Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne o kampanii | Cele kampanii | Adresaci działań kampanii | Jak zostać partnerem kampanii | Jakie działania można realizować w ramach kampanii? | Harmonogram działań kampanii | Inauguracja kampanii - Stabilator | Seminarium GAZ-SYSTEM Poznan | Seminarium budowlane Gdansk | Szkolenie Bartoszyce | Seminarium: Magazyn Bezpiecznym Miejscem Pracy | Seminarium - Tarnów | Konferencja - Rzeszów | Seminarium - Olsztyn | Konferencja - Zielona Góra | Seminarium - Warszawa | Seminarium - Poznań | Seminarium Expom dla pracowników | Spotkania inspektorów bhp z dziećmi - Ostrołęka | Konferencja - Krasiczyn | Konferencja - Ostrołeka (Prokuratura Okręgowa) | Konferencja - Ozarow | Pogadanka Expom dla pracowników | Seminarium - Wigry | Konferencja - Nowy Sącz | Konkurs plastyczny - Olsztyn | Piknik Edukacyjny Olsztyn | Konferencja - Gdańsk | Zawody GAZ-SYSTEM | Seminarium - Kętrzyn | Seminarium - Zwartowo | Konferencja - Walbrzych | Porady BHP - Kalisz | Działania GAZ-SYSTEM S.A. | Działania Partnerstwa w Ostrołęce | Działania DFM Sp. z o.o. | Działania EXPOM S.A. | Działania Rhodia | Działania NIDEC | Działania LYRECO | Działania Browaru w Elblągu | Partnerzy kampanii | Informacje prasowe o kampanii | Poradnik dobrych praktyk bhp

Informacyjna kampania społeczna 2012:
PREWENCJA WYPADKOWA


SEMINARIUM:
„Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zarządzanie środowiskowe w zakresie współpracy z podwykonawcami realizującymi prace gazoniebezpieczne”

W dniu 15 marca br. w siedzibie oddziału GAZ-SYSTEM S.A. w Tarnowie odbyło się seminarium pt.: „Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zarządzanie środowiskowe w zakresie współpracy z podwykonawcami realizującymi prace gazoniebezpieczne”.

W seminarium wzięło udział 37 osób reprezentujących 14 podwykonawców  realizujących zlecenia na rzecz GAZ-SYSTEM S.A. w na terenie  Oddziału w Tarnowie, w tym:
1. PGNiG Technologia Sp. z o.o. Oddział Gazobudowa w Zabrzu
2. Supon Rzeszów
3. H-Gaz Rzeszów
4. Oddział Zakład Gazowniczy Tarnów
5. Stalbud
6. POG-POL-GAZ w Jarosławiu
7. Gazobudowa Kraków
8. Impel Security Polska
9. Nafta-Gaz-Serwis Sanok
10. Ekokan
11. FRB SIATEX
12. AMIPOŻ
13. PGNiG Technologia Sp. z o.o. Oddział ZRUG
14. BNG Naftomontaż Przemyśl Sp. z o.o

Seminarium zostało zorganizowane przez GAZ-SYSTEM S.A. oraz CIOP-PIB w ramach informacyjnej kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”, koordynowanej przez CIOP-PIB – w ramach realizacji jednego z celów szczegółowych kampanii „Przeciwdziałanie wypadkom wśród podwykonawców i klientów”. Seminarium było przeprowadzone na bazie doświadczeń członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, którzy w tym roku (w ramach realizacji jednego z celów kampanii „Prewencja wypadkowa”) przygotowali poradnik dobrych praktyk bhp w zakresie współpracy z podwykonawcami. Przykłady dobrych praktyk pozwalają wnioskować, że szczegółowe omówienie i wyjaśnienie wymagań stawianym firmom podwykonawczym zwiększa poziom bezpieczeństwa pracy tych firm.

Seminarium miało na celu  omówienie:
• zakresu działalności CIOP-PIB i założeń kampanii społecznej „Prewencja wypadkowa”, w ramach której zorganizowano seminarium,
• rozwiązań organizacyjnych z zakresu bhp oraz zarządzania środowiskowego obowiązujących firmy podwykonawcze realizujące prace na rzecz GAZ-SYSTEM S.A.
• aspektów bhp i ochrony środowiska podczas wykonywania prac na obiektach sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A.
Ponadto przedyskutowano z przedstawicielami firm podwykonawczych wymagania stawiane przez GAZ-SYSTEM S.A., zapoznano się z ich opiniami na temat wymagań oraz wyjaśniono wszelkich niejasności związane z procedurami obowiązującymi w GAZ-SYSTEM S.A. Dokładne omówienie wymagań oraz przedstawienie podstaw ich opracowania zwiększa akceptację dla tych wymagań.  

Pierwszym elementem programu seminarium było przedstawienie działalności CIOP-PIB. Omówiono zakres działalności Instytutu, w tym zadania realizowane obecnie w ramach wieloletniego programu „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, założenia i cele mpanii społecznej 2012 „Prewencja wypadkowa”, a także harmonogram działań oraz możliwości udziału w kampanii firm uczestniczących w seminarium.

Blok tematyczny dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania środowiskowego w GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie współpracy z podwykonawcami rozpoczęło omówienie wewnętrznych regulacji prawnych. Przedstawiona „Instrukcja dla Podwykonawców” powstała w 2007 r. wraz z wdrożeniem w GAZ-SYSTEM S.A. systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskiem. Wychodząc naprzeciw wymaganiom normy PN-N-18001 w zakresie nadzoru nad podwykonawcami zespół wdrożeniowy opracował wymagania określające: zasady odpowiedzialności, uprawnienia, sposoby komunikowania się oraz rozwiązania organizacyjne zapewniające, że wewnętrzne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, lub inne będą stosowane w odniesieniu do podwykonawców i ich pracowników. Podstawowym celem opracowania instrukcji było opisanie zasad postępowania przez wykonawców zewnętrznych podczas realizacji zadań na rzecz GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie wywierania wpływu na środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.

Kolejnym elementem programu seminarium była prezentacja Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej  (SESP), który jest zbiorem wzajemnie powiązanych dokumentów szczegółowo opisujących metody postępowania przy wykonywaniu czynności eksploatacyjnych dla poszczególnych elementów sieci przesyłowej. Zbiór procedur i instrukcji SESP jest podzielony na: procedury systemowe, procedury ogólne (pomocnicze) oraz procedury i instrukcje eksploatacyjne. Spośród procedur ogólnych omówiono przede wszystkim procedury dla prac gazoniebezpiecznych oraz procedury dla prac niebezpiecznych na obiektach i urządzeniach energetycznych. Pierwsza z nich dotyczy wszystkich czynności eksploatacyjnych uznanych za prace gazoniebezpieczne, a jej przedmiotem są zasady organizacji i wykonywania prac gazoniebezpiecznych na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych należących do systemu przesyłowego gazu ziemnego eksploatowanego przez GAZ-SYSTEM S.A. Przedstawiono wykaz prac gazoniebezpiecznych eksploatacyjnych i nietypowych oraz prac nie opisanych procedurami i instrukcjami SESP, a także prace gazoniebezpieczne awaryjne, tj. wszystkie prace wymagające natychmiastowej interwencji służb eksploatacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia i środowiska. Szczegółowo omówiono również instrukcje zabezpieczeń.

Dodatkowo zaprezentowano aspekty bhp podczas wykonywania prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych na obiektach sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. Szczegółowo omówiono polecenie wykonania prac gazoniebezpiecznych, w tym  zapisy dotyczące obowiązków i uprawnień  osób biorących udział w przygotowaniu, wykonaniu i zakończeniu prac, sposób zamknięcia gazu i oznakowania armatury gazowej. Omówiono instrukcję zabezpieczeń (do polecenia wykonania prac gazoniebezpiecznych) – wymagane środki łączności, wykaz sprzętu technicznego, wykaz sprzętu zabezpieczającego BHP oraz sprzęt do pomiaru środowiska pracy (środki ochrony indywidualnej, środki ochrony zbiorowej, przyrządy pomiarowe: metanomierze, tlenomierze, apteczki pierwszej pomocy itp.), wykaz sprzętu ppoż. (gaśnice, koce gaśnicze), sposób oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonania prac gazoniebezpiecznych (tablice ostrzegawcze, tablice informacyjne taśmy ostrzegawcze, zapory, oświetlenie) i dodatkowe wymagania.

Do programu seminarium włączono także tematykę ochrony środowiska. Zaprezentowano wymagania z zakresu ochrony środowiska podczas wykonywania prac na obiektach GAZ-SYSTEM S.A. zawarte w instrukcji dla podwykonawców. Omówiono wymagania z zakresu postępowania z odpadami i ze złomem oraz przykłady nieprawidłowości stwierdzonych u podwykonawców w tym zakresie.  Ponadto wskazano zasady postępowania w przypadku wystąpienia awarii środowiskowej, przy pracach związanych z emisją hałasu
do środowiska, zasady korzystania z mediów energetycznych i wody
oraz odprowadzania ścieków oraz postępowania związanego z wycinką drzew i nasadzeniami.

Na zakończenie przedstawiono wyniki kontroli stanu bhp podczas realizacji prac wykonywanych przez podwykonawców. Omówiono najczęściej spotykane niezgodności stwierdzone podczas kontroli prowadzonych przez nich prac (brak dokumentacji wykonania pracy, brak świadectw kwalifikacyjnych pracowników wykonujących prace,  brak osób nadzorujących wykonanie pracy, brak  środków ochrony indywidualnej).

Podsumowanie i wnioski:

Dyskusja prowadzona podczas całego seminarium dowiodła konieczności organizowania spotkań o takiej tematyce. Przedstawiciele firm podwykonawczych, realizujących prace gazoniebezpieczne, przedstawili zastrzeżenia oraz wątpliwości dotyczące wymagań stawianych w GAZ-SYSTEM S.A. z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska. Większość ze zgłaszanych niejasności została wyjaśniona na miejscu. Uczestnicy spotkania otrzymali także szczegółowe informacje, gdzie w GAZ-SYSTEM S.A. mogą szukać wsparcia w zakresie realizowanych przez nich prac.

W związku z powyższym podjęto decyzję o organizowaniu podobnych seminariów w pozostałych oddziałach GAZ-SYSTEM S.A.  na terenie całego kraju. Kolejne spotkanie jest planowane w kwietniu br. w oddziale w Poznaniu.

Dokumentacja fotograficzna seminarium:

 

 

 

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP