Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wytyczne UE | Wstęp | Wprowadzenie do systemu | Opracowanie polityki zapobiegania | Elementy systemów zarządzania bezpieczeństwem | Bibliografia


Wytyczne UE w sprawie programu zapobiegania awariom
i systemu zarządzania bezpieczeństwem
w zakładach zwiększonego oraz dużego ryzyka
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej


Intencją zamieszczenia na stronie internetowej tłumaczenia na język polski tekstu dokumentu UE pn.: „Wytyczne w sprawie polityki zapobiegania awariom i systemu zarządzania bezpieczeństwem, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Rady 96/82/WE (Seveso II)” – Guidelines on Major Accident Prevention Policy and Safety Management System, as required by Council Directive 96/82/EC (Seveso II) jest dostarczenie prowadzącym i odpowiednim służbom zakładów zwiększonego (ZZR) oraz dużego (ZDR) ryzyka, a także zainteresowanym instytucjom publicznym, materiałów o charakterze zaleceń oraz wytycznych, wspomagających wykonywanie ich zadań. Chodzi tu o zadania z zakresu opracowania programu zapobiegania awariom (PZA) i systemu zarządzania bezpieczeństwem (systemu bezpieczeństwa) w przypadku zakładów kategorii ZZR i ZDR oraz zadania z zakresu nadzoru w przypadku instytucji publicznych (Państwowa Straż Pożarna, Inspekcja Ochrony Środowiska oraz inne zainteresowane instytucje).

W tekście został zachowany oryginalny akronim MAPP, oznaczający politykę zapobiegania poważnym awariom. Są to pierwsze litery nazwy tego elementu systemu przeciwdziałania poważnym awariom w języku angielskim – major accident prevention policy. W przepisach polskich MAPP odpowiada PZA i SZB łącznie.

Zachowano także termin „operator” stosowany w Dyrektywie Seveso II i innych dokumentach UE; w polskich przepisach odpowiednikiem tego terminu jest „prowadzący”.

Wytyczne zostały przetłumaczone i opublikowane na podstawie oficjalnej zgody Komisji Europejskiej – Zjednoczonego Centrum Badawczego, wydanej Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy – Państwowemu Instytutowi Badawczemu.
Kopia dokumentu – plik pdf.


Tytuł oraz dane bibliograficzne oryginału:
Safety Management Systems – Seveso II
European Commission - Joint Research Centre
Institute for Systems Informatics and Safety
Major Accident Hazards Bureau


Guidelines
on a Major Accident Prevention Policy
and Safety Management System,
as Required by Council Directive 96/82/EC (Seveso II)


N. Mitchison, S. Porter (Eds)
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1998
ISBN 92-828-4664-4, EUR 18123 EN
Publication (PDF Format).
Systemy zarządzania bezpieczeństwem – Seveso II


Komisja Europejska – Zjednoczone Centrum Badawcze
Instytut Systemów Informacyjnych i Bezpieczeństwa
Biuro ds. Zagrożeń Poważnymi Awariami


Wytyczne
w sprawie polityki zapobiegania poważnym awariom
i systemu zarządzania bezpieczeństwem,
zgodnie z wymaganiami dyrektywy Rady 96/82/WE (Seveso II)


Redakcja: N. Mitchison, S. Porter


Luxemburg: Biuro Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 1998
ISBN 92-828-4664-4, EUR 18123 EN


Tłumaczenie: mgr inż. Ewa Michalik

Streszczenie

Dokument ten, opracowany przez Komisję Europejską w wyniku dyskusji z przedstawicielami państw członkowskich UE i przedstawicielami przemysłu ma na celu ustanowienie wytycznych oraz wyjaśnienie wymagań Dyrektywy „Seveso II” (96/82/WE) dotyczących polityki zapobiegania poważnym awariom i systemów zarządzania bezpieczeństwem.
Dokument ten ma na celu wyjaśnienie i zilustrowanie listy zagadnień, które na podstawie wymagań dyrektywy powinny być zawarte w systemach zarządzania bezpieczeństwem. Dokument ten zawiera też obszerną bibliografię z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem.

Zastrzeżenia prawne

Ani Komisja Europejska, ani też żadna inna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania poniższych informacji.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana, przechowywana w bazach danych ani przekazywana w jakiejkolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków: elektronicznych, mechanicznych, poprzez kopiowanie, nagrywanie ani też inaczej, bez wcześniejszej pisemnej zgody wydawców.


Podziękowania

Niniejsze wytyczne zostały opracowane w ścisłej współpracy z Techniczną Grupą Roboczą („TWG4”), wyznaczoną w tym celu przez DG ENV (Dyrektoriat Generalny ds. Środowiska Komisji Europejskiej i zostały przyjęte przez Komisję Kompetentnych Władz w celu wdrożenia dyrektyw „Seveso”. Redaktorzy pragną podziękować wszystkim członkom grupy TWG 4 (i ich licznym kolegom) za konstruktywne komentarze i sugestie podczas redagowania i sprawdzania tego dokumentu. Składamy również podziękowania Steliosowi Loupasisowi, MAHB, za sporządzenie bibliografii.


Członkowie TWG 4 i zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej):


 • Aniello Amendola, MAHB, JRC, European Commission, (Zjednoczone Centrum Badawcze, Komisja Europejska)
 • Terje Austerheim, Directorate of Fire and Explosion Prevention, Norway, (Dyrekcja ds. Zapobiegania Pożarom i Wybuchom, Norwegia)
 • Peter Bentley, Shell International, The Netherlands, (Holandia)
 • Magnus Blomquist, National Board of Occupational Safety and Health, Sweden, (Państwowy Urząd Zawodowego Bezpieczeństwa i Zdrowia, Szwecja)
 • Williët Brouwer, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, the Netherlands, (Ministerstwo Spraw Socjalnych i Warunków Pracy, Holandia)
 • Norman Byrom, Health and Safety Executive, UK, (Inspekcja Zdrowia i Bezpieczeństwa, Zjednoczone Królestwo)
 • Carlo Cacciabue, JRC, European Commission, (Zjednoczone Centrum Badawcze, Komisja Europejska)
 • Rita Caroselli, Ministero dell'Ambiente, Italy, (Ministerstwo Środowiska, Włochy)
 • Colette Clementé, Ministère de l'Environnement, France, (Ministerstwo Środowiska, Francja)
 • Ron De Cort, Health & Safety Executive, UK, (Inspekcja Zdrowia i Bezpieczeństwa, Zjednoczone Królestwo)
 • Raffaele Delle Piane ISPESL, Italy, (ISPESL, Włochy)
 • Bernd Fröhlich, Exxon Chemical International, Germany, (Niemcy)
 • Jan Ginckels AIB - Vincotte Inter, Belgium, (Belgia)
 • Jacob Jessen, The Association of Danish Chemical Industries, Denmark, (Stowarzyszenie Duńskich Przemysłów Chemicznych, Dania)
 • E.F.J. Kok, Moret Ernst & Young, The Netherlands, (Holandia)
 • W.J. Kolk, DuPont de Nemours, The Netherlands, (Holandia)
 • Harald Loren, Hessiches Ministerium für Umwelt, Germany, (Ministerstwo Środowiska Hesji, Niemcy)
 • G. Marsili, Istituto Superiore di Sanità, Italy, (Wyższy Instytut Zdrowia, Włochy)
 • David Milne, Shell International, The Netherlands, (Holandia)
 • George Mouzakis, Ministry of the Environment, Greece, (Ministerstwo Środowiska, Grecja)
 • Kevin Myers, DG ENV, European Commission, (Dyrektoriat Generalny ds. Środowiska, Komisja Europejska)
 • Hans-Jürgen Pettelkau, Bundesministerium für Umwelt, Germany, (Federalne Ministerstwo Środowiska, Niemcy)
 • Sam Porter, DG ENV, European Commission, (Dyrektoriat Generalny ds. Środowiska Komisja Europejska)
 • Sebastiano Serra, Ministero dell'Ambiente, Italy, (Ministerstwo Środowiska, Włochy)
 • Rui Figueiredo Simões, ATRIG, Direcçao-Geral do Ambiente, Portugal, (ATRIG, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Portugalia)
 • Gerald Spindler, Georg-August-Universität Göttingen, Germany, (Uniwersytet Georg’a Augusta, Göttingen, Niemcy)
 • Jean-Paul Trespaillé, Association Européenne des Gaz de Pétrole Liquéfiés, France, (Europejskie Stowarzyszenie Skroplonych Gazów Naftowych, Francja)
 • Jacques Van Steen, TNO, The Netherlands, (TNO, Holandia)
 • G. Van den Langenbergh, BASF, Belgium, (Belgia)
 • Erik Van Gils, Ministry of Labour, Belgium, (Ministerstwo Pracy, Belgia)

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP