Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2002 | 2/2002 | 3/2002 | 4/2002 | 5/2002 | 6/2002 | 7-8/2002 | 9/2002 | 10/2002 | 11/2002 | 12/2002

BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 10 (375) PAŹDZIERNIK 2002


Praca a stres
Anna Łuczak, Dorota Żołnierczyk-Zreda

Stres powoduje sytuacje, w których wymagania zewnętrzne są spostrzegane przez człowieka jako niezgodne z jego możliwościami i potrzebami. W artykule przedstawiono sposoby przeciwdziałania stresowi w pracy ze szczególnym uwzględnieniem doboru zawodowego.

Harmonizacja statystyk w zakresie wypadków przy pracy w krajach europejskich
Zofia Pawłowska

W celu zapewnienia harmonizacji statystyk wypadkowych Urząd Statystyczny Unii Europejskiej (Eurostat) we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Komisji Europejskiej opracował jednolite zasady europejskich statystyk z zakresu wypadków przy pracy. W artykule przedstawiono podstawowe informacje o wypadku przy pracy, które zgodnie z tymi zasadami mają być rejestrowane w zharmonizowanych statystykach europejskich i porównano je z odpowiednimi informacjami rejestrowanymi w statystykach polskich. Wskazano podobieństwa i różnice w zasadach rejestrowania informacji o wypadkach przy pracy w statystykach polskich i europejskich.

Program komputerowy wspomagający analizę kosztów i korzyści bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie
Jan Rzepecki

Przedstawiono udoskonaloną wersję wspomaganego komputerowo modelu analizy kosztów i korzyści w obszarze bhp (AKK v.2.0) odpowiadającego zaleceniom i wskazówkom zawartym w Polskiej Normie (PN-N-18004:2001), dotyczącej wdrożenia i doskonalenia w przedsiębiorstwach systemów zarządzania bhp. Model uwzględnia wszystkie istotne składniki kosztów bhp w związku z czym opracowany program komputerowy AKK v.2.0 umożliwia zarówno monitorowanie kosztów bhp jak i ekonomiczną ocenę skuteczności podejmowanych działań prewencyjnych w przedsiębiorstwie.

Substancje niebezpieczne powstające podczas poważnych awarii przemysłowych
Jerzy S. Michalik, Agnieszka Gajek

Przedstawiono wyniki analiz kilkuset poważnych awarii przemysłowych. Omówiono dane charakteryzujące częstotliwość występowania awarii w zależności od rodzajów działalności przemysłowej oraz operacji procesowych. Przedstawiono informacje o substancjach uczestniczących w awariach oraz o powstawaniu w ich trakcie niebezpiecznych substancji nie występujących w normalnych warunkach procesu lub magazynowania.

Klasyfikacja typowych prac rolniczych według narażenia rolnika na działanie pyłu - zalecenia profilaktyczne
Anna Mołocznik

"Artykuł przedstawia główne problemy, które są zawarte w broszurze "Klasyfikacja typowych prac rolniczych w gospodarstwach indywidualnych w zależności od poziomu zawodowego narażenia rolnika na działanie pyłu - zalecenia profilaktyczne". Pył rolniczy omówiony jest w aspekcie źródeł pyłu, właściwości chorobotwórczych jego składników, poziomu zapylenia przy pracach rolniczych, rocznej ekspozycji rolnika na pył w gospodarstwach o różnych profilach produkcji oraz technicznej, technologicznej i zdrowotnej profilaktyki."

Zastosowanie manekinów termicznych do badania komfortu cieplnego człowieka
Anna Marszałek

"W artykule omówiono podstawowe rodzaje manekinów termicznych i przykładowe ich zastosowania m.in. w sporcie i rekreacji, do badania palności odzieży, do oceny klimatu pomieszczeń, w tym także w pojazdach. Wskazano kierunki rozwoju konstrukcji manekinów termicznych, w najnowszej generacji istnieje możliwość matematycznego modelowania komfortu cieplnego człowieka w różnych warunkach środowiska."

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP