Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przedmiot | Zakres stosowania | Definicje | Ocena zagrożeń poważną awarią w przypadku określonej substancji niebezpiecznej | Ogólne obowiązki prowadzącego zakład | Kompetentne władze (właściwy organ) | Kryteria kwalifikacyjne | Zgłoszenie | Polityka zapobiegania poważnym awariom | Efekt domina | Raport o bezpieczeństwie | Modyfikacja instalacji, zakładu lub urządzenia magazynowego | Plany operacyjno-ratownicze | Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | Informowanie społeczności | Konsultacje społeczne i udział społeczności w podejmowaniu decyzji | Informacje przekazywane przez prowadzącego zakład oraz działania podejmowane w następstwie poważnej awarii | Działanie podejmowane przez właściwy organ w następstwie poważnej awarii | Informacje przekazywane przez państwa członkowskie w następstwie poważnej awarii | Zakaz użytkowania | Kontrole | System informacji i ich wymiana | Dostęp do informacji i poufność | Dostęp do wymiaru sprawiedliwości | Wytyczne | Zmiana załączników | Wykonywanie przekazanych uprawnień | Procedura komitetowa | Sankcje | Sprawozdawczość i przegląd | Zmiana dyrektywy 96/82/WE | Transpozycja i adresaci | Uchylenie | Wejście w życie | Bibliografia

Przedmiot

W przypadku artykułu 1 Dyrektywy Seveso III zmiany mają charakter językowy. Warto posłużyć się angielskimi tekstami obu dyrektyw, gdyż polskie tłumaczenia wprowadzają dodatkowe zamieszanie związane z zastosowaniem różnego tłumaczeniem tych samych wyrazów, któremu zwykle towarzyszy zmiana szyku. Powoduje to doszukiwanie się nieobecnych w tekstach angielskich zmian w treści samego aktu prawnego. W Dyrektywie Seveso II artykuł 1 brzmi: This Directive is aimed at the prevention of major accidents which involve dangerous substances, and the limitation of their consequences for man and the environment, with a view to ensuring high levels of protection throughout the Community in a consistent and effective manner., natomiast w Dyrektywie Seveso III: This Directive lays down rules for the prevention of major accidents which involve dangerous substances, and the limitation of their consequences for human health and the environment, with a view to ensuring high levels of protection throughout the Union in a consistent and effective manner. W przypadku zastąpienia wyrazu Community wyrazem Union, czy man wyrazem humen health zmiany te nie odnoszą się do meritum zagadnienia, czyli przeciwdziałania poważnym awariom, są dostosowaniem dyrektywy do obecnie stosowanego nazewnictwa. W przypadku określeń is aimed i lays down rules, można spróbować doszukać się odniesienia w sposobie podejścia do tematu. Czy „dyrektywa ma na celu zapobieganie”, czy „ustanawia zasady zapobiegania”, nie wpływa na sens ogólny, którym jest przeciwdziałanie poważnym awariom, jednakże można zauważyć, że łagodniejsza forma została zastąpiona formą nakazową. Nie zmienia to jednak faktu, że zmiany językowe nie wpływają na całokształt zagadnień związanych z przeciwdziałaniem poważnym awariom i nie nakładają na podmioty dodatkowych obowiązków. Zostały jednak wprowadzone, stąd ten krótki komentarz.

Warto zaznaczyć, że zmieniony został również tytuł artykułu 1 z dotychczasowego Celu na Przedmiot. Co również nie zwiększa, ani nie zmniejsza zakresu obowiązywania nowej Dyrektywy Seveso III.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP