Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wymagania Dyrektywy Seveso II | Porównanie Dyrektywy Seveso II i Dyrektywy Seveso III | Wymagania przepisów polskich | Wymagania w sprawie informacji podawanej do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego PSP | Ogólne wytyczne dotyczące treści informacji podawanych do publicznej wiadomości dyrektywa 82/501/EWG - załącznik VII

Wymagania w sprawie informacji podawanej do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego PSP

Omawiane rozporządzenie MŚ określa szczegółowy zakres informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości:
  1. zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o aktualizowanym corocznie rejestrze substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach zlokalizowanych na obszarze województwa. W tabeli powinny być podane dane o zakładach (m.in. adresy prowadzącego zakład oraz zakładu) a także daty ostatniej aktualizacji wykazów – załącznik 1;
  2. zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji ustalającej grupy zakładów o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku, których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej lub pogłębić jej skutki. W tabeli powinny być podane numery i daty decyzji oraz dane o zakładach, których te decyzje dotyczą (m.in. adresy prowadzącego zakład oraz zakładu) – załącznik 2;
  3. zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach. W tabeli powinny być podane dane o zakładach (m.in. adresy prowadzącego zakład oraz zakładu) oraz numery i daty decyzji zatwierdzających raporty o bezpieczeństwie zakładów oraz decyzji zatwierdzających ich zmiany – załącznik 3;
  4. przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianach. W tabeli powinny być podane dane o zakładach (m.in. adresy prowadzącego zakład oraz zakładu), dla których te plany zostały opracowane oraz daty przyjęcia danego planu a także daty jego zmiany – załącznik 4;
  5. instrukcjach o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii.

Zgodnie z § 6 rozporządzenia, instrukcje o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej powinny zawierać w szczególności informacje dotyczące:
  1. rodzajów zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładach o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku,
  2. sposobów powiadamiania i alarmowania mieszkańców, właściwych dla każdego rodzaju zagrożenia,
  3. sposobów zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożeń,
  4. wykazu telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych,
  5. innych informacji ważnych dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Załącznik nr 1
Województwo: .............................
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o aktualizowanym corocznie rejestrze substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach zlokalizowanych na obszarze województwa


Lp.

Data zamieszczenia
informacji i nr wpisu
w publicznie
dostępnym wykazie

Oznaczenie prowadzącego zakład, jego adres
zamieszkania lub siedziby
oraz tel./fax
i ew. e-mail

 Adres zakładu
oraz
tel./fax
i ew. e-mail

Data ostatniej aktualizacji
danych o substancjach
niebezpiecznych dokonanej przez zakład

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 2
Województwo: .......................
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji ustalającej grupy zakładów o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku, których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej lub pogłębić jej skutki


Lp.

Data
zamieszczenia
informacji i nr wpisu
w publicznie
dostępnym wykazie

Nr i data
wydania
decyzji

Dane o zakładach, których decyzja dotyczy

oznaczenie prowadzącego
zakład, jego adres
zamieszkania lub siedziby
oraz tel./fax i ew. e-mail

adres zakładu
oraz
tel./fax
i ew. e-mail

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 3
Województwo: ....................
Informacje o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach


Lp.

Oznaczenie prowadzącego zakład,
jego adres zamieszkania
lub siedziby
oraz tel./fax
i ew. e-mail

Adres zakładu
oraz
tel./fax
i ew. e-mail 

Data i nr decyzji

zatwierdzającej raport
o bezpieczeństwie

zatwierdzającej zmiany w raporcie
o bezpieczeństwie

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 4
Województwo: ............
Informacje o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych
lub ich zmianach


Lp.

Oznaczenie
prowadzącego zakład,
jego adres zamieszkania
lub siedziby
oraz tel./fax
i ew. e-mail

Adres zakładu
oraz
tel./fax
i ew. e-mail

Data

przyjęcia planu
operacyjno-ratowniczego

zmiany planu
operacyjno-ratowniczego

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP