Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przedmiot | Zakres stosowania | Definicje | Ocena zagrożeń poważną awarią w przypadku określonej substancji niebezpiecznej | Ogólne obowiązki prowadzącego zakład | Kompetentne władze (właściwy organ) | Kryteria kwalifikacyjne | Zgłoszenie | Polityka zapobiegania poważnym awariom | Efekt domina | Raport o bezpieczeństwie | Modyfikacja instalacji, zakładu lub urządzenia magazynowego | Plany operacyjno-ratownicze | Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | Informowanie społeczności | Konsultacje społeczne i udział społeczności w podejmowaniu decyzji | Informacje przekazywane przez prowadzącego zakład oraz działania podejmowane w następstwie poważnej awarii | Działanie podejmowane przez właściwy organ w następstwie poważnej awarii | Informacje przekazywane przez państwa członkowskie w następstwie poważnej awarii | Zakaz użytkowania | Kontrole | System informacji i ich wymiana | Dostęp do informacji i poufność | Dostęp do wymiaru sprawiedliwości | Wytyczne | Zmiana załączników | Wykonywanie przekazanych uprawnień | Procedura komitetowa | Sankcje | Sprawozdawczość i przegląd | Zmiana dyrektywy 96/82/WE | Transpozycja i adresaci | Uchylenie | Wejście w życie | Bibliografia

Ogólne obowiązki prowadzącego zakład

Dyrektywa Seveso III, w artykule 5, podtrzymuje wymagania nałożone na operatorów Dyrektywą Seveso II, które zobowiązują państwa członkowskie do nałożenia na prowadzącego zakład obowiązku podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapobiegania poważnym awariom oraz ograniczania ich skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Prowadzący zakład ma zostać również zobligowany do wykazania kompetentnym władzom, w każdej chwili, a w szczególności dla celów inspekcji i kontroli, że podjął on wszelkie konieczne działania określone w dyrektywie.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP