Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2010 | 2/2010 | 3/2010 | 4/2010 | 5/2010 | 6/2010 | 7-8/2010 | 9/2010 | 10/2010 | 11/2010 | 12/2010


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 10 (469) PAŹDZIERNIK 2010


Stres w pracy - gdzie obecnie jesteśmy?
Dorota Żołnierczyk-Zreda

Według ostatniego sondażu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy w Dublinie stres zawodowy jest drugą, po dolegliwościach mięśniowo-szkieletowych, najczęstszą skargą zgłaszaną przez pracowników przedsiębiorstw europejskich (The Fourth European Survey on Working Conditions, 2007). Problem ten dotyczy aż 40 milionów osób, co stanowi około 22% pracowników całej Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo i higiena prac archeologicznych - na przykładzie praktyk studenckich
Wiktor Hejmdalski

Liczba studentów archeologii odbywających obowiązkowe praktyki rośnie z roku na rok. To zjawisko stworzyło potrzebę zajęcia się problematyką oceny warunków bezpieczeństwa ich pracy. Artykuł przedstawia główne zagrożenia na stanowisku archeologicznym, opisuje – podając konkretne przykłady – złe praktyki mające miejsce w zawodzie i błędy strukturalne leżące u ich podstaw, oraz proponuje kierunki zmian w celu wyeliminowania patologii, z którymi stykają się studenci archeologii.

Ramy prawne bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (2) - klasyfikacja
Krzysztof Łangowski

W artykule omówiono najważniejsze aspekty bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych, wynikające z przepisów umowy ADR. Sklasyfikowanie towaru jako niebezpiecznego dokonywane jest poprzez porównanie jego własności fizykochemicznych oraz biologicznych z kryteriami klasyfikacyjnymi określonymi w umowie ADR. Materiały niebezpieczne podzielono na 13 klas, jednak duża ich różnorodność wymogła dodatkowo podział na podklasy i grupy, które opisano za pomocą kodu literowo-cyfrowego. Znając kod oraz grupę pakowania można określić niebezpieczeństwo oraz to, jakie środki oraz sposoby zabezpieczenia będą konieczne podczas awarii, i aby uchronić się przed nią.

Uwarunkowania efektywności pracy ratowników wodnych
Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz

Polskie i światowe standardy szkolenia dość istotnie się różnią – mimo przynależności Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego do międzynarodowych struktur ratowniczych. Jest to zjawisko niepokojące, gdyż w polskich programach nauczania jest wiele nieaktualnych elementów, obniżając jakość przygotowania do pracy ratowników wodnych. Nieuwzględnianie wiedzy m.in. o czynnikach zakłócających w miejscu pracy czy o absolutnej konieczności stosowania podręcznego sprzętu ratowniczego do prowadzenia skutecznej akcji ratunkowej może stać się powodem tragedii.

Nowe wymagania w projekcie europejskiej normy oświetleniowej
Andrzej Pawlak

W artykule omówiono nowe wymagania, zawarte w projekcie europejskiej normy oświetleniowej EN 12464-1 w stosunku do aktualnej normy, którą w języku polskim opublikował PKN w listopadzie 2004 roku.

Wybrane aspekty bezpieczeństwa pracy w procesach produkcji i przetwarzania PVC
Jolanta Surgiewicz

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z bezpiecznym stosowaniem organicznych związków metali w produkcji i przetwarzaniu polichlorku winylu (PVC). Wyniki pomiarów przeprowadzonych w przemyśle wskazują na obecność tych związków w powietrzu w środowisku pracy. W procesach, w których występuje największe narażenie na tego rodzaju związki, niezbędna jest skuteczna ochrona pracowników przed ich szkodliwym działaniem. Przedstawiono wybrane sposoby postępowania w celu ograniczenia zagrożeń spowodowanych stosowaniem organicznych związków metali na poszczególnych etapach produkcji i przetwarzania tworzywa.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Październik 2010