich oraz literze c) znaczne zanieczyszczenie warstwy wodonośnej lub wód podziemnych. Odnośnik ten brzmiał: Przy ocenie zniszczeń należy się odnieść odpowiednio do dyrektyw 75/440/EWG, 76/464/EWG oraz do dyrektyw przyjętych do stosowania w związku z pewnymi substancjami, mianowicie, do dyrektyw 76/160/EWG, 78/659/EWG, 79/923/EWG lub do Wykazu śmiertelnych stężeń dla 50% gatunków charakterystycznych dla zniszczonego obszaru (CL50 – mediana stężenia śmiertelnego), jak to zdefiniowano w dyrektywie 92/32/EWG dla kategorii substancji „niebezpiecznych dla środowiska”.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP