Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przedmiot | Zakres stosowania | Definicje | Ocena zagrożeń poważną awarią w przypadku określonej substancji niebezpiecznej | Ogólne obowiązki prowadzącego zakład | Kompetentne władze (właściwy organ) | Kryteria kwalifikacyjne | Zgłoszenie | Polityka zapobiegania poważnym awariom | Efekt domina | Raport o bezpieczeństwie | Modyfikacja instalacji, zakładu lub urządzenia magazynowego | Plany operacyjno-ratownicze | Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | Informowanie społeczności | Konsultacje społeczne i udział społeczności w podejmowaniu decyzji | Informacje przekazywane przez prowadzącego zakład oraz działania podejmowane w następstwie poważnej awarii | Działanie podejmowane przez właściwy organ w następstwie poważnej awarii | Informacje przekazywane przez państwa członkowskie w następstwie poważnej awarii | Zakaz użytkowania | Kontrole | System informacji i ich wymiana | Dostęp do informacji i poufność | Dostęp do wymiaru sprawiedliwości | Wytyczne | Zmiana załączników | Wykonywanie przekazanych uprawnień | Procedura komitetowa | Sankcje | Sprawozdawczość i przegląd | Zmiana dyrektywy 96/82/WE | Transpozycja i adresaci | Uchylenie | Wejście w życie | Bibliografia

Zmiana załączników

Zgodnie z zapisem w artykule 25 załączniki II-VII mogą zostać dostosowane do postępu technicznego w drodze aktów delegowanych. Komisja upoważnia samą siebie do przyjmowania takich aktów, pod warunkiem, że spełniają one wymagania określone w artykule 26, który został opisany w zakładce Wykonywanie przekazanych uprawnień. Warto zaznaczyć że artykuł 25 upoważnia Komisję do zmian wszystkich załączników, za wyjątkiem załącznika 1 – kryteriów kwalifikacyjnych. Zmiany mające na celu dostosowanie do postępu technicznego nie mogą prowadzić do istotnych zmian określonych w niniejszej dyrektywie zobowiązań państw członkowskich i prowadzących zakłady.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP