Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version

Opracowane przez międzynarodowy zespół ekspertów karty charakterystyki zagrożeń zawodowych, związanych z wykonywaniem 50 różnych zawodów, wskazania dotyczące zalecanych działań i środków profilaktycznych.

zobacz
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Azbest | Choroby zawodowe | "Nowa Dyrektywa Maszynowa" | Karty charakterystyki zagrożeń zawodowych | Karty zawodów - Ankieta | Komputerowe stanowisko pracy | Monitory ekranowe | Praca na wysokości | Praca biurowa | Ręczne prace transportowe | Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie indywidualnym | Promieniowanie jonizujące | Zagrożenia biologiczne | Problemy zawodowe pracowników starszych | Ubezpieczenie wypadkowe ZUS | Telepraca | Praca zmianowa | Przemoc w pracy | Stanowisko pracy spawacza | Narażenia na promieniowanie optyczne | Oświetlenie stanowisk pracy | Obciążenia mięśniowo-szkieletowe | Ochrona pracy kobiet | Czynniki mechaniczne | Środki ochrony indywidualnej | Praca osób niepełnosprawnych | Stacje paliw płynnych | Ekonomiczne aspekty BHP | Emerytury pomostowe | Zagrożenia zawodowe - informacje ogólne | "Czynnik ludzki w bezpieczeństwie pracy" | Czas pracy kierowcy | BHP operatora podnośnikowych wózków jezdniowych | Aspekty zdrowotne wykorzystania technik VR | Zalecenia i informacje dla użytkowników zanurzeniowego środowiska wirtualnego | Dobór środków ochrony indywidualnej | Monitorowanie zużycia środków ochrony indywidualnej | Źródła wiedzy o BHP | BHP a nanotechnologie | Obciążenia termiczne w środowisku pracy


Zaktualizowane i nowe serwisy BHP-Info dostępne są w nowym portalu CIOP-PIB www.ciop.pl - dział BHP Info


Azbest

Nazwa "azbest"  odnosi się do sześciu minerałów włóknistych z grupy serpentynów (chryzotyl) i amfiboli (krokidolit, amosyt, termolit, aktynolit i antofilit). W Polsce wszystkie gatunki azbestu  uważa się za rakotwórcze dla ludzi. Główną przyczyną aktywności kancerogennej azbestu jest wydłużony kształt  jego cząstek .

Choroby zawodowe

Metody postępowania przy zgłaszaniu podejrzenia, rozpoznawaniu i stwierdzaniu chorób zawodowych (wg uregulowań prawnych wprowadzonych w życie w 2009 r.)

"Nowa Dyrektywa Maszynowa"

29 grudnia 2009 r. weszła w życie nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, wprowadzona do prawa polskiego rozporządzeniem ministra gospodarki z dnia 21 października 2008 r (DZ.U. 2008 nr 199, poz.1228)

Karty charakterystyki zagrożeń zawodowych

Przeznaczone są dla osób zawodowo zajmujących się bezpieczeństwem i ochroną zdrowia człowieka w środo-
wisku pracy: lekarzy i pielęgniarek służby medy-
cyny pracy, higienistów przemysłowych, pracowników służb bhp, inspektorów pra-
cy, przedstawicieli pracowni-
ków i innych kompetentnych osób

Karty zawodów - Ankieta

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym, prowadzonym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, dotyczącym problematyki Kart Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych

Komputerowe stanowisko pracy

O czym należy wiedzieć i pamiętać, aby praca przy komputerze, wykonywana codziennie dłużej niż 4 godziny,  nie była uciążliwa

Monitory ekranowe

Praca na stanowiskach z monitorami ekranowymi na ogół nie jest już niebezpieczna, ale...

Praca na wysokości

Upadek z wysokości jest bardzo częstą przyczyną wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych. Zapewnienie bezpiecznych warunków wykonywania prac na wysokości decyduje o zdrowiu i życiu pracowników.

Praca biurowa

Terminem "praca biurowa" określa się obecnie różnorodne zawody związane z pracą umysłową, w tym pracę przy komputerze.

Ręczne prace transportowe

Obciążenie ręcznymi pracami transportowymi nie powinno powodować u pracowników narażenia na dolegliwości mięśniowo-
szkieletowe oraz nadmiernego zmęczenia.

Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie indywidualnym

Liczba wypadków przy pracy w rolnictwie indywidualnym stale utrzymuje się na bardzo wysokim poziemie. Dlatego podstawowe znaczenie dla zdrowia i życia pracowników ma tu znajo-
mość elementarnych zasad bezpiecznej pracy i skutecz-
na prewencja wypadkowa.

Promieniowanie jonizujące

Ochrona radiologiczna to całokształt działań zmierza-
jących do zapobiegania narażeniu ludzi i środowiska na promieniowanie jonizu-
jące, lub co najmniej - ogra-
niczenia szkodliwego wpływu tego promieniowania na zdrowie przyszłych pokoleń.

Zagrożenia biologiczne

Szkodliwe czynniki zagrożeń biologicznych w środowisku pracy, są to mikro- i makro-organizmy oraz struktury i substancje przez nie wytwa-
rzane, które wywierają szkodliwy wpływ na organizm ludzki i mogą być przyczyną chorób  zawodowych, wystę-
pując w środowisku pracy .

Problemy zawodowe pracowników starszych

Starzenie się społeczeństwa jest procesem demograficznym, generującym problemy związane z zapewnieniem skutecznego systemu opieki nad osobami starszymi. Skuteczność działań promu-
jących wydłużenie czasu ak-
tywności zawodowej pracow-
ników wymaga zarówno poz-
nania czynników środowiska pracy, które mogą przed-
wcześnie obniżać zdolność do pracy, jak i kreowania takich warunków, które sprzyjają pozostawaniu w zatrudnieniu również po przekroczeniu ustawowego wieku emerytalnego.  

Ubezpieczenie wypadkowe ZUS

Zasady różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

Telepraca

Telepraca jest nową formą organizacji pracy, polegającą na uzyskiwaniu, przetwarza-
niu oraz przesyłaniu informacji. Rewolucjonizuje ona dwa zasadnicze aspekty struktury pracy: czas i przestrzeń, które w praktyce mogą być dowolne.

Praca zmianowa

Badania skutków zdrowot-
nych pracy w niestandardo-
wych porach, skupione głównie wokół pracowników wykonujących pracę zmia-
nową i/lub nocną potwierdzi-
ły, że tego typu praca może być związana między innymi z większym zmęczeniem fizycznym i psychicznym pracownika, zwiększonym narażeniem na działanie szkodliwych czynników środowiska pracy oraz zwiększonym ryzykiem wypadku przy pracy.

Przemoc w pracy

Jedną z często występują-
cych form przemocy we współczesnym środowisku pracy jest "mobbing". Problematyka mobbingu przez dłuższy czas nie była przedmiotem zainteresowań badaczy zajmujących się organizacją pracy i zarządzaniem, którzy uważali, iż jest to zjawisko dotyczące indywidualnych relacji międzyludzkich. Gwałtowne zainteresowanie tym zagadnieniem nastąpiło dopiero w końcu XX wieku

Stanowisko pracy spawacza

Wysokie temperatury, promieniowanie UV, zróżnicowany skład spawa-
nych stopów i stosowanie wielu substancji dodatko-
wych, takich jak gazy osłonowe, otuliny i topniki, powodują emisję szkodli-
wych gazów i dymów spawal-
niczych. Proces spawania jest także jednym z najczęś-
ciej spotykanych źródeł technologicznych promienio-
wania optycznego, podczas którego może występować zagrożenie zdrowia spawa-
cza tym promieniowaniem.

Narażenia na promieniowanie optyczne

Promieniowanie optyczne występuje jako naturalny składnik promieniowania słonecznego, a także wytwarzane bywa w sposób sztuczny w celu wykorzys-
tania w różnych procesach technologicznych. Często stanowi ono również szkod-
liwy produkt uboczny działalności zawodowej człowieka i występuje np. podczas spawania lub gorących procesów tech-
nologicznych w hutnictwie.

Oświetlenie stanowisk pracy

Celem oświetlenia stanowiska pracy jest stworzenie takiego środowiska świetlnego, aby znajdujący się w nim człowiek mógł wykonywać prace wzrokową w sposób bezpieczny i efektywny przy jednoczesnym występowaniu wygody widzenia.

Obciążenia mięśniowo-szkieletowe

Nadmierne i niewłaściwe obciążenie układu ruchu związane z pracą zawodową jest przyczyną wielu urazów i dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego. Obciążenie tego układu występuje również na skutek wykonywania prac w pozycji siedzącej i stojącej, a także przy pracach powtarzalnych oraz wymagających stałego utrzymywania pozycji ciała.

Ochrona pracy kobiet

Kobiety i mężczyźni różnią zarówno pod względem psychiki, jak i w czynnikach związanych z anatomiczną budową ciała i wartościami rozwijanej siły. Dlatego podczas definiowania para-
metrów charakteryzujących stanowiska pracy (jak np. dopuszczalne wartości rozwi-
janych sił, dopuszczalne masy przedmiotów podczas ręcznego transportu ładun-
ków) przyjęto inne wartości dla kobiet niż dla mężczyzn.

Czynniki mechaniczne

Zagrożenia mechaniczne są czynnikami fizycznymi, które mogą być przyczyną urazów powodowanych mechanicz-
nym działaniem na człowie-
ka różnych elementów środowiska zewnętrznego, np. części maszyn, narzędzi, obrabianych przedmiotów, wyrzucanych materiałów stałych lub płynnych

Środki ochrony indywidualnej

Zasady wprowadzania  do obrotu  środków ochrony indywidualnej przeznaczo-
nych do użytku poza- zawodowego. Serwis informacyjnny odresowany do producentów i dystrybutorów ww. sprzętu.

Praca osób niepełnosprawnych

W procesie rehabilitacji wyróżnia się trzy fazy działań: rehabilitację leczniczą, zawodową i społeczną. W każdej z tych faz stosowane są pomoce techniczne, które dzięki swojej funkcji użytkowej mają w maksymalnym stopniu przywrócić osobie niepełnosprawnej zdolność do samodzielnego życia i pracy

Stacje paliw płynnych

Produkty ropopochodne niosą ze sobą wiele zagro-
żeń dla zdrowia, a nawet życia człowieka oraz przyrody, wynikających z ich właściwości fizykochemicz-
nych i toksycznych. Przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi mogą stwarzać zagrożenia prowadzące do poważnych awarii, katastrof i wypadków. Zjawisk te eliminuje człowiek racjonal-
ną gospodarką, właściwą technologią i procesami przetwarzania oraz dystry-
bucji surowców i materiałów, a także stosowaniem zabezpieczeń technicznych, zasad bezpieczeństwa pracy oraz właściwych warunków sanitarno-higienicznych.

Ekonomiczne aspekty BHP

Prowadzone analizy powinny uwzględniać zarówno koszty wynikające z nieodpowied-
nich warunków pracy, jak i koszty działalności prewen-
cyjnej. Istotną rolę ogrywają ekonomiczne stymulatory poprawy warunków pracy, funkcjonujące głównie w formie zróżnicowanej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Emerytury pomostowe

Podstawowe informacje nt. postanowień i podstaw merytorycznych ustawy o emeryturach pomostowych z 19 grudnia 2008 roku

Zagrożenia zawodowe - informacje ogólne

Ogólna charakterystyka zagrożeń oraz zasad oceny i ograniczania ryzyka zawodowego

"Czynnik ludzki w bezpieczeństwie pracy"

Fizjologia i higiena pracy w cyklu interesujących artykułów autorstwa
prof. dr hab. med. Krzysztofa Kwareckiego oraz dr Krystyny Zużewicz

Czas pracy kierowcy

Przestrzeganie norm czasu pracy kierowcy jest jednym z istotnych czynników poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

BHP operatora podnośnikowych wózków jezdniowych

Prawidłowe określenie widoczności otoczenia przez operatorów podnośnikowych wózków jezdniowych, wynikającej  z wymiarów i położenia ładunku przewożonego na wózku oraz przestrzeganie praktycznych  zaleceń i wytycznych w tym zakresie, uwzględniających krytyczne  wymagania w aspekcie bezpieczeństwa, ułatwia zachowanie bezpieczeństwa i zmniejsza ryzyko wypadków w użytkowaniu wózków.

Aspekty zdrowotne wykorzystania technik VR

Informacje dotyczące aspektów zdrowotnych oraz bezpieczeństwa wykorzystywania w środowisku pracy, a także innych okolicznościach, technik rzeczywistości wirtualnej

Zalecenia i informacje dla użytkowników zanurzeniowego środowiska wirtualnego

Zalecenia przeznaczone są dla użytkowników zanurzeniowego środowiska wirtualnego z infohełmem o właściwościach i parametrach zbliżonych do właściwości środowiska i parametrów infohełmu stosowanych w opisanym tu symulatorze w CIOP-PIB

Dobór środków ochrony indywidualnej

Najnowsze opracowania dotyczące doboru środków ochrony układu oddechowego, środków ochrony oczu i twarzy, a także rękawic, obuwia i odzieży ochronnej.

Monitorowanie zużycia środków ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej ulegają procesowi starzenia podczas ich użytkowania. Profesjonalna kontrola stanu ich zużycia umożliwia identyfikację uszkodzeń powodujących utratę para-
metrów ochronnych, co zmniejsza prawdopodobień-
stwo zastosowania niesprawnych ŚOI  na stanowiskach pracy.

Źródła wiedzy o BHP

Informacje dotyczące klasycznych i internetowych źródeł kompetentnej wiedzy z zakresu bezpieczzeństwa i higieny pracy oraz ergonomii i prewencji wypadkowej

BHP a nanotechnologie

Produkty nanotechnologii niosą ze sobą,  zdaniem naukowców, oprócz szerokich możliwości aplikacyjnych również nowe, niedostatecznie  poznane zagrożenia dla człowieka i środowiska,  w tym środowiska pracy.

Obciążenia termiczne w środowisku pracy

Projektując warunki środowiska termicznego na stanowiskach pracy należy dążyć do osiągnięcia optymalnego samopoczucia pracowników - komfortu cieplnego.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Nowe tematy w BHP-Info:

  Monitorowanie zużycia środków ochrony indywidualnej

  Czas pracy kierowcy

  BHP w pracy operatora podnośnikowych wózków jezdniowych

  Aspekty zdrowotne wykorzystania technik VR

  "Nowa Dyrektywa Maszynowa"

  Emerytury pomostowe

  Zagrożenia zawodowe - informacje ogólne

  Czynnik ludzki w bezpieczeństwie pracy

  Źródła wiedzy o BHP

  Zasady wprowadzania do obrotu środków ochrony indywidualnej

  Praca osób niepełnosprawnych

  BHP na stacjach paliw płynnych

  Ekonomiczne aspekty BHP

  Ubezpieczenie wypadkowe
     ZUS

  Telepraca

  Praca zmianowa

  Przemoc w pracy

  Stanowisko pracy
     spawacza

  Narażenia na promienio-
     wanie optyczne

  Oświetlenie stanowisk
     pracy

  Obciążenia mięśniowo -
     szkieletowe

  Ochrona pracy kobiet

  Czynniki mechaniczne

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93