Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2010 | 2/2010 | 3/2010 | 4/2010 | 5/2010 | 6/2010 | 7-8/2010 | 9/2010 | 10/2010 | 11/2010 | 12/2010


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 7-8 (466-467) LIPIEC-SIERPIEŃ 2010


Bezpieczeństwo pracy w fotografii
Karolina Farin

Pracę można utrwalić na fotografii, co czasami ma dalsze skutki. Fotograf Lewis Hine, dokumentując pracę dzieci w fabrykach, młynach i kopalniach Stanów Zjednoczonych początku XX wieku pomógł Krajowemu Komitetowi ds. Dzieci Przymuszanych do Pracy w zainicjowaniu publicznej dyskusji na temat warunków pracy nieletnich w Ameryce. Przyczyniło się to do poprawy sytuacji młodocianych pracowników. Obecnie fotografia również wykorzystywana bywa do promocji problematyki zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Przykładem tego jest konkurs fotograficzny zorganizowany przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Społeczne aspekty kultury bezpieczeństwa na drodze i w firmach transportowych
Andrzej Najmiec, Anna Łuczak

W artykule omówione zostały społeczne aspekty kultury bezpieczeństwa w kontekście specyfiki zagrożeń związanych z amatorskim prowadzeniem pojazdów oraz z wykonywaniem zawodu kierowcy. Są w nim poruszone takie zagadnienia, jak: relacje z innymi kierowcami i pasażerami, agresja na drodze, rozmowy przez telefon komórkowy oraz kultura bezpieczeństwa kierowców i przedsiębiorstwa.

Metody socjalizacji adeptów górnictwa na przykładzie działań Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
Agnieszka Szczygielska, Eugeniusz Małobęcki

W procesie socjalizacji młody człowiek przyswaja sobie wiedzę i umiejętność grania roli społecznej, jaką jest rola pracownika, uczy się spełniać swoim zachowaniem oczekiwania innych i przystosować swoje postępowania do postępowań innych. W związku z tym właściwie przygotowany i przeprowadzony proces socjalizacji ma ogromny wpływ na poziom kultury bezpieczeństwa danej osoby, a przez to na ogólny poziom kultury bezpieczeństwa pracy całego przedsiębiorstwa. W artykule omówiono przykłady działań realizowanych przez Katowicki Holding Węglowy S.A. w zakresie socjalizacji adeptów górnictwa.

Psychospołeczne czynniki ryzyka występujące na stanowiskach pracy w sektorze hotelarskim i gastronomicznym
Anna Kazenas

W artykule przedstawiono psychospołeczne czynniki ryzyka występujące w sektorze hotelarskim i gastronomicznym. Zaprezentowano aktualne wyniki badań wskazujące na psychospołeczne czynniki ryzyka występujące w tym sektorze i konsekwencje tych czynników dla zdrowia pracowników. Przedstawiono również działania podejmowane na szczeblu europejskim i krajowym mające na celu poprawę warunków pracy i zdrowia pracowników sektora hotelarskiego i gastronomicznego.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób młodych odbywających staże dla bezrobotnych
Barbara Krzyśków

W artykule przedstawiono analizę przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach stażu dla bezrobotnych, które chronią w dostateczny sposób stażystę. Jednakże brak kompatybilności pomiędzy przepisami Kodeksu pracy i określającymi zasady odbywania stażu dla bezrobotnych a przepisami regulującymi zasady opieki zdrowotnej nad stażystami, może powodować trudności w realizacji obowiązku przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich. Przepisy dotyczące ochrony życia i zdrowia stażystów świadczących pracę w ramach stażu powinny zapewniać taką ochronę.

Motywacja osób niepełnosprawnych do podjęcia i utrzymywania pracy zawodowej
Karolina Pawłowska

Motywacja jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o codziennym życiu. Dzięki niej ludzie osiągają cele zgodne z własnymi oczekiwaniami w stosunku do życia oraz do pracy. Jest ona szczególnie ważna w kontekście rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących motywacji osób niepełnosprawnych do podejmowania pracy.

Ocena obciążenia statycznego z zastosowaniem metody OWAS
Danuta Roman-Liu, Tomasz Tokarski

W artykule zaprezentowano metodę OWAS służącą do oceny ryzyka rozwoju dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego wraz z dwoma przykładami oceny ryzyka z zastosowaniem tej metody w kontekście zapisów ustawy o emeryturach pomostowych. Przedstawiono stanowisko, które spełnia kryteria określone w ustawie o emeryturach pomostowych oraz takie, które wymagań tych nie spełnia.

Środki ochrony skóry - wymagania, dobór, znakowanie, aplikacja i program ochrony skóry (2)
Joanna Kurpiewska, Jolanta Liwkowicz

W CIOP-PIB opracowano projekt wytycznych w zakresie wymagań, doboru i stosowania środków ochrony skóry (ŚOS). Dokument ten obejmuje: sformułowanie definicji, charakterystykę stosowanych środków ochrony skóry, identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka na stanowiskach pracy w odniesieniu do skóry, metody badań, wymagania, oznakowanie i program ochrony skóry.

Zaproponowano sposób znakowania ŚOS w zależności od przeznaczenia: chroniące przed wodą i wodnymi roztworami kwasów zasad, soli, chroniące przed substancjami organicznymi, promieniochronne. Konieczne jest bowiem wyraźne oznakowanie produktów ochronnych w celu odróżnienia od przeznaczonych np. do pielęgnacji ciała. Sprecyzowano „Szczegółowe informacje dotyczące ŚOS”, które powinny być dostępne dla użytkowników np. na stronie internetowej producenta.

Możliwość lokalizacji źródeł dźwięku przez osoby z dysfunkcją słuchu
Paweł Górski

Możliwość lokalizacji przestrzennej źródeł dźwięku jest ważnym elementem bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy pozwalająca na określenie odległości od miejsc oraz kierunku, z którego dochodzi dźwięk. W przypadku osób niedosłyszących możliwość właściwej lokalizacji źródeł dźwięku jest w poważnym stopniu zredukowana. Jedną z metod poprawy lokalizacji źródeł dźwięku jest odpowiednia modyfikacja parametrów akustycznych pomieszczenia pracy. W artykule opisano metodykę badawczą, stanowisko laboratoryjne i wstępne badania weryfikacyjne umożliwiające ilościową ocenę lokalizacji źródeł dźwięku przez osoby niedosłyszące.

Zasoby piśmiennicze jako źródło zagrożeń chemicznych
Zbigniew Makles, Małgorzata Szewczyńska

Tematem artykułu są zasoby piśmiennicze w Polsce w aspekcie stwarzanych przez nie zagrożeń chemicznych. Podjęte wobec archiwaliów działania ratunkowe wyrażone w wieloletnim programie rządowym „Kwaśny papier” pozwoliły oszacować wielkość „strat”, wybrać najlepsze techniki odkwaszania w skali masowej, zorganizować i uruchomić sieć krajowych laboratoriów rewitalizacyjnych.

Ważnym problemem, który poruszono w artykule jest bezpieczeństwo ludzi, realizujących zadania konserwatorskie, narażonych na zanieczyszczenia chemiczne emitowane do otoczenia z uszkodzonych zasobów oraz stosowanych receptur odkwaszających. Podkreślono, że stan zdrowotny zatrudnionych ludzi uzależniony jest od wyposażenia technicznego stanowisk pracy oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy.

Badania wpływu rodzaju oleju smarnego oraz prędkości obrotowej na emisję hałasu przekładni zębatych
Andrzej Wieczorek, Jacek Spałek, Maciej Kwaśny

W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wpływu rodzaju i temperatury zastosowanego oleju oraz prędkości obrotowej na emisję hałasu emitowanego przez przekładnie zębate. W eksperymencie czynnym zostały określone poziomy ciśnienia akustycznego dla 4 rodzajów olei przekładniowych i dla trzech wartości temperatury. Na ich podstawie stwierdzono poprawę właściwości akustycznych przekładni zębatych smarowanych olejami o większej lepkości i o niższej temperaturze.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Lipiec-Sierpień 2010