Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 4 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości
przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej


(DzU nr 78, poz. 712)


Na podstawie art.267 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 i Nr 115,poz.1229)  zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości o:
  1. zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o aktualizowanym corocznie rejestrze substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach zlokalizowanych na obszarze właściwości miejscowej komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
  2. zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji ustalającej grupy zakładów o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku, których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej lub pogłębić jej skutki,
  3. zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach,
  4. przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianach,
  5. instrukcjach o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii.

§ 2. Szczegółowy zakres zagadnień, które powinny zostać przekazane w informacji, o której mowa w § 1 pkt 1,oraz formę jej prezentacji ustala się w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 3. Szczegółowy zakres zagadnień, które powinny zostać przekazane w informacji, o której mowa w § 1 pkt 2,oraz form ę jej prezentacji ustala się w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 4. Szczegółowy zakres zagadnień, które powinny zostać przekazane w informacji, o której mowa w § 1 pkt 3,oraz formę jej prezentacji ustala się w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 5. Szczegółowy zakres zagadnień, które powinny zostać przekazane w informacji, o której mowa w § 1 pkt 4,oraz formę jej prezentacji ustala się w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§ 6. Instrukcje o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej, o których mowa w § 1 pkt 5,powinny zawierać w szczególności informacje dotyczące:
  1. rodzajów zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładach o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku,
  2. sposobów powiadamiania i alarmowania mieszkańców, właściwych dla każdego rodzaju zagrożenia, o którym mowa w pkt 1,
  3. sposobów zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożeń, o których mowa w pkt 1,
  4. wykazu telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych,
  5. innych informacji ważnych dla bezpieczeństwa mieszkańców

§ 7. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


ZAŁĄCZNIKI
Załącznik Nr 1

Województwo: ............
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o aktualizowanym corocznie rejestrze substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach zlokalizowanych na obszarze województwa


Lp.

Data zamieszczenia informacji i nr wpisu w publicznie dostępnym wykazie

Oznaczenie prowadzącego zakład, jego adres zamieszkania lub siedziby oraz tel./fax i ew. e-mail

Adres zakładu oraz tel./fax i ew. e-mail

Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych dokonanej przez zakład

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik Nr 2
Województwo: ............
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji ustalającej grupy zakładów o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku, których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej lub pogłębić jej skutki


Lp.

Data zamieszczenia informacji i nr wpisu w publicznie dostępnym wykazie

Nr i data wydania decyzji

Dane o zakładach, których decyzja dotyczy

oznaczenie prowadzącego zakład, jego adres zamieszkania lub siedziby oraz tel./f ax i ew. e-mail

adres zakładu oraz tel./fax i ew. e-mail

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik Nr 3
Województwo: ............
Informacje o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach

Lp. 

 

 

Oznaczenie prowadzącego zakład, jego adres zamieszkania lub siedziby oraz tel./fax i ew. e-mail

 

Adres zakładu oraz tel./fax i ew. e-mail 

 

Data i nr decyzji

zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie

zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik Nr 4
Województwo: ............
Informacje o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych
lub ich zmianach


Lp.

 

Oznaczenie prowadzącego zakład, jego adres zamieszkania lub siedziby oraz tel./fax i ew. e-mail

 

Adres zakładu oraz tel./fax i ew. e-mail

 

Data

przyjęcia planu operacyjno - ratowniczego

zmiany planu operacyjno - ratowniczego

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP