Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2010 | 2/2010 | 3/2010 | 4/2010 | 5/2010 | 6/2010 | 7-8/2010 | 9/2010 | 10/2010 | 11/2010 | 12/2010


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 3 (462) MARZEC 2010


Oddziaływanie motywacyjne systemu zróżnicowanej składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe
Jan Rzepecki

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących oddziaływania motywacyjnego zróżnicowanej składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe na stymulowanie działań prewencyjnych. Badania, przeprowadzone w 202 przedsiębiorstwach wykazały, iż zróżnicowana składka spełnia skutecznie swoją rolę motywacyjną głównie w odniesieniu do przedsiębiorstw dużych i bardzo dużych, a ponadto w stosunku do przedsiębiorstw należących do grup działalności o wysokiej składce. Przedstawiono propozycje zmian w obowiązującym systemie różnicowania składki, mających na celu zwiększenie jej motywacyjnej roli.

Zasady kwalifikacji zakładów niesevesowskich zagrażających poważną awarią przemysłową stosowane przez Inspekcję Ochrony Środowiska i Państwową Straż Pożarną
Agnieszka Gajek, Jerzy S. Michalik, Hanna Rutkowska, Paweł Janik, Dariusz Dziwulski, Sławomir Zając

W artykule przedstawiono i omówiono wyniki realizacji projektu badawczego dotyczącego opracowania systemu zarządzania bezpieczeństwem w zakładach niesevesowskich odnoszące się do identyfikacji tych zakładów.
Przedstawiono informacje o występowaniu zdarzeń o znamionach poważnych awarii oraz poważnych awarii przemysłowych w Polsce. Na podstawie analiz bazy danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska stwierdzono, że wskaźnik awaryjności w zakładach niesevesowskich kształtuje się na poziomie około 35% i jest on ok. trzykrotnie wyższy, niż w zakładach sevesowskich. Zawarto także szczegółowe informacje o stosowanych obecnie zasadach kwalifikowania obiektów stacjonarnych, posiadających na swoim terenie niebezpieczne substancje chemiczne do kategorii zakładów niesevesowskich, stosowane przez Inspekcję Ochrony Środowiska oraz przez Państwową Straż Pożarną.

Ramy prawne bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (1) - ADR
Krzysztof Łangowski

W artykule przedstawiono najważniejsze aspekty dotyczące bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych wynikające z przepisów umowy ADR. Poruszono w nim między innymi kwestie związane z: obowiązkami podmiotów realizujących przewóz, ochroną towarów dużego ryzyka, szkoleniem kierowców, kontrolą administracyjną, wymaganymi dokumentami przewozowymi oraz z wymogiem zatrudnienia dorady do spraw bezpieczeństwa (DGSA). Wspomniano także o kilku ważniejszych zmianach, jakich dokonano w przepisach ADR 2009.

Zagrożenia chemiczne i biologiczne - sortowanie odpadów komunalnych (1)
Zbigniew Makles, Wojciech Domański

W artykule przedstawiono ogólne informacje o zagrożeniach powstających podczas sortowania i segregacji odpadów komunalnych celem dalszego ich wykorzystania lub unieszkodliwienia.

Prace w tym zakresie są niebezpieczne dla ludzi, bowiem odpady komunalne generują zagrożenia chemiczne w postaci toksycznych gazów i pyłów oraz zagrożenia biologiczne będące źródłem chorobotwórczych mikroorganizmów.

"Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy". Europejska kampania informacyjna na rzecz oceny ryzyka zawodowego - zakończona
Joanna Janecka, Karolina Farin

Polskie edycje europejskich kampanii informacyjnych realizowanych przez Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy stanowią ważne przedsięwzięcie promujące tematykę bezpiecznej pracy. Starania, podejmowane w celu upowszechniania idei kampanii przynoszą coraz szersze zainteresowanie, co sprawia, że każda kolejna edycja kampanii ma coraz większy zasięg.

Artykuł zawiera informacje na temat działań zrealizowanych podczas dwuletniej kampanii na rzecz oceny ryzyka zawodowego. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy”.

Tłumik hałasu emitowanego przez układy wentylacji dużej mocy
Aneta Agustyn, Marek Pierchała

W artykule przedstawiono zarówno sposób projektowania konstrukcji tłumika, jak również przeprowadzone badania w warunkach rzeczywistych. Tłumik emisji hałasu wentylatorów dużej mocy jest przeznaczony do stosowania zarówno dla czerpni, jak i wyrzutni powietrza. Tłumik ten charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością, jak również uniwersalnością, a także niskimi oporami przepływu oraz brakiem negatywnego wpływu tłumika na układ wentylatora. Tłumik zaprojektowano tak, aby na etapie produkcji, użytkowania i zakończenia eksploatacji nie stanowił zagrożenia dla środowiska naturalnego. Użyto do jego produkcji materiałów, z których każdy może zostać poddany procesowi recyklingu. Należy podkreślić, iż dotąd nie spotykano tak wysokich skuteczności tłumienia, przy zastosowaniu jakichkolwiek środków redukcji hałasu.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Marzec 2010