Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2002 | 2/2002 | 3/2002 | 4/2002 | 5/2002 | 6/2002 | 7-8/2002 | 9/2002 | 10/2002 | 11/2002 | 12/2002

BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 7-8 (372-373) LIPIEC-SIERPIEŃ 2002


Uroczyste otwarcie witryny internetowej polskiego Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
Agnieszka Młodzka-Stybel

Artykuł informuje, że 9 lipca 2002 roku dokonano uroczystego połączenia witryny internetowej polskiego Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy z siecią informacyjną Agencji. Funkcję polskiego Punktu Centralnego pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy.

Nowa strategia Wspólnoty Europejskiej na lata 2002-2006 w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - główne założenia
Alfred Brzozowski, Małgorzata Gierałtowska

Europa znajduje się w okresie charakteryzującym się głębokimi zmianami zachodzącymi w społeczeństwie, zmianami w zakresie form zatrudnienia oraz w sferze natury ryzyka. Istnieje zatem potrzeba nowego spojrzenia na kierunki polityki i nowe priorytety w tym zakresie. Nowa strategia WE na lata 2002-2006 jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie.

"Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo i higiena pracy w przededniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej""
Barbara Szczepankowska

"W dniach 24-26 czerwca br. odbyła się Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo i higiena pracy w przededniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej", kończąca realizację projektu PHARE PL 99/IB-SO-01. Celem projektu było dostosowanie polskiego ustawodawstwa w zakresie bhp do wymagań określonych w dyrektywach Wspólnot Europejskich, praktyczne wdrożenie ich w wybranych zakładach pracy oraz upowszechnienie wiedzy na ten temat. W konferencji wzięło udział ponad 550 uczestników, w tym przedstawiciele krajów członkowskich i kandydujących do UE oraz polskich przedsiębiorstw."

"Deklaracja Międzynarodowej Konferencji "Bezpieczeństwo i higiena pracy w przededniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej" w sprawie nowej strategii Unii dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na lata 2002-2006"


"Uczestnicy Konferencji, podzielając stanowisko Komisji Europejskiej wyrażone w nowej strategii Unii dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na lata 2002-2006, zwrócili uwagę na szczególne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy, które występują w krajach kandydujących, przechodzących intensywną transformację społeczno-ekonomiczną. Dotyczą one zwalczania tradycyjnych zagrożeń czynnikami szkodliwymi w środowisku pracy, które w krajach Unii Europejskiej nie stanowią już zasadniczego problemu, a w krajach kandydujących wymagają wciąż systemowych działań w celu ograniczania liczby wypadków i chorób zawodowych."

Rola badań naukowych w skutecznym wdrażaniu w Polsce dyrektyw Wspólnot Europejskich w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników
Danuta Koradecka

Dyrektywa ramowa - istotny element wdrażania skutecznej strategii zapobiegania wypadkom przy pracy
Laurent Vogel

Bilans wdrożenia dyrektywy 89/655/EWG dotyczącej użytkowania maszyn i innych
Marie-Noëlle Rouxel

Dostosowanie maszyn i innych urządzeń technicznych użytkowanych w miejscach pracy do zgodności z dyrektywami
Mariusz Dąbrowski, Józef Gierasimiuk

"Projekt PHARE 2002. "Wprowadzenie środków motywujących w celu propagowania bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw""
Mala Bielawska

Nowoczesne materiały i formy edukacyjne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Krystyna Świder, Małgorzata Suchecka

Polski Krajowy Punkt Centralny (Focal Point) Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
Agnieszka Młodzka-Stybel

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP