Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Plany operacyjno-ratownicze | Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy | Wymagania dotyczące wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych | Zmiany wprowadzone przez rozporządzenie zmieniające wymagania dotyczące wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych | Zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy | Wymagania dotyczące zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych | Plany działania na wypadek poważnej awarii w zakładach kategorii ZZR | Porównanie Dyrektywy Seveso II i Dyrektywy Seveso III


Wymagania dotyczące wewnętrznych planów
operacyjno-ratowniczych


 1. Podstawowe informacje dotyczące lokalizacji i działalności zakładu:
  1. opis zakładu z uwzględnieniem jego położenia geograficznego i charakterystykę warunków atmosferycznych;
  2. charakter działalności zakładu i określenie struktury organizacyjnej zakładu;
  3. opis instalacji technologicznych z uwzględnieniem ich otoczenia, a w szczególności odległości od:
   1. sąsiednich instalacji i dróg komunikacyjnych,
   2. terenów zamieszkałych, ze wskazaniem gęstości zaludnienia,
   3. obiektów użyteczności publicznej i budynków zamieszkania Zbiorowego,
   4. istotnych dla prowadzonych działań ratowniczych elementów środowiska oraz infrastruktury terenu: rzek, zbiorników wodnych, lasów, linii energetycznych, rurociągów z niebezpiecznymi mediami, stacji pomp i ujęć wody pitnej, obiektów hydrotechnicznych;
  4. opis stosowanych procesów technologicznych;
  5. wykaz substancji niebezpiecznych, które mogą znajdować się w zakładzie, z określeniem ich maksymalnych ilości i wskazaniem przyporządkowanych im numerów kart charakterystyk.
 2. Określenie występujących zagrożeń i procedur prowadzenia na terenie zakładu działań ratowniczych służących ochronie ludzi i środowiska przed skutkami awarii, wraz ze wskazaniem przewidzianych do tego celu środków i metod:
  1. określenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych, w tym przyczyn naturalnych, umożliwiających zapoczątkowanie awarii, oraz prawdopodobne warianty rozwoju zdarzeń wraz ze wskazaniem przewidywanego zasięgu i skutków awarii;
  2. wskazanie osób upoważnionych do kierowania działaniami ratowniczymi na terenie zakładu oraz współdziałania z komendantem wojewódzkim PSP;
  3. opis systemu wykrywania stanu zagrożenia awarią, sposobu alarmowania o wystąpieniu awarii, oraz sposobu prowadzenia ewakuacji ludzi i mienia;
  4. opis struktury organizacyjnej i stanu osobowego zakładowej służby ratowniczej lub zakładowej straży pożarnej oraz środków przewidzianych do działań ratowniczych;
  5. opis sposobu alarmowania przez pracowników zakładu: kierownictwa zakładu, zakładowych służb ratowniczych, jednostek PSP, jednostek ochrony zdrowia oraz innych podmiotów przewidzianych do prowadzenia działań;
  6. opis sposobu alarmowania i ostrzegania pracowników zakładu o zagrożeniu;
  7. opis postępowania pracowników zakładu podczas awarii instalacji i urządzeń, z uwzględnieniem:
   1. działań ograniczających skutki awarii na stanowisku pracy,
   2. sposobu udzielania pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym i ich ewakuacji oraz ostrzegania zagrożonych,
   3. współdziałania z podmiotami ratowniczymi.
  8. opis postępowania zakładowej służby ratowniczej lub zakładowej straży pożarnej podczas awarii instalacji i urządzeń, w tym:
   1. uruchamiania sił i środków ratowniczych i dysponowania nimi,
   2. powiadamiania specjalistów wspomagających działania ratownicze lub zabezpieczających instalacje i urządzenia zagrożone skutkami awarii albo pracujące w trybie awaryjnym,
   3. ratowania życia, zdrowia pracowników, środowiska i mienia zakładu podczas wystąpienia awarii lub innego zagrożenia,
   4. stosowania urządzeń i instalacji zabezpieczających proces technologiczny,
   5. powiadamiania PSP i WIOŚ;
  9. opis postępowania i współdziałania specjalistów oraz kierownictwa nadzorującego pracę instalacji, urządzeń lub wydziałów zakładu z kierującym działaniem ratowniczym i jego sztabem;
  10. opis sposobu koordynacji działań ratowniczych w zdarzeniach z dużą ilością poszkodowanych oraz z udziałem innych podmiotów spoza zakładu;
  11. opis sposobów wymiany informacji pomiędzy zakładami, których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej lub zwiększyć jej skutki;
  12. opis postępowania kierownictwa zakładu;
  13. opis postępowania dotyczącego zapewnienia pomocy w usuwaniu skutków awarii na zewnątrz zakładu;
  14. określenie zasad i metod szkolenia pracowników zakładu w zakresie obowiązków wynikających z określonych procedur prowadzenia działań ratowniczych i usuwania skutków awarii oraz zasad współpracy i koordynacji z zewnętrznymi służbami ratowniczymi.
 3. Wskazanie sposobu postępowania poawaryjnego:
  1. metody zabezpieczania miejsca awarii i dokumentowania powstałych awarii;
  2. metody i środki usuwania skutków awarii;
  3. miejsca i metody neutralizacji niebezpiecznych substancji chemicznych oraz odkażania terenu; podmioty przewidziane do podjęcia działań związanych z usuwaniem skutków awarii lub rekultywacji gruntu oraz procedury ich powiadamiania.
 4. Dokumentację graficzną sporządzoną w skali zapewniającej czytelne przedstawienie wymaganych informacji:
  1. plan sytuacyjny terenu zakładu, wraz z terenem przyległym, jeżeli obejmuje go przewidywany zasięg awarii, uwzględniający:
   1. obiekty, urządzenia techniczne i składowiska,
   2. miejsca występowania substancji niebezpiecznych oraz wewnętrznych dróg ich transportu,
   3. przeznaczenie terenów przyległych z określeniem liczby zagrożonych osób na terenie objętym przewidzianym zasięgiem awarii,
   4. instalacje technologiczne, w tym podziemne, ze wskazaniem kierunku ruchu mediów lub ścieków, naziemne linie elektroenergetyczne z zaznaczeniem rozdzielni i transformatorów, zbiorniki i cieki wód powierzchniowych ze wskazaniem kierunku ich spływu,
   5. drogi pożarowe i inne drogi dojazdowe, z zaznaczeniem wjazdów na teren zakładu,
   6. drogi i kierunki ewakuacji, miejsca zbiórki dla ewakuowanych, docelowe rejony ewakuacji,
   7. dostęp do budynków, wjazdy i dojazdy do źródeł przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,
   8. miejsca utrudnień w ruchu pojazdów na terenie zakładu, w szczególności przejazdy przez tory kolejowe, lokalne zwężenia przejazdów, estakady, mosty.
  2. plany sytuacyjne poszczególnych obiektów uwzględniające:
   1. rzuty pierwszej kondygnacji nadziemnej z naniesieniem informacji dotyczących układu komunikacyjnego, zagrożenia pożarowego i wybuchowego, zagrożenia skażeniem środowiska oraz charakterystyki pożarowej obiektów,
   2. rzuty innych kondygnacji w przypadku, gdy analiza zagrożeń wykaże taką konieczność,
   3. miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, kurków głównych instalacji gazowej, zaworów odcinających oraz zbiorników awaryjnych,
   4. istniejące systemy ograniczające skutki awarii, takie jak kurtyny wodne i układy zraszające, oraz miejsca ich uruchamiania,
   5. miejsca usytuowania sprzętu i urządzeń pomiarowo-sygnalizacyjnych do wykrywania stężeń wybuchowych oraz skażeń chemicznych,
   6. miejsca usytuowania sprzętu i urządzeń ratowniczych oraz urządzeń przeciwpożarowych i agregatów awaryjnych,
   7. kierunki ewakuacji oraz miejsca ewakuacji ludzi w przypadku awarii.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP