Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2010 | 2/2010 | 3/2010 | 4/2010 | 5/2010 | 6/2010 | 7-8/2010 | 9/2010 | 10/2010 | 11/2010 | 12/2010


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 12 (471) GRUDZIEŃ 2010


Działalność Forum Liderów w 2010 roku
Agnieszka Szczygielska

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy istnieje od 1998 r. W artykule przedstawiono pokrótce działalność niektórych członków Forum Liderów w 2010 roku. Wielu członków Forum prowadzi stałe akcje na rzecz poprawy bezpieczeństwa nie tylko w swoich zakładach, ale też wśród kooperantów, współpracowników, firm outsourcingowych. Coraz częściej podejmowane są także działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.

ESENER. Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych zagrożeń w środowisku pracy
Agnieszka Młodzka-Stybel

W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat badania europejskich przedsiębiorstw, przeprowadzonego przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w 2009 r.

Nowości w portalu Międzynarodowej Organizacji Pracy
Barbara Szczepanowska

Problematyka bezpieczeństwa pracy jest bardzo multidyscyplinarna i prowadzenie prac teoretycznych i praktycznych w zakresie ochrony pracowników przed wypadkami i chorobami zawodowymi wymaga korzystania z wielu różnorodnych źródeł informacji, w tym internetowych. Najnowsze i wiarygodne informacje opracowują międzynarodowe organizacje, a wśród nich Międzynarodowa Organizacja Pracy. W ramach kontynuacji cyklu publikowanych w „Bezpieczeństwie Pracy” artykułów na temat źródeł informacji o bhp przedstawiono informacje dotyczące najnowszych rozwiązań w organizacji dostępu do informacji z tej tematyki w ramach portalu ILO. Omówiono nową organizację witryny Działu Bezpieczeństwa Pracy „SafeWork” oraz witryny Międzynarodowego Centrum Informacji o BHP CIS. Podkreślono zalety nowego rozwiązania

Palenie wyrobów tytoniowych - czynne i bierne zagrożenia chemiczne
Zbigniew Makles, Wojciech Domański

W artykule przedstawiono niektóre aspekty szkodliwego oddziaływania wyrobów tytoniowych na ludzi nałogowo palących oraz dla niepalących, sposoby ochrony przed produktami wydzielanymi z palących się wyrobów tytoniowych oraz przytoczono obowiązujące i tworzone przepisy prawne regulujące problemy palenia w miejscach publicznych wraz ze spodziewanymi pozytywnymi skutkami dla osób biernie palących.

System elektronicznego monitoringu parametrów środków ochrony indywidualnej
Grzegorz Gralewicz, Marcin Jachowicz, Krzysztof Baszczyński

W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat czynników mogących spowodować uszkodzenia w środkach ochrony indywidualnej wykonanych z tworzyw sztucznych. Omówiono także sposób monitorowania wpływu niektórych zjawisk (różnorodność warunków środowiska) na zmianę parametrów ochronnych za pomocą elektronicznego systemu wbudowanego w środki ochrony indywidualnej.

Elektroniczny sygnalizator przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu pod ochronnikami słuchu
Tomasz Krukowicz

W artykule przedstawiono przyczyny powstawania rozbieżności pomiędzy rzeczywistym a szacowanym na etapie doboru ochronników słuchu (przeprowadzanego wg obowiązujących norm) poziomem dźwięku określającym hałas, na jaki jest narażony ich użytkownik. Przedstawiono propozycję urządzenia wspierającego przeciwdziałanie nadmiernemu narażeniu na hałas osób stosujących nauszniki przeciwhałasowe. Urządzeniem tym jest elektroniczny układ sygnalizujący przekroczenie pod czaszami nausznika przeciwhałasowego dopuszczalnych wartości wielkości charakteryzujących hałas w środowisku pracy. Omówiono sposób działania tego układu oraz zalety i wady zastosowanych rozwiązań technicznych wyznaczających narażenie na hałas i wskazujących jego przekroczenie.

Praca na wysokości. Sport ekstremalny?
Pareł Kaczyński

Budownictwo to w dalszym ciągu jeden z najbardziej niebezpiecznych
działów gospodarki. Warto podkreślić, że pracownicy wykonujący pracę
na budowach często pracują w ekstremalnych warunkach. Dlatego osoby zaangażowane w prowadzenie budowy (dyrektorzy firm, kierownicy budów, kierownicy robót) powinny przestrzegać przepisów i starać się organizować ergonomiczne i bezpieczne stanowiska pracy, aby w ten sposób zminimalizować ryzyko związane z niewyeliminowanymi zagrożeniami. Ograniczy to istotnie wypadki przy robotach budowlanych i zmniejszy obciążenie fizyczne i psychiczne. W artykule przzedstawiono doświadczenia Bovis Lend Lease zakresie ww problematyki.

Znowelizowane metody oznaczania substancji chemicznych (3)
Ewa Gawęda

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację cyklu z lat 2008-2009, dotyczącego nowelizacji metod oznaczania wybranych substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy. Przedstawiono tu metody oznaczania berylu, kadmu, miedzi, glinu i ich związków oraz baru i jego związków rozpuszczalnych w powietrzu na stanowiskach pracy.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Grudzień 2010