Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Dyrektywa Seveso II | Dyrektywa Seveso III | Porównanie Dyrektywy Seveso II i Dyrektywy Seveso III | Omówienie postanowień przepisów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz konwencji nr 174 Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) | Akty prawne

Dyrektywa Seveso III

Wejście w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008, tzw. Rozporządzenia CLP [1], które wprowadziło na terenie Unii Europejskiej jednolity, zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów – GHS, spowodowało konieczność zmiany kryteriów kwalifikacyjnych Dyrektywy Seveso II.

Ponieważ dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi – Dyrektywa Seveso II [2] została zmieniona tylko raz, w 2003 r., dyrektywą 2003/105/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2003 r. [3], Komisja Europejska podjęła decyzję o przeprowadzeniu kompleksowego przeglądu całej dyrektywy, w wyniku którego zidentyfikowano kilka obszarów, w których należało wprowadzić zmiany mające na celu doprecyzowanie i aktualizację niektórych zapisów oraz uwzględnienie zmian technicznych i regulacyjnych, jakie zaszły od momentu przyjęcia, w 1996 r., obowiązującej wtedy Dyrektywy Seveso II. Celem, który przyświecał Komisji była również redukcja i uproszczenie wymogów, aby ograniczyć obciążenia administracyjne dla prowadzących i kompetentnych władz (właściwych organów) bez szkody dla bezpieczeństwa. Nowe przepisy miały być jasne, spójne i zrozumiałe, aby usprawnić ich wdrażanie i egzekwowanie, przy jednoczesnym zachowaniu poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska [4].

W opublikowanej z dniem 24 lipca 2012 r. dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniającej, a następnie uchylającej dyrektywę Rady 96/82/WE (Dyrektywie Seveso III) [5] oprócz zmian związanych z dostosowaniem zamieszczonych w Załączniku I, kryteriów kwalifikacyjnych do Rozporządzenia CLP, konieczne było uwzględnienie wielu aspektów określonych w Konwencji z Aarhus [6] dotyczącej dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Duży nacisk został położony na zagadnienia związane z zagospodarowaniem przestrzennym, m.in. kontrolowaniem lokalizacji nowych zakładów, zmianach, które powinny zostać wprowadzone w istniejących zakładach oraz w ich otoczeniu, z uwzględnieniem tzw. bezpiecznych odległości lub wprowadzeniem dodatkowych środków technicznych, a także konieczności bliższej współpracy między różnymi organami, w tym również współpracy między państwami członkowskimi a Komisją.
Wprowadzono również do dyrektywy szereg poprawek, które autorzy niniejszego serwisu określili jako językowe, które w większości przypadków dostosowują wykorzystywane w dyrektywie słownictwo do aktualnej rzeczywistości, np. zmiany w artykule 1 Dyrektywy Seveso III.

W serwisie zostały omówione wszystkie zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniającej, a następnie uchylającej dyrektywę Rady 96/82/WE wraz z opisem zmian jakie zostały wprowadzone w porównaniu do zapisów Dyrektywy Seveso II. Dla ułatwienia korzystania z tekstu cytaty z obu dyrektyw zostały wyróżnione pismem Italic. Również pismo pochyłe zostało wykorzystane przy użyciu nazw procedur systemu przeciwdziałania poważnym awariom, fragmentów cytatów, pewnych sformułowań zaczerpniętych z obu dyrektyw, nie tylko do cytowania całych artykułów, czy ustępów!

Tekst polski i tekst angielski dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniającej, a następnie uchylającej dyrektywę Rady 96/82/WE (Dyrektywie Seveso III) został zamieszczony w zakładce Akty prawne.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP