Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Definicje najważniejszych pojęć i terminów | Informacje o przebiegu i skutkach wybranych poważnych awarii | Zagrożenia poważnymi awariami przemysłowymi w Polsce | Bibliografia

Bibliografia 1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Informacja o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2008 roku. Warszawa, czerwiec 2009 r., s. 75-92
 2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Informacja o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2009 roku. Warszawa, czerwiec 2010 r., s. 59-74
 3. Komisja Wspólnot Europejskich. Sprawozdanie komisji. Sprawozdanie dotyczące stosowania w państwach członkowskich dyrektywy 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi za okres 2003-2005 r. http://ec.europa.eu/environment/seveso/pdf/report_2003_2005_pl.pdf
 4. Member States country reports on the implementation of Seveso II. http://ec.europa.eu/environment/seveso/implementation.htm
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. DzU nr 30, poz. 208 (obowiązuje od dnia 10 marca 2006 r., zastąpiło wcześniej obowiązujące rozporządzenie MG [15])
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. DzU z 2003 r. nr 5, poz. 58
 7. Council Directive 96/82/EC of 9 December 1996 on the control of major - accident hazards involving dangerous substances. OJ L 10, 14.01.1997. Dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. dotycząca zarządzania zagrożeniami poważnymi awariami z udziałem substancji niebezpiecznych (tekst polski). Warszawa, CIOP 1998
 8. Directive 2003/105/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2003 amending Council Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous substances [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/105/WE z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniająca Dyrektywę Rady 96/82/WE dotyczącą zarządzania zagrożeniami poważnymi awariami z udziałem substancji niebezpiecznych]. OJ L 345, 31. 12. 2003, p. 97
 9. Dyrektywa Seveso II. Stan prawny 2004 r. (tekst jednolity). Wyd. CIOP-PIB, Warszawa, 2004 r.
 10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska. DzU nr 25, poz. 150
 11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietna 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. DzU nr 58, poz. 535
 12. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo atomowe. DzU z 2004 r. nr 161, poz. 1689
 13. Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Informacja o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2003 roku. Warszawa, maj 2004 r., s. 77-98
 14. Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Informacja o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2004 roku. Warszawa, maj 2005 r., s. 67-86
 15. Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Informacja o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2005 roku. Warszawa, maj 2006 r., s. 87-114
 16. Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Informacja o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2006 roku. Warszawa, maj 2007 r., s. 81-102
 17. Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Informacja o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2007 roku. Warszawa, maj 2008 r., s. 83-101
 18. Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Raport o występowaniu zdarzeń o znamionach poważnej awarii w 2006 roku. Warszawa, czerwiec 2007 r.
 19. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. DzU nr 100, poz. 1085
 20. Michalik J.S.: Zmiany krajowych przepisów dotyczących niektórych elementów i procedur przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Bezpieczeństwo Pracy, 9 (420), 2006 r., s.16-19
 21. Sprawozdanie Komisji dotyczące stosowania w państwach członkowskich dyrektywy 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi za okres 2003-2005. http://www.ec.europa.eu/comm/environment/seveso/index.htm

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP