Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przedmiot | Zakres stosowania | Definicje | Ocena zagrożeń poważną awarią w przypadku określonej substancji niebezpiecznej | Ogólne obowiązki prowadzącego zakład | Kompetentne władze (właściwy organ) | Kryteria kwalifikacyjne | Zgłoszenie | Polityka zapobiegania poważnym awariom | Efekt domina | Raport o bezpieczeństwie | Modyfikacja instalacji, zakładu lub urządzenia magazynowego | Plany operacyjno-ratownicze | Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | Informowanie społeczności | Konsultacje społeczne i udział społeczności w podejmowaniu decyzji | Informacje przekazywane przez prowadzącego zakład oraz działania podejmowane w następstwie poważnej awarii | Działanie podejmowane przez właściwy organ w następstwie poważnej awarii | Informacje przekazywane przez państwa członkowskie w następstwie poważnej awarii | Zakaz użytkowania | Kontrole | System informacji i ich wymiana | Dostęp do informacji i poufność | Dostęp do wymiaru sprawiedliwości | Wytyczne | Zmiana załączników | Wykonywanie przekazanych uprawnień | Procedura komitetowa | Sankcje | Sprawozdawczość i przegląd | Zmiana dyrektywy 96/82/WE | Transpozycja i adresaci | Uchylenie | Wejście w życie | Bibliografia

Kompetentne władze (właściwy organ)

Ustanowienie lub powołanie przez państwa członkowskie kompetentnych władz, które byłyby odpowiedzialne za spełnianie obowiązków ustalonych w Dyrektywie Seveso II, a także w razie potrzeby powołanie organizacji wspomagających te organy na poziomie technicznym, zostało w Dyrektywie Seveso II zapisane w artykule 16. W Dyrektywie Seveso III natomiast, artykuł ten, jako artykuł 6, został znacznie rozszerzony o zapisy, które nakładają na państwa członkowskie zobowiązanie dotyczące zapewnienia pełnej koordynacji procedur wykonywania obowiązków, w przypadku, gdy państwa członkowskie ustanowią lub wyznaczą więcej niż jedną władzę właściwą. Pojawia się również zapis dotyczący współpracy kompetentnych władz i Komisji w zakresie działań wspierających wdrażanie Dyrektywy Seveso III, a ostatni z zapisów w tym artykule dotyczy zapewnienia przez państwa członkowskie, aby właściwe organy przyjmowały równoważne informacje przekazywane przez prowadzących zakłady zgodnie z innymi odpowiednimi przepisami Unii, które spełniają wymogi zawarte w niniejszej dyrektywie. W takich przypadkach właściwe organy zapewniają spełnianie wymogów zawartych w niniejszej dyrektywie.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP