Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przedmiot | Zakres stosowania | Definicje | Ocena zagrożeń poważną awarią w przypadku określonej substancji niebezpiecznej | Ogólne obowiązki prowadzącego zakład | Kompetentne władze (właściwy organ) | Kryteria kwalifikacyjne | Zgłoszenie | Polityka zapobiegania poważnym awariom | Efekt domina | Raport o bezpieczeństwie | Modyfikacja instalacji, zakładu lub urządzenia magazynowego | Plany operacyjno-ratownicze | Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | Informowanie społeczności | Konsultacje społeczne i udział społeczności w podejmowaniu decyzji | Informacje przekazywane przez prowadzącego zakład oraz działania podejmowane w następstwie poważnej awarii | Działanie podejmowane przez właściwy organ w następstwie poważnej awarii | Informacje przekazywane przez państwa członkowskie w następstwie poważnej awarii | Zakaz użytkowania | Kontrole | System informacji i ich wymiana | Dostęp do informacji i poufność | Dostęp do wymiaru sprawiedliwości | Wytyczne | Zmiana załączników | Wykonywanie przekazanych uprawnień | Procedura komitetowa | Sankcje | Sprawozdawczość i przegląd | Zmiana dyrektywy 96/82/WE | Transpozycja i adresaci | Uchylenie | Wejście w życie | Bibliografia

Informacje przekazywane przez prowadzącego zakład oraz działania podejmowane w następstwie poważnej awarii

Artykuł 14 Dyrektywy Seveso II Informacje przekazywane przez prowadzącego zakład w następstwie poważnej awarii został w Dyrektywie Seveso III rozdzielony na dwa odrębne artykuły. Ustęp 1 artykułu 14 Dyrektywy Seveso II odpowiada artykułowi 16 Dyrektywy Seveso III i dotyczy informacji przekazywanych przez prowadzącego zakład oraz działań podejmowanych w następstwie poważnej awarii. Warto zaznaczyć, że punkt ten prawie nie uległ zmianie, natomiast ustęp 2 dotyczący działań podejmowanych przez kompetentne władze w następstwie poważnej awarii, w Dyrektywie Seveso III, został rozszerzony i umieszczony w artykule 17 i dlatego zostanie omówiony w zakładce Działanie podejmowane przez właściwy organ w następstwie poważnej awarii.

W artykule 16 Dyrektywy Seveso III, analogicznie jak w Dyrektywie Seveso II, państwa członkowskie zostały zobligowane do zapewnienia aby w możliwie najkrótszym czasie po wystąpieniu poważnej awarii prowadzący zakład, stosując najbardziej odpowiednie środki, był zobowiązany:

 1. poinformować właściwy organ;
 2. dostarczyć właściwemu organowi, natychmiast po ich uzyskaniu, informacji dotyczących:
  1. okoliczności awarii;
  2. substancji niebezpiecznych związanych z awarią;
  3. dostępnych danych niezbędnych do oceny skutków awarii dla zdrowia ludzkiego, środowiska i mienia(jedyna zmiana polega na dodaniu sformułowania, że ocena skutków awarii dotyczy oprócz zdrowia ludzkiego, środowiska także mienia – przypis autora);
  4. podjętych środków stosowanych w sytuacji awaryjnej;
 3. poinformować właściwy organ o przewidzianych środkach w celu:
  1. zmniejszenia średnio- i długotrwałych skutków awarii;
  2. zapobiegnięcia powtórzeniu się takiej awarii;

 4. zaktualizować dostarczone informacje, jeżeli w toku dalszego badania zostaną ujawnione dodatkowe fakty mogące zmienić informacje lub wnioski wyciągnięte na ich podstawie.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP