Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne o kampanii | Cele kampanii | Adresaci działań kampanii | Jak zostać partnerem kampanii | Jakie działania można realizować w ramach kampanii? | Harmonogram działań kampanii | Inauguracja kampanii - Stabilator | Seminarium GAZ-SYSTEM Poznan | Seminarium budowlane Gdansk | Szkolenie Bartoszyce | Seminarium: Magazyn Bezpiecznym Miejscem Pracy | Seminarium - Tarnów | Konferencja - Rzeszów | Seminarium - Olsztyn | Konferencja - Zielona Góra | Seminarium - Warszawa | Seminarium - Poznań | Seminarium Expom dla pracowników | Spotkania inspektorów bhp z dziećmi - Ostrołęka | Konferencja - Krasiczyn | Konferencja - Ostrołeka (Prokuratura Okręgowa) | Konferencja - Ozarow | Pogadanka Expom dla pracowników | Seminarium - Wigry | Konferencja - Nowy Sącz | Konkurs plastyczny - Olsztyn | Piknik Edukacyjny Olsztyn | Konferencja - Gdańsk | Zawody GAZ-SYSTEM | Seminarium - Kętrzyn | Seminarium - Zwartowo | Konferencja - Walbrzych | Porady BHP - Kalisz | Działania GAZ-SYSTEM S.A. | Działania Partnerstwa w Ostrołęce | Działania DFM Sp. z o.o. | Działania EXPOM S.A. | Działania Rhodia | Działania NIDEC | Działania LYRECO | Działania Browaru w Elblągu | Partnerzy kampanii | Informacje prasowe o kampanii | Poradnik dobrych praktyk bhp

Informacyjna kampania społeczna 2012:
PREWENCJA WYPADKOWA


SEMINARIUM:
„Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zarządzanie środowiskowe w zakresie współpracy z podwykonawcami realizującymi prace gazoniebezpieczne”

w dniu 26 kwietnia br. zorganizowano seminarium pt.: „Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zarządzanie środowiskowe w zakresie współpracy z podwykonawcami realizującymi prace gazoniebezpieczne”. Seminarium odbyło się w siedzibie oddziału GAZ-SYSTEM S.A. w Poznaniu.

W spotkaniu wzięło udział 19 osób, w tym 11 przedstawicieli firm podwykonawczych:
1. GAZOBUDOWA-Poznań Sp. z o.o.
2. GPT Sp. z o.o. Koszalin
3. ATREM S.A.
4. ZRUG Sp. z o.o.
5. PZA CORRSTOP Sp. z o.o.
6. PBG Technologia Sp. z o.o.
7. CIOP-PIB
8. Gaz-System S.A.
9. Gaz-System S.A. Oddział Poznań
Seminarium zostało zorganizowane w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”, koordynowanej przez CIOP-PIB – w ramach realizacji jednego z celów szczegółowych kampanii „Przeciwdziałanie wypadkom wśród podwykonawców i klientów”. Miało na celu przedstawienie i omówienie:

  • zakresu działalności CIOP-PIB i założeń kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”, w ramach której zorganizowano seminarium
  • rozwiązań organizacyjnych w zakresu bhp oraz zarządzania środowiskowego obowiązujących firmy podwykonawcze realizujące prace gazoniebezpieczne na rzecz GAZ-SYSTEM S.A.
  • aspektów ochrony środowiska podczas wykonywania prac na obiektach GAZ-SYSTEM S.A.

Ponadto celem spotkania było przedyskutowanie z przedstawicielami firm podwykonawczych współpracujących z Oddziałem w Poznaniu wymagań stawianych im przez GAZ-SYSTEM S.A., poznanie ich opinii na temat wymagań oraz wyjaśnienie wszelkich niejasności związanych z procedurami obowiązującymi w GAZ-SYSTEM S.A. Obecnie jest przygotowywane nowe wydanie instrukcji dla podwykonawców, stąd poznanie opinii tych firm na temat procedur pozwoli na ich udoskonalenie (aby były czytelniej sprecyzowane i bardziej zrozumiałe) oraz zwiększy akceptację dla tych wymagań.

Pierwszym elementem programu seminarium było przedstawienie działalności CIOP-PIB. Pani Agnieszka Szczygielska omówiła zakres działalności Instytutu, w tym zadania realizowane obecnie w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. Omówiono założenia oraz cele ogólne i cele szczegółowe zorganizowanej w ramach realizacji zadania służb państwowych informacyjnej kampanii społecznej 2012 „Prewencja wypadkowa”. Przedstawiono harmonogram działań kampanii oraz możliwości udziału w kampanii firm uczestniczących w seminarium.

Blok tematyczny dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania środowiskowego w GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie współpracy z podwykonawcami rozpoczęło omówienie przez Pana Waldemara Wrzesińskiego wewnętrznych regulacji prawnych. Przedstawiona „Instrukcja dla Podwykonawców” powstała w 2007 r. wraz z wdrożeniem w GAZ-SYSTEM S.A. systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskiem. Zgodnie z wymaganiami normy PN-N-18001 instrukcja zawiera wymagania określające: zasady odpowiedzialności, uprawnienia, sposoby komunikowania się oraz rozwiązania organizacyjne zapewniające, że wewnętrzne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, lub inne będą stosowane w odniesieniu do podwykonawców i ich pracowników. Podstawowym celem opracowania instrukcji było opisanie zasad postępowania przez wykonawców zewnętrznych podczas realizacji zadań na rzecz GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie wywierania wpływu na środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. Instrukcja traktowana jest także jako narzędzie do projektowania działań profilaktycznych w zakresie, którego dotyczy dokument. Omówiono także zmiany, jakie mają być wprowadzone w nowym wydaniu instrukcji.

Kolejnym elementem programu seminarium była prezentacja Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej  (SESP), przedstawiona przez Pana Mirosława Pieszkę. Zbiór procedur i instrukcji SESP jest podzielony na: procedury systemowe, procedury ogólne (pomocnicze) oraz procedury i instrukcje eksploatacyjne. Spośród procedur ogólnych omówiono przede wszystkim procedury dla prac gazoniebezpiecznych oraz procedury dla prac niebezpiecznych na obiektach i urządzeniach energetycznych. Pierwsza z nich dotyczy wszystkich czynności eksploatacyjnych uznanych za prace gazoniebezpieczne, a jej przedmiotem są zasady organizacji i wykonywania prac gazoniebezpiecznych na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych należących do systemu przesyłowego gazu ziemnego eksploatowanego przez GAZ-SYSTEM S.A. Szczegółowo omówiono temat prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych i nietypowych oraz prac nie opisanych procedurami i instrukcjami SESP, a także prace gazoniebezpieczne awaryjne, tj. wszystkie prace wymagające natychmiastowej interwencji służb eksploatacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia i środowiska. Szczegółowo omówiono również instrukcje zabezpieczeń. Szczególnie podkreślano sposób wypełniania druków poleceń oraz najczęściej spotykane u podwykonawców nieprawidłowości.  

Pan Mariusz Gajda zaprezentował aspekty bhp podczas wykonywania prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych na obiektach sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. Szczegółowo omówiono polecenie wykonania prac gazoniebezpiecznych, w tym  zapisy dotyczące obowiązków i uprawnień  osób biorących udział w przygotowaniu, wykonaniu i zakończeniu prac, sposób zamknięcia gazu i oznakowania armatury gazowej. Omówiono instrukcję zabezpieczeń (do polecenia wykonania prac gazoniebezpiecznych). Biorąc pod uwagę praktyczne aspekty tego spotkania podano przykładów wymaganych środków łączności, sprzętów technicznych, sprzętu zabezpieczającego BHP oraz sprzęt do pomiaru środowiska pracy (środki ochrony indywidualnej, środki ochrony zbiorowej, przyrządy pomiarowe: metanomierze, tlenomierze, apteczki pierwszej pomocy itp.), wykaz sprzętu ppoż. (gaśnice, koce gaśnicze), sposób oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonania prac gazoniebezpiecznych (tablice ostrzegawcze, tablice informacyjne taśmy ostrzegawcze, zapory, oświetlenie) i dodatkowe wymagania.

Do programu seminarium włączono także tematykę ochrony środowiska. Pani Elżbieta Kupczyk zaprezentowała wymagania z zakresu ochrony środowiska podczas wykonywania prac na obiektach GAZ-SYSTEM S.A. zawarte w instrukcji dla podwykonawców. Omówiono wymagania z zakresu postępowania z odpadami i ze złomem oraz przykłady nieprawidłowości stwierdzonych u podwykonawców w tym zakresie.  Ponadto wskazano zasady postępowania w przypadku wystąpienia awarii środowiskowej, przy pracach związanych z emisją hałasu do środowiska, zasady korzystania z mediów energetycznych i wody oraz odprowadzania ścieków oraz postępowania związanego z wycinką drzew i nasadzeniami.

Ostatnim elementem programu spotkania było przedstawienie wyników kontroli stanu bhp podczas realizacji prac wykonywanych przez podwykonawców. Pan Paweł Mońka omówił najczęściej spotykane niezgodności stwierdzone podczas kontroli prowadzonych przez nich prac (brak dokumentacji wykonania pracy, brak świadectw kwalifikacyjnych pracowników wykonujących prace,  brak osób nadzorujących wykonanie pracy, brak  środków ochrony indywidualnej), a także przedstawił przykłady prac realizowanych prawidłowo. Zgodnie z założeniem tego spotkania nie tylko wskazywano zachowania nieprawidłowo, ale także – zgodnie z wynikającym z polityki Spółki partnerskim podejściem do firm współpracujących  - ale również podkreślano przykłady bezpiecznego sposobu realizowania prac przez firmy podwykonawcze. Podkreślano jednolite podejście służby bhp GAZ-SYSTEM S.A. do pracowników własnych Spółki oraz do pracowników podwykonawców.  

Podsumowanie i wnioski:

Podobnie jak w przypadku seminarium w Tarnowie dyskusja przeprowadzona podczas całego seminarium dowiodła konieczności organizowania spotkań o takiej tematyce. Przedstawiciele firm podwykonawczych, realizujących prace gazoniebezpieczne, przedstawili zastrzeżenia oraz wątpliwości dotyczące wymagań stawianych w GAZ-SYSTEM S.A. z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska. Zwrócono uwagę m.in. na przypadki różnych oczekiwań stawianych podwykonawcom w różnych oddziałach Spółki w zakresie podobnych prac. Uczestnicy spotkania otrzymali także szczegółowe informacje, gdzie w GAZ-SYSTEM S.A. mogą szukać wsparcia w zakresie realizowanych przez nich prac.

Kolejne, podobne spotkania odbędą się w oddziałach Spółki we Wrocławiu, w Gdańsku oraz w Świerklanach. Szczegółowe terminy spotkań zostaną ustalone w terminie późniejszym.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP