Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wymagania Dyrektywy Seveso II | Porównanie Dyrektywy Seveso II i Dyrektywy Seveso III | Wymagania przepisów polskich | Wymagania w sprawie informacji podawanej do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego PSP | Ogólne wytyczne dotyczące treści informacji podawanych do publicznej wiadomości dyrektywa 82/501/EWG - załącznik VII

Wymagania przepisów polskich

Poniżej przedstawiono przepisy prawa polskiego, dotyczące informowania społeczeństwa w odniesieniu do problematyki poważnych awarii.

Art. 19 (dział IV. „Informacje o środowisku” rozdział 1. „Dostęp do informacji”) ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi, co następuje:
 1. Organy administracji są obowiązane udostępnić każdemu informacje o środowisku i jego ochronie, znajdujące się w ich posiadaniu.
 2. Udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, podlegają:
  1. rejestry substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 267 ust. 1,
  2. raporty o bezpieczeństwie oraz decyzje, o których mowa w art. 259 ust. 1
  3. projekty zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych przed ich skierowaniem do postępowania z udziałem społeczeństwa i zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze po ich przyjęciu,

 3. Informacje, których mowa w ust. 2 i 3, udostępnia się na pisemny wniosek z zastrzeżeniem ust. 5.
 4. Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.
 5. Organy administracji właściwe w sprawach, o których mowa w ust. 2, są obowiązane do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o tych dokumentach oraz mogą zamieszczać w tych wykazach dane o dokumentach, o których mowa w ust. 3.

Art. 21
 1. Dokumenty, o których dane zamieszczane są w publicznie dostępnych wykazach, udostępnia się w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji.

Ponadto, w rozdziale 2. „Państwowy monitoring środowiska oraz rozpowszechnianie informacji o środowisku”, art. 30 zawiera następujące postanowienie:
2a.  W Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane:
 1. przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – rejestr substancji niebezpiecznych, o którym mowa w art. 267 ust. 1.


Art. 261 ustawy POŚ, ustępy  5, 6, 7 oraz 8, wprowadzone przez ustawę z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie  ustawy – Prawo ochrony środowiska (DzU nr 152, poz. 1019), zawierają  następujące postanowienia, dotyczące problematyki informowania społeczeństwa w  przypadku zakładów kategorii ZDR:

  5. Prowadzący zakład  o dużym ryzyku jest obowiązany do:

  1) regularnego, co najmniej raz na 5 lat, dostarczania  informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku  wystąpienia poważnych awarii jednostkom organizacyjnym systemu oświaty i pomocy  społecznej, zakładom opieki zdrowotnej oraz określonym w wykazie zamieszczonym  w wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym zakładu, o którym mowa w art. 260  ust. 1, innym podmiotom i instytucjom służącym społeczeństwu, które mogą zostać  dotknięte skutkami takich awarii, oraz udostępniania tych informacji  społeczeństwu;

  2) weryfikowania informacji, o których mowa w pkt 1, co  najmniej raz na 3 lata i, gdy jest to konieczne, ich uaktualniania, w  szczególności w przypadku dokonania zmian, o których mowa w art. 257 ust. 1.

  6. Obowiązki  określone w ust. 5 realizuje się przez:

  1)  udostępnienie  informacji na stronie internetowej zakładu;

  2)  ogłoszenie  informacji w siedzibie zakładu;

  3)  przekazywanie  informacji wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu  na lokalizację zakładu;

  4) poinformowanie, w szczególności w formie pisemnej lub  elektronicznej, jednostek, podmiotów oraz instytucji, o których mowa w ust. 5  pkt 1, o udostępnieniu, ogłoszeniu i przekazaniu informacji w sposób, o którym  mowa w pkt 1-3.

  7.  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta po uzyskaniu informacji, o których mowa w  ust. 5,     pkt 1, podaje je do publicznej wiadomości w  sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

  8. Informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 1, powinny być  zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy.


W tytule IV „Poważne awarie” ustawy POŚ (rozdział 3. „Obowiązki organów administracji związane z awarią przemysłową”) zostały zawarte następujące postanowienia, odnoszące się do problematyki informowania społeczeństwa:
Art. 267
 1. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o aktualizowanym corocznie rejestrze substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach zlokalizowanych na obszarze jego właściwości miejscowej; rejestr ten prowadzi się w formie elektronicznej.
 2. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poza informacją, o której mowa w ust. 1, podaje do publicznej wiadomości także:
  1. informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji, o  której mowa w art. 259 ust. 1,
  2. informacje o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach,
  3. informacje o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianach,
  4. instrukcje o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii.
 3. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej co naj­mniej raz na 3 lata, dokonuje analizy dokumentów zawierających dane, o których mowa w ust. 2 pkt. 4 i art. 259 ust. 2 pkt. 2, co do ich zgodności z wymogami bezpieczeństwa oraz aktualności, a w razie potrzeby wprowadza w nich odpowiednie zmiany.
 4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze roz­porządzenia, szczegółowy zakres informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości, o których mowa w ust. 1 i 2.
 5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, zostaną ustalone:
  1. formy prezentacji informacji,
  2. szczegółowy zakres zagadnień, które powinny zostać przekazane w informacji.

Zgodnie z art. 260, ust. 2, pkt. 3 ustawy POŚ (dotyczącym planów awaryjnych), prowadzący zakład jest obowiązany przygotować, jako część wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, określoną informację przeznaczoną dla społeczeństwa.

Art. 263 ustawy POŚ zawiera zapis zobowiązujący prowadzącego zakład kategorii ZDR do dostarczenia komendantowi wojewódzkiemu PSP oraz WIOŚ wykazu substancji niebezpiecznych w zakładzie, wraz z podaniem informacji o ich rodzaju, kategorii (klasie) i ilości. Prowadzący ZDR jest obowiązany dokonywać corocznej aktualizacji tego wykazu według stanu na 31 grudnia - w terminie do końca stycznia roku następnego.

Zgodnie z art. 267, ust. 1, komendant wojewódzki PSP podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o aktualizowanym corocznie rejestrze substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach zlokalizowanych na obszarze jego właściwości miejscowej.

Zgodnie z art. 267, ust. 2 komendant wojewódzki PSP podaje do publicznej wiadomości:
 • informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji dotyczącej ustalenia grup zakładów kategorii ZZR oraz ZDR zlokalizowanych blisko siebie, na które nałożono tą decyzją dodatkowe obowiązki - zob. rozdział „Efekt domina”,
 • informacje o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach,
 • informacje o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych,
 • instrukcje o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii.

Ustawa – Prawo ochrony środowiska wprowadziła (art. 267, ust. 3) obowiązek aktualizacji – co najmniej raz na 3 lata – dokumentów dotyczących instrukcji o postępowaniu mieszkańców w razie awarii, informacji niezbędnych do opracowania zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych oraz do opracowania informacji o zagrożeniu awariami przemysłowymi w ZDR lub ZZR, a także wprowadzenia w razie potrzeby odpowiednich zmian.

Szczegółowy zakres informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego PSP został ustalony na podstawie delegacji zawartej w ustawie POŚ w rozporządzeniu MŚ z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Postanowienia tego rozporządzenia przedstawiono poniżej.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93