Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |ROZPORZĄDZENIE


MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)


z dnia 29 maja 2003 r.


w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku


( DzU nr 104, poz. 970 )


Tekst jednolity


uwzględniający postanowienia rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku (Dz. U. nr 197, poz. 1632 z dnia 10 października 2005 r., obowiązuje od dnia 24. 10. 2005 r.).


Wprowadzone zmiany zaznaczono kolorem zielonym.


Na podstawie art. 253 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:


§ 1.  Rozporządzenie określa wymagania, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku, zwany dalej "raportem o bezpieczeństwie", opracowywany przez prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zwany dalej "zakładem".


§ 2.  1. Raport o bezpieczeństwie jest dokumentem zawierającym informacje, o których mowa w art. 253 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.


2. Dopuszcza się sporządzanie w uzgodnieniu z odbiorcą elektronicznej formy raportu o bezpieczeństwie w postaci dostępnej na elektronicznych nośnikach informacji.


§ 3.  W raporcie o bezpieczeństwie zamieszcza się:1)  informacje o zakładzie, jego działalności, systemie zarządzania oraz organizacji, istotne dla zapobiegania awariom;


2)  analizę możliwości wystąpienia awarii i informacje o środkach koniecznych do zapobieżenia im;


3)  informacje, że prowadzący zakład opracował program zapobiegania awariom i jest przygotowany do jego stosowania;


4)  informacje, że zakład spełnia warunki do wdrożenia systemu bezpieczeństwa;


5)  informacje, że zastosowane rozwiązania projektowe, konstrukcja oraz eksploatacja instalacji zakładu zapewniają wystarczający poziom bezpieczeństwa;


6)  informacje, że prowadzący zakład opracował wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy oraz dostarczył informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego,


7)  nazwy właściwych podmiotów zaangażowanych w jego przygotowanie;


8)  opis substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładzie.


§ 4.  Informacje, o których mowa w § 3 pkt 1, dotyczą:


1)  ogólnego opisu zakładu, z uwzględnieniem jego położenia geograficznego i dominujących warunków atmosferycznych, geologicznych i wodnych, zewnętrznych źródeł zagrożenia awarią, działalności zakładu i przyjętych w nim zasad zarządzania bezpieczeństwem;


2)  opisu instalacji zakładu, z uwzględnieniem ich usytuowania przestrzennego, odległości od sąsiednich instalacji, terenów zamieszkałych, szlaków komunikacyjnych, stref zagrożeń, dróg dojazdu, dróg pożarowych i ewakuacyjnych;


3)  opisu procesów technologicznych, z uwzględnieniem prowadzonych operacji i procesów fizykochemicznych, magazynowania, gospodarki odpadami.


pkt 4 w § 4 uchylono


§ 5.  1. Analiza, o której mowa w § 3 pkt 2, dotyczy:


1)  identyfikacji instalacji zakładu oraz rodzajów działalności w zakładzie, które mogą stwarzać zagrożenie poważną awarią;


2)  opisu możliwych scenariuszy awarii oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia i warunków, w których mogą wystąpić, z uwzględnieniem oceny ich zasięgu i skutków, włączając w to mapy, fotografie lub inne podobne opisy przedstawiające obszary, które mogą być objęte skutkami tych awarii;


3)  opisu technicznych, organizacyjnych i proceduralnych środków zapobiegania awariom i minimalizacji ich skutków, z uwzględnieniem oceny skuteczności tych środków;


4)  organizacji systemu alarmowania i działań ratowniczych.


2. Analiza, o której mowa w § 3 pkt 2, obejmuje informacje na temat podmiotu wykonującego analizę, daty wykonania analizy, ustaleń będących wynikiem analizy i środków przeciwdziałania wystąpieniu awarii.


§ 6.  Informacje, o których mowa w § 3 pkt 3, dotyczą:


1)  powołania się na opracowany przez prowadzącego zakład program zapobiegania awariom;


2)  sposobów wdrażania zasad określonych w programie zapobiegania awariom;


3)  określenia częstotliwości oceny aktualności i skuteczności programu zapobiegania awariom.


§ 7.    Informacje, o których mowa w § 3 pkt 4, dotyczą:


1)  sposobów wdrażania zasad wymienionych w systemie bezpieczeństwa, a w szczególności określenia:


a)  obowiązków pracowników oraz podwykonawców, w zakresie obsługi instalacji zakładu w czasie rozruchu, normalnej eksploatacji oraz w stanach awaryjnych,


b)  potrzeb szkoleniowych personelu, zorganizowania odpowiedniego rodzaju szkoleń oraz zapewnienia udziału w tych szkoleniach pracowników i podwykonawców pracujących w zakładzie;


2) nadzoru nad bezpieczeństwem instalacji, z uwzględnieniem normalnej eksploatacji, konserwacji i czasowych przerw w pracy oraz wprowadzania zmian w procesach technologicznych;


3)  prowadzenia systematycznej oceny prawdopodobieństwa wystąpienia i skutków potencjalnych awarii przemysłowych;


4)  określenia częstotliwości oceny aktualności i skuteczności systemu bezpieczeństwa.


§ 8.  Informacje, o których mowa w § 3 pkt 5, dotyczą:


1)  potwierdzenia istnienia i określenia zasad wprowadzania zmian w profilu produkcji, konstrukcji, obsłudze i organizacji;


2)  potwierdzenia istnienia i określenia środków przedsięwziętych dla kontroli zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa oraz przepisami bezpieczeństwa pracy, takich jak regularne przeglądy instalacji pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, włączając w to:


a) testy systemów ostrzegawczych, generowania alarmów i urządzeń bezpieczeństwa,


b) awaryjne zaopatrzenie w media istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa,


c)  kontrolę ważnych dla bezpieczeństwa parametrów procesowych,


d)  środki techniczne dla zapobiegania błędom obsługi,


e)  potwierdzenie prowadzenia audytów i przeglądów dla oceny przyjętych zasad zarządzania bezpieczeństwem oraz kontroli organów nadzoru nad warunkami pracy.


§ 9.  Informacje, o których mowa w § 3 pkt 6, dotyczą:


1) powołania się na opracowany przez prowadzącego zakład wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy;


2) określenia częstotliwości oceny aktualności i skuteczności wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego;


3) powołania się na dostarczone informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.


§ 9a.  Opis, o którym mowa w § 3 pkt 8, obejmuje:


1) wykaz substancji niebezpiecznych zawierający:


a) identyfikację substancji zawierającą zgodnie z terminologią międzynarodową nazwę chemiczną, numer CAS (Chemical Abstract Service) oraz nazwę według nomenklatury IUPAC,


b) maksymalne ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się aktualnie (w dniu sporządzenia raportu) lub mogących się znaleźć w zakładzie;


2) charakterystykę fizykochemiczną i toksykologiczną tych substancji oraz wskazanie zagrożeń stwarzanych przez nie dla ludzi i środowiska, zarówno natychmiastowo, jak i z opóźnieniem, w warunkach normalnego użytkowania i awarii;


3) powołanie się na posiadane przez zakład karty charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych.


§ 10.  Raport o bezpieczeństwie powinien obejmować swoim zakresem instalacje zakładu wraz z terenem, do którego prowadzący zakład o dużym ryzyku posiada tytuł prawny, oraz tereny znajdujące się w pobliżu zakładu narażone na potencjalne oddziaływanie poważnych awarii, zgodnie z możliwymi scenariuszami.


§ 11.  Raport o bezpieczeństwie powinien być opracowany z uwzględnieniem informacji zawartych w:


1)  zgłoszeniu zakładu o dużym ryzyku;


2)  programie zapobiegania awariom zakładu o dużym ryzyku;


3)  instrukcjach:


a) technologicznej,


b) stanowiskowej,


c) bezpieczeństwa i higieny pracy,


d) postępowania na wypadek sytuacji awaryjnych,


e)  działania zakładowej straży pożarnej i innych służb ratowniczych;


4) kartach charakterystyki niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych;


5) dokumentacji dotyczącej:


a) stanowisk pracy,


b) zapobiegania awariom,


c) systemu bezpieczeństwa,


d) zdarzeń wypadkowych na terenie zakładu mających miejsce w przeszłości,


e) przeprowadzonych w przeszłości ocen ryzyka;


6) mapach i planach zakładu.


§ 12.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


________


1)   Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).


2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392 i Nr 80, poz. 717 i 721.


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP