Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Plany operacyjno-ratownicze | Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy | Wymagania dotyczące wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych | Zmiany wprowadzone przez rozporządzenie zmieniające wymagania dotyczące wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych | Zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy | Wymagania dotyczące zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych | Plany działania na wypadek poważnej awarii w zakładach kategorii ZZR | Porównanie Dyrektywy Seveso II i Dyrektywy Seveso III


Wymagania dotyczące zewnętrznych planów
operacyjno-ratowniczych

 1. Wskazanie osób upoważnionych do uruchamiania działań ratowniczych, osoby kierującej działaniami ratowniczymi oraz nadzorującej i koordynującej działania w zakresie usuwania skutków awarii.
 2. Zbiorczy wykaz sił i środków służb ratowniczych oraz służb wspomagających, przewidzianych do prowadzenia działań ratowniczych i usuwania skutków awarii:
  1. siły i środki służb zakładowych i zewnętrznych w odniesieniu do prawdopodobnych wariantów rozwoju awarii obejmujących teren poza zakładem;
  2. procedury alarmowania oraz dysponowania siłami służb ratowniczych i wspomagających;
  3. organizacja łączności;
  4. podział zadań i zasady współdziałania podczas prowadzenia działań ratowniczych;
  5. procedury odwoływania alarmu;
  6. procedury dotyczące zapewnienia pomocy w usuwaniu skutków awarii wewnątrz zakładu.
 3. Opis systemu przedstawiania społeczeństwu informacji o występujących zagrożeniach związanych z działalnością zakładu, podjętych środkach zapobiegawczych i działaniach, które będą podejmowane w razie wystąpienia awarii.
 4. Procedury powiadamiania ludności i właściwych organów administracji o zagrożeniu awarią lub jej wystąpieniu.
 5. Procedury dotyczące ewakuacji ludności:
  1. określenie kolejności ewakuacji, z uwzględnieniem osób wymagających specjalnych środków podczas jej przeprowadzania, w szczególności dotyczy to dzieci, pacjentów szpitali, pensjonariuszy domów pomocy społecznej oraz innych osób zamieszkałych w obiektach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego;
  2. sposoby prowadzenia ewakuacji i zabezpieczenia potrzeb socjalnych ewakuowanej ludności;
  3. wykaz instytucji i służb odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji, zabezpieczenie potrzeb socjalnych i pomocy psychologicznej ewakuowanej ludności, wraz z wyszczególnieniem realizowanych przez nie zadań;
  4. sposoby alarmowania podmiotów odpowiedzialnych za przyjęcie oraz ochronę ewakuowanej ludności;
  5. sposoby zabezpieczenia mienia ewakuowanej ludności.
 6. Procedury udzielenia pomocy medycznej osobom poszkodowanym:
  1. wykaz podmiotów udzielających kwalifikowanej pomocy medycznej, w tym:
   1. szpitalnych oddziałów ratunkowych,
   2. specjalistycznych placówek ochrony zdrowia na terenie powiatu i województwa, ewentualnie na terenie województw sąsiadujących,
   3. zespołów ratownictwa medycznego,
   4. innych podmiotów przewidzianych w powiatowym lub wojewódzkim planie ratowniczym;
  2. sposoby alarmowania podmiotów:
   1. udzielających pierwszej pomocy medycznej,
   2. odpowiedzialnych za transport i przyjęcie poszkodowanych;
  3. sposoby postępowania jednostek ochrony zdrowia podczas zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych;
  4. sposoby organizacji dekontaminacji poszkodowanych.
 7. Procedury postępowania związane z możliwością wystąpienia transgranicznych skutków awarii:
  1. opis prawdopodobnych zdarzeń podczas awarii;
  2. sposoby powiadamiania właściwych służb ratowniczych kraju zagrożonego transgranicznymi skutkami awarii o wielkości zagrożenia i możliwych skutkach awarii.
 8. Procedury postępowania poawaryjnego:
  1. metody i środki usuwania skutków awarii;
  2. ustalenie miejsc i sposobów neutralizacji substancji niebezpiecznych oraz odkażania terenu;
  3. ustalenie podmiotów przewidzianych do podjęcia działań związanych z usuwaniem skutków awarii lub rekultywacją gruntu oraz ustalenie procedur ich powiadamiania.
 9. Określenie sposobów zabezpieczenia logistycznego działań ratowniczych.
 10. Inne niezbędne informacje wynikające ze specyfiki zagrożenia oraz lokalnych uwarunkowań, w szczególności:
  1. procedury powiadamiania właściwych organów o możliwości wystąpienia lub wystąpieniu poważnej awarii przemysłowej,
  2. informacje dotyczące działań podejmowanych przez właściwe organy w celu ograniczenia skutków awarii dla ludzi i środowiska.

Integralną część planu zewnętrznego stanowi dokumentacja graficzna:
 1. mapa terenu narażonego na skutki awarii przemysłowej położonego poza zakładem o dużym ryzyku, przedstawiającą na jednym arkuszu maksymalny zasięg skutków awarii;
 2. plan sytuacyjny terenu, o którym mowa w pkt. 1, z zaznaczeniem terenów zamieszkałych, obiektów użyteczności publicznej i budynków zamieszkania zbiorowego, dróg komunikacyjnych, cieków i zbiorników wodnych, ujęć wody, kierunków przewidywanej ewakuacji ludności oraz miejsc jej przyjęcia;
 3. przebieg sieci elektroenergetycznych i wodno-kanalizacyjnych, trasy rurociągów z niebezpiecznymi substancjami na terenie, o którym mowa w pkt. 1;
 4. inne elementy infrastruktury terenu istotne z punktu widzenia prowadzenia działań ratowniczych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP