Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Cele raportu o bezpieczeństwie | Wymagania dotyczące zawartości raportu o bezpieczeństwie


Cele raportu o bezpieczeństwie

Zgodnie z art. 253 ustawy – Prawo ochrony środowiska (POŚ) Raport o bezpieczeństwie powinien wykazać, że:


  1. prowadzący ZDR jest przygotowany do stosowania PZA i do zwalczania awarii przemysłowych;
  2. zakład spełnia warunki do wdrożenia systemu bezpieczeństwa;
  3. zostały przeanalizowane możliwości wystąpienia awarii przemysłowej i podjęto środki konieczne zapobieżenia im;
  4. rozwiązania projektowe instalacji, w której znajduje się substancja niebezpieczna, jej wykonanie oraz funkcjonowanie zapewniają bezpieczeństwo;
  5. zostały opracowane wewnętrzne plany operacyjno-ratownicze oraz dostarczono informacje do opracowania zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych.

Prowadzący zakład kategorii ZDR jest obowiązany (art. 254 POŚ) do przedłożenia raportu o bezpieczeństwie właściwemu komendantowi wojewódzkiemu PSP i WIOŚ:
  • co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia nowego zakładu lub jego części, albo
  • w terminie roku od dnia zaliczenia istniejącego zakładu do zakładu o dużym ryzyku.

Raport o bezpieczeństwie, oraz jego zmiany zatwierdzane są w drodze decyzji przez komendanta wojewódzkiego PSP, po uzyskaniu opinii WIOŚ.

Również wszelkie przewidziane przepisami zmiany RoB podlegają identycznej procedurze zatwierdzenia.

Szczegółowe wymagania dotyczące raportów o bezpieczeństwie, obowiązujące w Polsce, zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku (tekst jednolity uwzględniający postanowienia rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku, obowiązujący od dnia 24.10.2005 r.).


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP