Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przedmiot | Zakres stosowania | Definicje | Ocena zagrożeń poważną awarią w przypadku określonej substancji niebezpiecznej | Ogólne obowiązki prowadzącego zakład | Kompetentne władze (właściwy organ) | Kryteria kwalifikacyjne | Zgłoszenie | Polityka zapobiegania poważnym awariom | Efekt domina | Raport o bezpieczeństwie | Modyfikacja instalacji, zakładu lub urządzenia magazynowego | Plany operacyjno-ratownicze | Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | Informowanie społeczności | Konsultacje społeczne i udział społeczności w podejmowaniu decyzji | Informacje przekazywane przez prowadzącego zakład oraz działania podejmowane w następstwie poważnej awarii | Działanie podejmowane przez właściwy organ w następstwie poważnej awarii | Informacje przekazywane przez państwa członkowskie w następstwie poważnej awarii | Zakaz użytkowania | Kontrole | System informacji i ich wymiana | Dostęp do informacji i poufność | Dostęp do wymiaru sprawiedliwości | Wytyczne | Zmiana załączników | Wykonywanie przekazanych uprawnień | Procedura komitetowa | Sankcje | Sprawozdawczość i przegląd | Zmiana dyrektywy 96/82/WE | Transpozycja i adresaci | Uchylenie | Wejście w życie | Bibliografia

Sprawozdawczość i przegląd

Do Komisja, na podstawie zapisów Dyrektywy Seveso III, mają zostać dostarczone informacje przekazywane w następstwie poważnej awarii (artykuł 18), sprawozdania z wdrażania dyrektywy (artykuł 21 ustęp 2), informacje o zakładach objętych zastosowaniem dyrektywy (artykuł 21 ustęp 3) oraz informacje na temat poważnych awarii, które miały miejsce na terytorium państw członkowskich (artykuł 21 ustęp 4). Komisja na podstawie powyższych materiałów z uwzględnieniem procedury derogacji (artykuł 4), o ile taka miała miejsce, przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat wdrażania i skutecznego funkcjonowania niniejszej dyrektywy, wraz z informacjami na temat poważnych awarii, jakie miały miejsce na terytorium Unii oraz ich ewentualnego wpływu na wdrażanie niniejszej dyrektywy, z terminem do 30 września 2020 r., a następnie co cztery lata. Komisja została zobowiązana do dostarczenia z pierwszym sprawozdaniem oceny potrzeby zmiany zakresu stosowania niniejszej dyrektywy. Co bardzo istotne w artykule 29 znalazł się również zapis, że: W stosownych przypadkach każdemu sprawozdaniu może towarzyszyć wniosek ustawodawczy. Nie wykluczone jest, że w takim przypadku dyrektywa będzie nowelizowana, każdorazowo, co cztery lata.

Po raz pierwszy w Dyrektywie Seveso znalazł się zapis odnoszący się do odpowiedzialności finansowej i ubezpieczeń. Ustęp drugi artykułu 29 brzmi: W kontekście odpowiednich przepisów Unii Komisja może przeanalizować konieczność zbadania kwestii odpowiedzialności finansowej prowadzącego zakład z tytułu poważnych awarii, w tym również kwestii odnoszących się do ubezpieczeń. Nie zostało jednak określone co Komisja zrobi z taką analizą, gdyż ma to być według polskiego tłumaczenia Dyrektywy Seveso III, analiza konieczności zbadania, a nie samo zbadanie odpowiedzialności finansowej prowadzącego zakład.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP