Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przedmiot | Zakres stosowania | Definicje | Ocena zagrożeń poważną awarią w przypadku określonej substancji niebezpiecznej | Ogólne obowiązki prowadzącego zakład | Kompetentne władze (właściwy organ) | Kryteria kwalifikacyjne | Zgłoszenie | Polityka zapobiegania poważnym awariom | Efekt domina | Raport o bezpieczeństwie | Modyfikacja instalacji, zakładu lub urządzenia magazynowego | Plany operacyjno-ratownicze | Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | Informowanie społeczności | Konsultacje społeczne i udział społeczności w podejmowaniu decyzji | Informacje przekazywane przez prowadzącego zakład oraz działania podejmowane w następstwie poważnej awarii | Działanie podejmowane przez właściwy organ w następstwie poważnej awarii | Informacje przekazywane przez państwa członkowskie w następstwie poważnej awarii | Zakaz użytkowania | Kontrole | System informacji i ich wymiana | Dostęp do informacji i poufność | Dostęp do wymiaru sprawiedliwości | Wytyczne | Zmiana załączników | Wykonywanie przekazanych uprawnień | Procedura komitetowa | Sankcje | Sprawozdawczość i przegląd | Zmiana dyrektywy 96/82/WE | Transpozycja i adresaci | Uchylenie | Wejście w życie | Bibliografia

Zgłoszenie

Artykuł 7 Dyrektywy Seveso III dotyczy pierwszej z procedur systemu przeciwdziałania poważnym awariom, a mianowicie dokumentu Zgłoszenia i określa zakres informacji wymaganych do podania w tym dokumencie, terminów przesłania do właściwej władzy oraz określenia w jakich sytuacjach niezbędne jest dokonanie w nim korekt. Na mocy tego artykułu prowadzący zakład został zobligowany do przekazania Zgłoszenia kompetentnej władzy, analogicznie jak miało to miejsce w Dyrektywie Seveso II. W ustępie pierwszym artykułu 7 zostały określone informacje, które powinny zostać przedstawione w dokumencie Zgłoszenia, m.in. imię i nazwisko lub nazwa prowadzącego zakład oraz dokładny adres danego zakładu, informacje dotyczące substancji niebezpiecznych, działalności lub proponowanej działalności prowadzonej w ramach instalacji lub obiektu magazynowego. Bardzo istotna różnica między wymaganiami Dyrektywy Seveso II a Dyrektywy Seveso III, polega na rozszerzeniu zakresu wiadomości odnoszących się do najbliższego otoczenia zakładu. W dokumencie Zgłoszenia należy podać informacje dotyczące najbliższego otoczenia zakładu oraz czynników mogących spowodować poważną awarię lub pogłębić jej skutki, z rozszerzeniem o – o ile są dostępne – szczegóły dotyczące sąsiednich zakładów, obiektów, które nie są objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy, obszarów i zabudowań, które mogą być źródłem ryzyka lub zwiększać ryzyko lub pogłębić skutki poważnej awarii oraz nasilić efekt domina.

Dyrektywa Seveso III ustanawia tylko dwa rodzaje terminów – pierwszy dotyczy nowych zakładów i jest tu mowa o odpowiednim terminie poprzedzającym rozpoczęcie budowy lub działalności lub poprzedzającym wprowadzenie zmian prowadzących do modyfikacji wykazu substancji niebezpiecznych, drugi zaś dotyczy pozostały przypadków i ustanawia rok, licząc od daty rozpoczęcia stosowania dyrektywy do danego zakładu.

Oczywiście w dyrektywie znajduje się zapis, że powyższe zapisy nie mają zastosowania, jeżeli prowadzący zakład przesłał już zgłoszenie właściwemu organowi zgodnie z wymogami przepisów krajowych przed 1 czerwca 2015 r., zaś informacje zawarte w takim zgłoszeniu są zgodne z ust. 1 i pozostają bez zmian.

Niezbędne natomiast jest zgłaszanie z wyprzedzeniem kompetentnym władzom, podobnie jak to miało miejsce w odniesieniu do wymagań Dyrektywy Seveso II, jeżeli prowadzący zakład zamierza dokonać znaczącej zmiany w ilości lub zmianie charakteru i fizycznej postaci substancji niebezpiecznej znajdującej się na terenie zakładu – odnosi się to oczywiście do substancji wykazanych w Zgłoszeniu, a także w przypadku istotnej zmiany w procesach, w których stosuje się daną substancję, zmiany w zakładzie lub instalacji, która mogłaby mieć znaczące konsekwencje w zakresie zagrożeń poważnymi awariami, lub zamknięciu zakładu na stałe bądź jego wyłączeniu z ruchu. Dodatkowo, w porównaniu z wymaganiami Dyrektywy Seveso II, niezbędne jest również powiadamianie kompetentnych władz w przypadku zmian w imieniu i nazwisku lub nazwie prowadzącego zakład, dokładnym adresie danego zakładu, adresie siedziby prowadzącego zakład, czy imieniu i nazwisku oraz stanowisku osoby kierującej zakładem, jeżeli jest nią osoba inna niż prowadzący zakład.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP