Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Plany operacyjno-ratownicze | Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy | Wymagania dotyczące wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych | Zmiany wprowadzone przez rozporządzenie zmieniające wymagania dotyczące wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych | Zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy | Wymagania dotyczące zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych | Plany działania na wypadek poważnej awarii w zakładach kategorii ZZR | Porównanie Dyrektywy Seveso II i Dyrektywy Seveso III

Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy

Ustawa POŚ nakłada na prowadzącego zakład kategorii ZDR obowiązek opracowania wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego (art. 261. ust.1).

Wewnętrzny plan operacyjno–ratowniczy (WPO–R) musi być sporządzony przez prowadzącego ZDR i przedłożony komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia nowego zakładu lub jego części. Natomiast w przypadku już eksploatowanych zakładów kategorii ZDR, prowadzący taki zakład jest obowiązany do przedstawienia WPO–R komendantowi wojewódzkiemu PSP w terminie roku od dnia zaliczenia istniejącego zakładu do zakładu o dużym ryzyku.

Zgodnie z art. 262 POŚ prowadzący ZDR ma obowiązek zapewnienia udziału w postępowaniu mającym na celu opracowanie WPO–R pracownikom zakładu, w szczególności pracownikom narażonym bezpośrednio na skutki awarii oraz pełniącym funkcje społecznych inspektorów pracy, lub przedstawicielom związków zawodowych odpowiedzialnym za sprawy bhp.

Prowadzący ZDR jest obowiązany do przeprowadzenia analizy i przećwiczenia realizacji WPO–R co najmniej raz na 3 lata, w celu jego aktualizacji i dokonania uzasadnionych zmian (art. 261 ust. 3 POŚ). Niezwłocznie zawiadamia on komendanta wojewódzkiego PSP oraz WIOŚ o przeprowadzonej analizie WPO–R i o jej rezultatach.


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP