Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2002 | 2/2002 | 3/2002 | 4/2002 | 5/2002 | 6/2002 | 7-8/2002 | 9/2002 | 10/2002 | 11/2002 | 12/2002

BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 11 (376) LISTOPAD 2002


Stres traumatyczny związany z pracą - skutki, czynniki ryzyka, zapobieganie
Bohdan Dudek

Autor omawia przyczyny i skutki powodowane przez zdarzenie traumatyczne, czyli takie nagłe sytuacje jak katastrofy spowodowane przez siły natury lub człowieka. W artykule przedstawiono również sposoby zapobiegania zaburzeniom po stresie traumatycznym.

Przewidywanie tworzenia się niebezpiecznych substancji chemicznych podczas poważnych awarii przemysłowych
Jerzy S. Michalik, Agnieszka Gajek

W artykule przedstawiono wymagania przepisów unijnych oraz polskich, dotyczących uwzględniania niebezpiecznych substancji chemicznych powstających w trakcie awarii. Omówiono podstawowe założenia przyjęte w celu przewidywania powstawania substancji nieobecnych w normalnych warunkach procesowych. Zaprezentowano sposób prognozowania powstawania substancji w wyniku reakcji niepożądanych. Oceniono znaczenie i prawdopodobieństwo powstawania niebezpiecznych substancji chemicznych w wyniku pożarów i reakcji niekontrolowanych.

Pomiary i ocena ekspozycji na hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy w świetle nowych przepisów prawnych
Jolanta Koton, Piotr Kowalski

"Zawodowa ekspozycja na hałas ultradźwiękowy, zaliczany do szkodliwych czynników fizycznych środowiska pracy, może powodować niekorzystne zmiany w zdrowiu pracowników. W celu oceny stopnia narażenia pracowników na ten czynnik i określenia związanego z nim ryzyka zawodowego, konieczne są pomiary hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy i, jeśli jest to uzasadnione, ograniczanie występującego zagrożenia. W artykule przedstawiono nowe zasady pomiarów hałasu ultradźwiękowego dostosowane do znowelizowanych w 2001 r. przepisów prawnych dotyczących najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) omawianego czynnika."

Oznaczanie metali w powietrzu na stanowiskach pracy - technika ASA
Ewa Gawęda

Omówiono techniki stosowane do oznaczania metali i ich związków w powietrzu na stanowiskach pracy, w szczególności absorpcyjną spektrometrię atomową (ASA) - z płomieniem oraz kuwetą grafitową. Przedstawiono jej najważniejsze zalety, a także ograniczenia w stosowaniu w celu oceny ryzyka zawodowego. Podano przykłady opracowanych ostatnio metod oznaczania szkodliwych metali z zastosowaniem ASA - beryl, pentatlenek wanadu, pary rtęci.

Elementy systemów sterowania maszyn związane z bezpieczeństwem
Tomasz Strawiński

Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem (ESSZB), jako często obecnie stosowany środek bezpieczeństwa w maszynach, powinien zapewniać odpowiedni poziom redukcji ryzyka. Instalacja ESSZB musi spełniać określone wymagania obejmujące identyfikację zagrożenia i wyznaczenie funkcji bezpieczeństwa, dobór kategorii odporności na defekty, dobór odpowiedniego wyposażenia ochronnego, przeprowadzenia i udokumentowania procesu projektowego, a następnie jego walidacji. W pracy przedstawiono również wymagania związane z eksploatacją ESSZB.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP