Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zgłaszanie poważnych awarii do GIOŚ | Kryteria poważnej awarii oraz wymagania podlegającej zgłaszaniu do GIOŚ z komentarzem | Sposób, tryb i terminy zgłaszania poważnych awarii

Sposób, tryb i terminy zgłaszania poważnych awarii

Jeśli chodzi o sposób, tryb i terminy zgłaszania poważnych awarii do GIOŚ, omawiane rozporządzenie MŚ wprowadziło następujące regulacje:
 • Organy administracji właściwe do zwalczania poważnych awarii zgłaszają do GIOŚ, za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (WIOŚ), wystąpienie poważnej awarii niezwłocznie, lecz nie później niż do godz. 1000 dnia następnego po dniu wystąpienia awarii.
 • Zakres informacji, jaki powinien być zawarty w zgłoszeniu, został określony we wzorze stanowiącym załącznik do rozporządzenia.
 • Ustalony w omawianym rozporządzeniu MŚ sposób i tryb zgłaszania do GIOŚ informacji nie dotyczy poważnych awarii będących następstwem uwolnienia substancji szkodliwych lub niebezpiecznych dla życia, zdrowia ludzi i środowiska ze statku morskiego. Kwestie te regulują odrębne przepisy.

Rozporządzenie MŚ wprowadza obowiązek przekazania do GIOŚ w terminie jednego miesiąca od dnia wystąpienia poważnej awarii przez organ prowadzący akcję zwalczania poważnej awarii (za pośrednictwem WIOŚ) informacji uzupełniającej o poważnej awarii. Ramowy zakres informacji uzupełniającej jest identyczny, jak w przypadku niezwłocznego zgłoszenia poważnej awarii. W odniesieniu do obu dokumentów obowiązuje ten sam załącznik do rozporządzenia.

Poniżej przedstawiono zasadnicze fragmenty załącznika do rozporządzenia MŚ, stanowiące wymagania odnoszące się do zawartości zgłoszenia oraz informacji uzupełniającej (raportu poawaryjnego) o poważnej awarii.

 1. Rodzaj zdarzenia, które spowodowało zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska

  Awaria ma
  związek z:

  wybuchem

  *

  pożarem

  *

  uwolnieniem do środowiska substancji niebezpiecznych

  *

  innym zdarzeniem **

   

  Czy awaria ma skutki wykraczające poza terytorium kraju?

  *

  Krótka charakterystyka i okoliczności (przyczyny) wystąpienia awarii:

  * W odpowiedniej rubryce należy wpisać „TAK” lub „NIE”  
  ** Określić rodzaj zdarzenia 

 2. Rodzaj działalności, w wyniku której wystąpiła poważna awaria

  Rodzaj działalności

  Oznaczenie

  Uwagi
  (ewentualnie)

  Procesy przemysłowe (technologiczne)

  *

   

  Magazynowanie

  *

   
  Rurociągi przesyłowe

  *

   
  Transport Komunikacja drogowa

  *

   
  Komunikacja kolejowa

  *

   
  Komunikacja lotnicza

  *

   
  Na obszarach wodnych

  *

   
  * W odpowiedniej rubryce należy wstawić znak „X” 

 3. Miejsce wystąpienia poważnej awarii

  Współrzędne geograficzne

  Długość
  geograficzna:
      '     '     Szerokość geograficzna:     '     '    
  Dokładny adres:
       
  Województwo Powiat Gmina
                   
  Kod Poczta Ulica Numer
  Obiekt, w którym wystąpiła poważna awaria:
  Właściciel obiektu:
  Uzupełniające informacje o lokalizacji miejsca wystąpienia poważnej awarii (oznaczenie numeru drogi, szlaku kolejowego, nazwy cieku lub akwenu, wskazanie charakterystycznych obiektów w terenie pozwalających na jednoznaczną lokalizację miejsca zdarzenia itp.):


 4. Rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych, które przedostały się do środowiska

  Lp.

  Nazwa substancji niebezpiecznej

  Nr CAS*

  Nr ONZ**

  Ilość substancji
  niebezpiecznej,
  która przedostała się do środowiska [kg]

           
           
  * Informacja wymagana
  ** Informacja uzupełniająca (należy wypełnić w miarę posiadanych informacji)

 5. Rodzaj i zakres skutków poważnej awarii

  5.1. Skutki wobec osób

  Rodzaj skutków

  Liczba osób

  Zakres skutków*

  Uwagi

  Śmierć ludzi      
  Zranienie personelu zakładu wymagające 24-godzinnej hospitalizacji przynajmniej jednej osoby      
  Hospitalizacja co najmniej jednej osoby spoza zakładu przynajmniej przez 24 godziny      
  Ewakuacja co najmniej 250 osób na okres dłuższy niż 2 godziny     Podawać także, jeżeli iloczyn liczby osób oraz okresu ewakuacji lub uwięzienia wynosi co najmniej 500
  Uwięzienie, rozumiane jako odcięcie od otoczenia zewnętrznego, co najmniej 250 osób na okres dłuższy niż 2 godziny    
  Pozbawienie co najmniej 500 osób wody do picia, energii elektrycznej, gazu lub połączeń telefonicznych przez czas dłuższy niż 2 godziny

  **

    Podawać także, jeżeli iloczyn liczby osób oraz czasu przerwy w dostawie wody do picia, energii elektrycznej, gazu lub połączeń telefonicznych wynosi co najmniej 1000
  * W przypadku braku szczegółowych danych należy w odpowiednim polu wstawić znak „X”
  ** Podać liczbę osób, które zostały pozbawione mediów

  5.2. Szkody w środowisku

  Rodzaj szkody

  Jednostka miary

  Zakres szkody*

  Uwagi

  Trwałe uszkodzenie lub zniszczenie obszarów lub obiektów poddanych ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody: Liczba obiektów i/lub powierzchnia w ha
    Podać nazwy chronionych obszarów (bez względu na wielkość uszkodzonej lub zniszczonej powierzchni) i/lub obiektów 
  • parki narodowe
       
  • rezerwaty przyrody
       
  • parki krajobrazowe
       
  • obszary chronionego krajobrazu
       
  • użytki ekologiczne
       
  • zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
       
  • pomniki przyrody
       
  • stanowiska dokumentacyjne
       
  Trwałe uszkodzenie lub zniszczenie środowiska lądowego, na obszarach innych niż poddane ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody (w tym pól uprawnych) o powierzchni co najmniej 1 ha

  ha

     
  Zanieczyszczenie śródlądowych wód powierzchniowych lub wód morskich, w tym:      
  • cieku naturalnego lub kanału, na długości co najmniej 5 km

  km

    Podać nazwę cieku lub kanału
  • jeziora lub innego naturalnego zbiornika wodnego albo sztucznego zbiornika usytuowanego na wodach płynących, o powierzchni co najmniej 1 ha

  ha

    Podać nazwę jeziora
  lub zbiornika
  • delty o powierzchni co najmniej 2 ha

  ha

     
  • morskich wód wewnętrznych lub wód morza terytoria-nego albo strefy wybrzeża morskiego, o powierzchni co najmniej 2 ha

  ha

    Określić
  lokalizację
  Zanieczyszczenie poziomów wodo noś-nych wód podziem-nych na obszarze ich zalegania, o powierzchni co najmniej 1 ha

  ha

    Określić
  lokalizację
  * W przypadku braku szczegółowych danych należy w odpowiednim polu wstawić znak „X”

  5.3. Szkody w mieniu

  Rodzaj szkody

  Jednostka miary

  Zakres szkody*

  Uwagi

  Uszkodzenie lub zniszczenie mienia w zakładzie, jeżeli wartość strat wynosi co najmniej 8 mln zł

     
  Uszkodzenie lub zniszczenie mienia poza terenem zakładu:      
  • o wartości strat w wysokości przynajmniej 2 mln zł

     
  • uszkodzenie zabudowań mieszkalnych w stopniu uniemożliwiającym dalsze ich użytkowanie
       
  * W przypadku braku szczegółowych danych należy w odpowiednim polu wstawić znak „X”

  5.4. Rodzaj i zakres skutków wykraczających poza terytorium kraju
  Opisać rodzaj, zakres i skutki szkody oraz podać inne ważne dla zdarzenia informacje:


 6. Zakres podjętych pilnych działań ratowniczych
  Opis podjętych działań:


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP