Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2002 | 2/2002 | 3/2002 | 4/2002 | 5/2002 | 6/2002 | 7-8/2002 | 9/2002 | 10/2002 | 11/2002 | 12/2002

BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 3 (368) MARZEC 2002


Alergia na lateks u pracowników służby zdrowia i możliwości jej ograniczania
Wiesława Kamińska

Zwulkanizowany lateks kauczuku naturalnego jest znany jako powszechnie stosowany i doskonały materiał barierowy dla zakażeń przenoszonych przez krew, takich jak HIV i wirusy zapalenia wątroby typu B i C. Z jego stosowaniem wiąże siÍ jednak wiele problemów, z których najważniejszym jest możliwość rozwoju natychmiastowej nadwrażliwości na białka lateksu. Niniejszy artykuł stanowi przegląd prac badawczych, dotyczących występowania i ograniczania reakcji alergicznych na rękawice lateksowe u pracowników służby zdrowia.

Środki ochrony indywidualnej układu oddechowego dla personelu medycznego
Katarzyna Majchrzycka

"Podstawowe zagadnienia omawiane w artykule związane są z koncepcją ochrony układu oddechowego pracowników zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej, w świetle obowiązujących przepisów w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. W sposób syntetyczny omówiono zasady certyfikacji środków ochrony indywidualnej na znak bezpieczeństwa "B" oraz zasady klasyfikacji i znakowania filtrujących ochron układu oddechowego. Przedstawiono także zasady ich doboru i praktycznego stosowania."

Środki ochrony zbiorowej przed zapyleniem - filtry powietrza
Elżbieta Jankowska

W artykule przedstawiono rolę środków ochrony zbiorowej przed zapyleniem w systemach zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Omówiono metody badania i zasady klasyfikacji filtrów powietrza (wstępnych, dokładnych i wysoko skutecznych) stosowanych w systemach wentylacyjnych.

Klasyfikacja i oznakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych
Halina Puchalska

W artykule przedstawiono przegląd kryteriów do klasyfikacji substancji chemicznych pod kątem działania żrącego, drażniącego i uczulającego. Celem klasyfikacji jest określenie takich właściwości substancji, które mogą stwarzać ryzyko w czasie stosowania. Odpowiednie oznakowanie i klasyfikacja wskazuje główny kierunek biologicznego działania związku chemicznego służbom bhp, pracownikom i pracodawcom. Umożliwia też wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej.

Materiały izolacyjne zawierające sztuczne włókna mineralne - zagrożenia
Jan A. Krajewski, Stanisław Tarkowski

W pracy omówiono zagrożenia dla zdrowia związane ze stosowaniem sztucznych włókien mineralnych a zwłaszcza wełny izolacyjnej. Pracownicy zatrudnieni przy produkcji: sztucznych włókien mineralnych, wyrobów szczelniających oraz ich montażu i wymianie, należą do najbardziej narażonych. Zgodnie z dyrektywą 98/98/WE wełna mineralna została sklasyfikowana jako drażniąca i rakotwórcza (kategoria 3). W pracy omówiono, obowiązujące za granicą i w Polsce, procedury i przepisy prawa zapewniające bezpieczne dla zdrowia stosowanie wełny mineralnej przy pracach izolacyjnych. Szczegółowo przedstawiono Kodeks ILO dotyczący bezpiecznego stosowania wełny izolacyjnej z syntetycznych włókien szklanych.

Wpływ rehabilitacji na poprawę wydolności fizycznej osób niepełnosprawnych ruchowo
Bożena Kurkus-Rozowska

"Dysfunkcja narządu ruchu jest obok schorzeń układu krążenia najczęstszą przyczyną niepełnosprawności w Polsce. Rehabilitacja medyczna i zawodowa, a także aktywność życiowa tych osób ma istotny wpływ na ich jakość życia oraz integrację społeczną. Wydolność fizyczna jest jednym z parametrów oceny możliwości psychofizycznych osób niepełnosprawnych ruchowo, a także może być wykładnikiem postępu prowadzonej rehabilitacji, co potwierdziły badania własne."

Klimatyczne warunki pracy w kopalniach węgla i ich wpływ na możliwość rażenia prądem elektrycznym pracownika dołowego kopalni
Stefan Gierlotka

W artykule scharakteryzowano wpływ warunków klimatycznych występujących w kopalniach węgla na elektrofizjologię organizmu człowieka. Uwzględniono wydatek energetyczny człowieka zależny od rodzaju i intensywności pracy. Na podstawie wykonanych pomiarów określono zależność zmian impedancji elektrycznej ciała człowieka, od wskaźnika dyskomfortu cieplnego.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP