Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przedmiot | Zakres stosowania | Definicje | Ocena zagrożeń poważną awarią w przypadku określonej substancji niebezpiecznej | Ogólne obowiązki prowadzącego zakład | Kompetentne władze (właściwy organ) | Kryteria kwalifikacyjne | Zgłoszenie | Polityka zapobiegania poważnym awariom | Efekt domina | Raport o bezpieczeństwie | Modyfikacja instalacji, zakładu lub urządzenia magazynowego | Plany operacyjno-ratownicze | Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | Informowanie społeczności | Konsultacje społeczne i udział społeczności w podejmowaniu decyzji | Informacje przekazywane przez prowadzącego zakład oraz działania podejmowane w następstwie poważnej awarii | Działanie podejmowane przez właściwy organ w następstwie poważnej awarii | Informacje przekazywane przez państwa członkowskie w następstwie poważnej awarii | Zakaz użytkowania | Kontrole | System informacji i ich wymiana | Dostęp do informacji i poufność | Dostęp do wymiaru sprawiedliwości | Wytyczne | Zmiana załączników | Wykonywanie przekazanych uprawnień | Procedura komitetowa | Sankcje | Sprawozdawczość i przegląd | Zmiana dyrektywy 96/82/WE | Transpozycja i adresaci | Uchylenie | Wejście w życie | Bibliografia

Modyfikacja instalacji, zakładu lub urządzenia magazynowego

Artykuł 11 Dyrektywy Seveso III utrzymuje postanowienia zawarte w Dyrektywie Seveso II w odniesieniu do zobowiązania państw członkowskich do zapewnienia, że prowadzący zakład będzie aktualizował dokumenty dotyczące systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Dokonuje jednak pewnych rozszerzeń m.in. o aktualizację dokumentacji, która jest teraz konieczna także w związku ze zmianami charakteru lub postaci fizycznej substancji, a nie tylko, jak to było do tej pory, przy wzroście lub zmniejszeniu ilości substancji. Takiej aktualizacji należy również dokonać w przypadku, gdy zmiany odnoszące się do substancji mogą mieć odzwierciedlenie w zwiększeniu lub zmniejszeniu zagrożenia poważną awarią, bądź mają wpływ na zmianę klasyfikacji zakładu – z zakładu o dużym ryzyku na zakład o zwiększonym ryzyku oraz z zakładu o zwiększonym ryzyku na zakład o dużym ryzyku. W porównaniu z zapisami Dyrektywy Seveso II, w Dyrektywie Seveso III należy aktualizować wszystkie dokumenty systemu przeciwdziałania poważnym awariom: Zgłoszenie, Politykę zapobiegania poważnym awariom, System zarządzania bezpieczeństwem oraz Raport o bezpieczeństwie (dokument Zgłoszenia został dodany do listy dokumentów, które należy aktualizować).

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP