Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przedmiot | Zakres stosowania | Definicje | Ocena zagrożeń poważną awarią w przypadku określonej substancji niebezpiecznej | Ogólne obowiązki prowadzącego zakład | Kompetentne władze (właściwy organ) | Kryteria kwalifikacyjne | Zgłoszenie | Polityka zapobiegania poważnym awariom | Efekt domina | Raport o bezpieczeństwie | Modyfikacja instalacji, zakładu lub urządzenia magazynowego | Plany operacyjno-ratownicze | Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | Informowanie społeczności | Konsultacje społeczne i udział społeczności w podejmowaniu decyzji | Informacje przekazywane przez prowadzącego zakład oraz działania podejmowane w następstwie poważnej awarii | Działanie podejmowane przez właściwy organ w następstwie poważnej awarii | Informacje przekazywane przez państwa członkowskie w następstwie poważnej awarii | Zakaz użytkowania | Kontrole | System informacji i ich wymiana | Dostęp do informacji i poufność | Dostęp do wymiaru sprawiedliwości | Wytyczne | Zmiana załączników | Wykonywanie przekazanych uprawnień | Procedura komitetowa | Sankcje | Sprawozdawczość i przegląd | Zmiana dyrektywy 96/82/WE | Transpozycja i adresaci | Uchylenie | Wejście w życie | Bibliografia

Definicje

Dyrektywa Seveso II zawierała osiem definicji: zakładu, instalacji, prowadzącego, niebezpiecznej substancji, poważnej awarii, zagrożenia, ryzyka oraz przechowywania. W Dyrektywie Seveso III, w artykule 3, ilość definicji została rozszerzona do dziewiętnastu pozycji, dodanych w związku z potrzebą uściślenia pewnych terminów oraz koniecznością uwzględnienia pojęć związanych z zapisami zawartymi w Konwencji z Aarhus.

Do pierwszej grupy należą pojęcia dotyczące definicji różnego typu zakładów: zakładu (omówionego w Zakresie zastosowania), zakładu o dużym ryzyku, zakładu o zwiększonym ryzyku, jak również definicje zakładu sąsiedniego, nowego zakładu, istniejącego zakładu oraz innego zakładu.

I tak, zakład do którego stosuje się Dyrektywę Seveso III to cały obszar znajdujący się pod kontrolą prowadzącego zakład, gdzie substancje niebezpieczne znajdują się w co najmniej jednej instalacji, w tym we wspólnych lub powiązanych infrastrukturach lub procesach; zakłady dzielą się na zakłady o zwiększonym ryzyku oraz zakłady o dużym ryzyku,  zakład o zwiększonym ryzyku oznacza zakład, w którym znajdują się substancje niebezpieczne w ilościach co najmniej równych wartościom wyszczególnionym w kolumnie 2 części 1 lub w kolumnie 2 części 2 załącznika I, ale mniejszych od wartości wyszczególnionych w kolumnie 3 części 1 lub w kolumnie 3 części 2 załącznika I, przy użyciu, jeśli ma to zastosowanie, zasady sumowania określonej w uwadze nr 4 do załącznika I natomiast zakład o dużym ryzyku oznacza zakład, w którym znajdują się substancje niebezpieczne w ilościach co najmniej równych wartościom wyszczególnionym w kolumnie 3 części 1 lub w kolumnie 3 części 2 załącznika I przy użyciu jeśli ma to zastosowanie, zasady sumowania określonej w uwadze nr 4 do załącznika I. Jak widać definicje zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku nie uległy zmianie, zostały natomiast ujęte w postaci odrębnych zapisów w artykule 3.

Pojęcie zakład sąsiedni oznacza zakład znajdujący się w takiej bliskości innego zakładu, która zwiększa ryzyko i skutki poważnej awarii, nowy zakład to z jednej strony (litera a) zakład uruchomiony lub zbudowany 1 czerwca 2015 r. lub po tej dacie, ale równocześnie nowym zakładem jest także według przepisów (litera b) miejsce działalności, które jest objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy, lub zakład o zwiększonym ryzyku, który z dniem 1 czerwca 2015 r. lub po tej dacie staje się zakładem o dużym ryzyku lub odwrotnie (zakład o dużym ryzyku, który staje się zakładem o zwiększonym ryzyku i zakład o zwiększonym ryzyku, który w następstwie zmian będzie kwalifikowany do kategorii zakładu o dużym ryzyku – przypis autora), ze względu na zmiany w instalacjach lub działalności powodujące zmianę w wykazie substancji niebezpiecznych danego zakładu. Jeżeli natomiast zmiana klasyfikacji nastąpi z innych powodów niż ww. to taki zakład będzie zakładem zdefiniowanym jako inny zakład. W przypadku, kiedy z dniem 31 maja 2015 r. nie nastąpi zmiana klasyfikacji zakładu, to taki zakład został w Dyrektywie Seveso III zdefiniowany jako istniejący zakład, co oznacza zakład, który w dniu 31 maja 2015 r. jest objęty zakresem stosowania dyrektywy 96/82/WE, a od dnia 1 czerwca 2015 r. (nadal – przypis autorów) zostaje objęty zakresem stosowania niniejszej dyrektywy bez zmiany swojej klasyfikacji jako zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku.

Pojęcia instalacja, prowadzący zakład (operator), poważna awaria, zagrożenie, ryzyko oraz przechowywanie (składowanie) zdefiniowane w Dyrektywie Seveso II, zasadniczo nie uległy zmianie, za wyjątkiem terminu instalacja, w którym zostało doprecyzowane, że obejmuje również instalacje podziemne.

Nową definicją zawartą w artykule 3 jest pojęcie kontroli, która oznacza wszystkie działania, w tym wizyty w terenie, kontrole zastosowanych w zakładzie środków, systemów i raportów oraz dokumentów dotyczących działań następczych, jak również wszelkie niezbędne działania pokontrolne podjęte przez właściwy organ lub w jego imieniu w celu sprawdzenia i wspierania zgodności zakładów z wymogami niniejszej dyrektywy.

W odniesieniu do definicji związanych z pojęciem substancji niebezpiecznej, w Dyrektywie Seveso III pojawiają się trzy terminy: substancja niebezpieczna, mieszanina oraz znajdowanie się substancji niebezpiecznej. Dotychczas jako substancję niebezpieczną należało rozumieć substancję, mieszaninę lub preparat wymienione w załączniku I, część 1, lub spełniające kryteria wyszczególnione w załączniku I, część 2 i obecne jako surowiec, produkt, produkt uboczny, pozostałość bądź produkt pośredni, włączając te substancje, co do których można przypuszczać, że mogą powstać w wyniku awarii. Z definicji zawartej w Dyrektywie Seveso II wykreślony został ostatni człon dotyczący substancji mogących powstać w trakcie poważnych awarii. Nie oznacza to jednak, że tych substancji nie trzeba uwzględniać w procedurach systemu przeciwdziałania poważnym awariom, gdyż zapis taki znajduje się w definicji znajdowania się substancji niebezpiecznych, co oznacza faktyczną lub przewidywaną obecność substancji niebezpiecznych w zakładzie lub substancji niebezpiecznych, co do których można zasadnie przewidzieć, że mogą powstać podczas utraty kontroli nad procesami, w tym magazynowaniem, w odniesieniu do jakiejkolwiek instalacji w zakładzie, w ilościach równych ilościom progowym określonym w części 1 lub 2 załącznika I lub przekraczających te ilości. Definicja obecności niebezpiecznych substancji nie została przygotowana specjalnie dla potrzeb Dyrektywy Seveso III, w Dyrektywie Seveso II znajdowała się w artykule 2 Zakres stosowania.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008, tzw. Rozporządzenia CLP, które wprowadziło na terenie Unii Europejskiej jednolity, zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów – GHS, obecnie stosowanym określeniem jest mieszanina, a nie preparat, stąd z definicji substancji niebezpiecznej wykreślono wyraz preparat. Zaszła więc potrzeba określenia pojęcia mieszanina. W przypadku Dyrektywy Seveso III definicja ta jest inna niż określona w Rozporządzeniu CLP, a mianowicie mieszanina oznacza mieszaninę lub roztwór, które składają się z dwóch lub więcej substancji.

Ostatnia grupa definicji została przygotowana w związku z potrzebą wdrożenia postanowień Konwencji z Aarhus. Wprowadzono pojęcia społeczności oraz społeczności zainteresowanej. Społeczność oznacza co najmniej jedną osobę fizyczną lub prawną oraz, zgodnie z prawem krajowym lub praktyką krajową, ich stowarzyszenia, organizacje lub grupy, natomiast zainteresowana społeczność oznacza społeczność, która jest lub może być dotknięta skutkami decyzji podjętej w sprawie kwestii, o których mowa w art. 15 ust. 1, lub która ma interes w podjęciu takiej decyzji; na użytek niniejszej definicji organizacje pozarządowe propagujące ochronę środowiska i spełniające wszelkie stosowne wymogi wynikające z prawa krajowego uznaje się za mające interes.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP