Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2002 | 2/2002 | 3/2002 | 4/2002 | 5/2002 | 6/2002 | 7-8/2002 | 9/2002 | 10/2002 | 11/2002 | 12/2002

BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 9 (374) WRZESIEŃ 2002


Ocena ryzyka zawodowego wynikającego z narażenia na hałas w świetle przepisów europejskich i krajowych
Danuta Augustyńska

W artykule przedstawiono zasady i przykłady oszacowania ryzyka zawodowego wynikającego z narażenia na hałas.

System aktywnej redukcji hałasu o przebiegu okresowym
Paweł Górski, Wiktor M. Zawieska

"W pracy przedstawiono układ aktywnej redukcji hałasu (ARH), zoptymalizowany pod kątem redukcji hałasu wąskopasmowego. Układ opracowano na podstawie uniwersalnego kontrolera ARH, który wyposażono w algorytm wykorzystujący równoległe filtry wycinające i układ generacji sygnału. System przetestowano w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych przy redukcji hałasu transformatora energetycznego. Przeprowadzone badania potwierdziły przydatność opracowanego systemu do redukcji hałasów okresowych."

Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas na niestacjonarnych stanowiskach pracy
Anna Kaczmarska, Witold Mikulski, Danuta Augustyńska

W warunkach przemysłowych na niestacjonarnych stanowiskach pracy narażenie na hałas zmienia się w cyklu rocznym i dlatego standardowe metody oceny narażenia (odniesienie do dnia lub tygodnia) nie pozwalają oszacować ryzyka zawodowego. W artykule podjęto próbę oszacowania ryzyka zawodowego narażenia na hałas słyszalny i infradźwiękowy w odniesieniu do roku, na przykładzie pracownika remontowego w elektrowni węglowej.

Dobór środków ochrony indywidualnej w profilaktyce zespołu wibracyjnego
Jolanta Koton, Piotr Kowalski

W artykule przedstawiono wyniki badań skutecznoúci ochrony wnoszonej przez wybrane rękawice antywibracyjne przy ich zastosowaniu do prac różnymi narzędziami ręcznymi. Wykazano, że rękawice antywibracyjne są pomocnym úrodkiem w profilaktyce zespołu wibracyjnego, choć nie zawsze ograniczają ryzyko zawodowe pojawienia się tej choroby do poziomu dopuszczalnego ze względu na ochronę zdrowia. Wykazano też, że rękawice antywibracyjne powinny być dobierane do narzędzi lub ich typów.

Zapobieganie ryzyku zawodowemu przy ręcznych pracach transportowych
Tomasz Tokarski

Na podstawie postanowień polskiego prawa i zaleceń dyrektywy UE przygotowano zasady zapobiegania ryzyku zawodowemu przy ręcznych pracach transportowych. Zasady te dotyczą prawidłowych sposobów podnoszenia i przenoszenia, przedstawiają technikę - pokaz prawidłowych metod podnoszenia i przenoszenia oraz służą także ich praktycznemu zastosowaniu w codziennej pracy i przy codziennych czynnościach poza pracą.

Charakterystyka stopnia zmienności ekspozycji na hałas rolnika indywidualnego - propozycje metodyczne
Leszek Solecki

"Instytut Medycyny Wsi przeprowadził w 31 wybranych gospodarstwach indywidualnych pomiary hałasu emitowanego przez pojazdy i maszyny rolnicze, na który narażeni są rolnicy.
W artykule przedstawiono wyniki tych badań oraz propozycje metodyczne dotyczące całorocznego monitoringu ekspozycji rolników na hałas."

System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - przepisy szczegółowe
Jerzy S. Michalik

Przedstawiono i omówiono postanowienia czterech rozporządzeń ministra gospodarki stanowiące przepisy szczegółowe dotyczące systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, ustanowionego na mocy ustawy - Prawo ochrony Środowiska. Dotyczą one: kryteriów kwalifikacyjnych dla zakładów zwiększonego oraz dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej, wymagań w odniesieniu do raportów o bezpieczeństwie, wewnÍtrznych oraz zewnętrznych planów operacyjnoratowniczych.

Kryteria postępowania z niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi na podstawie przepisów polskich i Unii Europejskiej
Halina Puchalska

"W artykule przedstawiono kryteria prawidłowego postępowania z niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi. Obowiązek określenia spójnych kryteriów bezpieczeństwa przy produkcji, stosowaniu i obrocie substancji chemicznych wynika z konwencji MOP i z dyrektyw Wspólnoty Europejskiej. Najważniejsze z nich omówiono w artykule.
Przedstawiono też wybrane uregulowania prawne obowiązujące w Polsce w tym zakresie. Wynika z nich, że odpowiednie oznakowanie i klasyfikacja wskazują służbom bhp, pracownikom i pracodawcom główny kierunek biologicznego działania substancji chemicznych. Umożliwia to wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej."

Jak nie dać się pokonać stresowi w pracy - kilka porad psychologa
Dorota Żołnierczyk-Zreda

W artykuł zaprezentowane są proste sposoby obrony przed stresem, niekorzystnym zjawiskiem występującym w środowisku pracy. Przedstawiono kilka porad psychologa, w jaki sposób łagodzić stres wynikający z narastającej presji czasu poprzez eliminowanie niepotrzebnych zajęć, a także świadome utrzymywanie równowagi pomiędzy róznymi sferami swojej działalności.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP