Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2002 | 2/2002 | 3/2002 | 4/2002 | 5/2002 | 6/2002 | 7-8/2002 | 9/2002 | 10/2002 | 11/2002 | 12/2002

BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 2 (367) LUTY 2002


Mapy akustyczne i monitoring w świetle obowiązujących przepisów
Zbigniew Engel, Jan Czerwiński

Materiał przedstawia podstawowe problemy związane ze sporządzaniem map akustycznych i planów działań dla aglomeracji. Przedstawia również projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku, a także przepisy polskiego prawa ochrony środowiska w tym zakresie.

Nowe wartości NDN drgań mechanicznych na stanowiskach pracy
Barbara Harazin

Najwyższe dopuszczalne wartości (NDN) ogólnych oraz miejscowych drgań mechanicznych zostały przygotowane na podstawie analizy: piśmiennictwa światowego, projektów normatywów ISO, propozycji wartości NDN Komisji Unii Europejskiej i projektów opracowywanych w innych krajach. Jako wielkość normatywną drgań mechanicznych przyjęto ważoną częstotliwościowo skuteczną wartość sumy wektorowej przyspieszeń w odniesieniu do 8 godzinnego działania wibracji w ciągu zmiany roboczej. Dla ogólnych drgań mechanicznych przyjęto dopuszczalną dla 8 godzin wartość sumy wektorowej przyspieszeń wynoszącą 0,8 m/s2 i odpowiednio 3,2 m/s2 dla ekspozycji trwających 30 minut i krócej. Dla miejscowych drgań mechanicznych przyjęto dopuszczalną dla 8 godzin wartość sumy wektorowej przyspieszeń wynoszącą 2,8 m/s2 i odpowiednio 11,2 m/s2 dla ekspozycji trwających 30 minut i krócej.

Komputerowe metody doboru ochronników słuchu - program DOBOS3
Dariusz Puto, Ewa Kotarbińska

Prawidłowy dobór ochronników słuchu do wielkości charakteryzujących hałas na jest bardzo istotnym elementem w procesie ochrony słuchu pracowników stanowiskach pracy, gdzie występują przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu. W niniejszym artykule przedstawiono trzy metody doboru ochronników słuchu (dokładną, HML i SNR) zdefiniowane w normach PN-EN 458 i PN-EN 24869-2 oraz aspekty dotyczące środowiska pracy oraz indywidualnych cech docelowego użytkownika wyselekcjonowanych ochronników słuchu. Ponadto przedstawione zostały przykłady doboru ochronników słuchu wymienionymi metodami przy wykorzystaniu nowego programu doboru ochronników słuchu DOBOS3.

Zależności metrologiczne w elektromagnetycznym polu bliskim anten mikrofalowych
Roman Kubacki, Paweł Sobiech

W artykule omówiono definicję impedancji pola elektromagnetycznego w polu bliskim anten mikrofalowych oraz przedstawiono obliczenia wartości tej impedancji w odniesieniu do przykładowej anteny stacji bazowej GSM. Parametr ten został wprowadzony w rozporządzeniu ministra pracy ustanawiającym najwyższe dopuszczalne natężenia pól elektromagnetycznych dla pracowników. Uzyskane dane porównano z wartością impedancji falowej ośrodka. Przeprowadzona analiza wykazuje, że natężenia pola elektrycznego oraz magnetycznego są bardziej poprawnymi parametrami do pomiarów i oceny narażenia na pola mikrofalowe w polu bliskim anteny aniżeli gęstość mocy.

Obiekty zagrażające poważną awarią przemysłową - nowe kryteria kwalifikacyjne
Jerzy S. Michalik

Omówiono propozycje Komisji UE dotyczące zmian kryteriów kwalifikacyjnych Dyrektywy Seveso II. Przedstawiono nowy projekt rozporządzenia ministra gospodarki uwzględniający nowe kryteria UE.

Bhp w przedsiębiorstwie - model analizy kosztów i korzyści
Jan Rzepecki

Znajomość kosztów związanych z nieodpowiednimi warunkami bhp i kosztów profilaktyki stanowi podstawę analiz kosztów i korzyści umożliwiających podejmowanie optymalnych decyzji inwestycyjnych w celu poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwie. W artykule przedstawiono propozycję wspomaganego komputerowo modelu analizy kosztów i korzyści umożliwiającego dokonywanie oceny ekonomicznej różnych wariantów nakładów na poprawę warunków pracy.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP