Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Cele raportu o bezpieczeństwie | Wymagania dotyczące zawartości raportu o bezpieczeństwie


Wymagania dotyczące zawartości raportu o bezpieczeństwie

Raport o bezpieczeństwie powinien zawierać:
 1. Informacje o zakładzie, jego działalności, systemie zarządzania oraz organizacji, istotne dla zapobiegania awariom, w tym:
  1. ogólny opis zakładu z uwzględnieniem jego położenia geograficznego i dominujących warunków atmosferycznych, geologicznych i wodnych, zewnętrznych zagrożenia awarią, opis działalności zakładu i przyjętych w nim zasad zarządzania bezpieczeństwem;
  2. opis instalacji zakładu z uwzględnieniem ich usytuowania przestrzennego, odległości od sąsiednich instalacji, terenów zamieszkałych, szlaków komunikacyjnych, stref zagrożeń, dróg dojazdu, dróg pożarowych i ewakuacyjnych;
  3. opis procesów technologicznych, z uwzględnieniem prowadzonych operacji i procesów fizykochemicznych, magazynowania, gospodarki odpadami.
 2. Analizę możliwości wystąpienia awarii i informacje o środkach koniecznych do zapobieżenia im:
  1. identyfikacja instalacji zakładu oraz rodzajów działalności w zakładzie, które mogą stwarzać zagrożenie poważną awarią;
  2. opis możliwych scenariuszy awarii oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia i warunków, w których mogą wystąpić, z uwzględnieniem oceny ich zasięgu i skutków, włączając w to mapy, fotografie lub inne podobne opisy przedstawiające obszary, które mogą być objęte skutkami tych awarii;
  3. opis technicznych, organizacyjnych i proceduralnych środków zapobiegania awariom i minimalizacji ich skutków, z uwzględnieniem oceny skuteczności tych środków;
  4. organizacja systemu alarmowania i działań ratowniczych.

  W tej części raportu powinny być także zawarte informacje na temat podmiotu wykonującego analizę, daty wykonania analizy, ustaleń będących wynikiem analizy i środków przeciwdziałania wystąpieniu awarii.
 3. Informacje, że prowadzący zakład opracował program zapobiegania awariom i jest przygotowany do jego stosowania:
  1. powołanie się na opracowany przez prowadzącego zakład program zapobiegania awariom;
  2. sposoby wdrażania zasad określonych w programie zapobiegania awariom;
  3. określenie częstotliwości oceny aktualności i skuteczności programu zapobiegania awariom.
 4. Informacje, że zakład spełnia warunki do wdrożenia systemu bezpieczeństwa:
  1. sposoby wdrażania zasad wymienionych w systemie bezpieczeństwa, a w szczególności określenie:
   1. obowiązków pracowników oraz podwykonawców, w zakresie obsługi instalacji zakładu w czasie rozruchu, normalnej eksploatacji oraz w stanach awaryjnych,
   2. potrzeb szkoleniowych personelu, zorganizowania odpowiedniego rodzaju szkoleń oraz zapewnienia udziału w tych szkoleniach pracowników i podwykonawców pracujących w zakładzie;
  2. nadzoru nad bezpieczeństwem instalacji, z uwzględnieniem normalnej eksploatacji, konserwacji i czasowych przerw w pracy oraz wprowadzania zmian w procesach technologicznych;
  3. prowadzenia systematycznej oceny prawdopodobieństwa wystąpienia i skutków potencjalnych awarii przemysłowych;
  4. określenia częstotliwości oceny aktualności i skuteczności systemu bezpieczeństwa.
 5. Informacje, że zastosowane rozwiązania projektowe, konstrukcja oraz eksploatacja instalacji zakładu zapewniają wystarczający poziom bezpieczeństwa:
  1. potwierdzenie istnienia i określenia zasad wprowadzania zmian w profilu produkcji, konstrukcji, obsłudze i organizacji;
  2. potwierdzenie istnienia i określenia środków przedsięwziętych dla kontroli zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa oraz przepisami bezpieczeństwa pracy, takich jak regularne przeglądy instalacji pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, włączając w to:
   1. testy systemów ostrzegawczych, generowania alarmów i urządzeń bezpieczeństwa,
   2. awaryjne zaopatrzenie w media istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa,
   3. kontrolę ważnych dla bezpieczeństwa parametrów procesowych,
   4. środki techniczne dla zapobiegania błędom obsługi,
   5. potwierdzenie prowadzenia audytów i przeglądów dla oceny przyjętych zasad zarządzania bezpieczeństwem oraz kontroli organów nadzoru nad warunkami pracy.
 6. Informacje, że prowadzący zakład opracował wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy oraz dostarczył informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego:
  1. powołanie się na opracowany przez prowadzącego zakład wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy;
  2. określenie częstotliwości oceny aktualności i skuteczności wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego;
  3. powołanie się na dostarczone informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.
 7. Nazwy właściwych podmiotów zaangażowanych w przygotowanie RoB.
 8. Opis substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładzie obejmuje:
  1. wykaz substancji niebezpiecznych zawierający:
   1. identyfikację substancji zawierającą zgodnie z terminologią międzynarodową nazwę chemiczną, numer CAS (Chemical Abstract Service) oraz nazwę według nomenklatury IUPAC,
   2. maksymalne ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się aktualnie (w dniu sporządzenia raportu) lub mogących się znaleźć w zakładzie;
  2. charakterystykę fizykochemiczną i toksykologiczną tych substancji oraz wskazanie zagrożeń stwarzanych przez nie dla ludzi i środowiska, zarówno natychmiastowo, jak i z opóźnieniem, w warunkach normalnego użytkowania i awarii;
  3. powołanie się na posiadane przez zakład karty charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych.

Raport o bezpieczeństwie powinien być opracowany z uwzględnieniem informacji zawartych w niżej wymienionych dokumentach:
 1. zgłoszeniu zakładu o dużym ryzyku;
 2. programie zapobiegania awariom zakładu o dużym ryzyku;
 3. instrukcjach:
  a)    technologicznej,
  b)    stanowiskowej,
  c)    bezpieczeństwa i higieny pracy,
  d)    postępowania na wypadek sytuacji awaryjnych,
  e)    działania zakładowej straży pożarnej i innych służb ratowniczych;
 4. kartach charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych;
 5. dokumentacji dotyczącej:
  a)    stanowisk pracy,
  b)    zapobiegania awariom,
  c)    systemu bezpieczeństwa,
  d)    zdarzeń awaryjnych w zakładzie mających miejsce w przeszłości,
  e)    przeprowadzonych w przeszłości ocen ryzyka;
 6. mapach i planach zakładu.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP