Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Postanowienia Dyrektywy Seveso II | Porównanie Dyrektywy Seveso II i Dyrektywy Seveso III | Wymagania przepisów polskich

Wymagania przepisów polskich

Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany w razie zagrożenia awarią lub jej wystąpienia do niezwłocznego przystąpienia do realizacji wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego (art. 261, ust. 1 ustawy POŚ).

Podobne obowiązki w razie awarii przemysłowej w ZDR ustawa POŚ nakłada na komendanta wojewódzkiego PSP. Zgodnie z art. 266, ust. 1 obowiązany jest on w razie zagrożenia awarią przemysłową lub jej wystąpienia do niezwłocznego przystąpienia do realizacji zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

Ponadto ustawa POŚ określa inne obowiązki prowadzącego zakład kategorii ZZR oraz ZDR, a także właściwych organów PSP w przypadku wystąpienia awarii. Przedstawiono je poniżej.

W razie wystąpienia awarii przemysłowej prowadzący zakład kategorii ZDR, ale również prowadzący zakład kategorii ZZR, są obowiązani (art. 264) do:
 • natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie właściwego organu PSP oraz WIOŚ,
 • niezwłocznego przekazania wymienionym organom informacji:
  • okolicznościach awarii,
  • niebezpiecznych substancjach związanych z awarią,
  • umożliwiających dokonanie oceny skutków awarii dla ludzi i środowiska,
  • podjętych działaniach ratunkowych, działaniach mających na celu ograniczenie skutków oraz zapobieżenie powtórzeniu się awarii,
  • stałej aktualizacji powyższych informacji, odpowiednio do zmiany sytuacji.

Zgodnie z art. 268, w razie wystąpienia awarii (w ZZR lub ZDR) właściwe organy PSP są obowiązane do:
 • podjęcia działań operacyjno-ratowniczych we współpracy z prowadzącym zakład,
 • zebrania informacji niezbędnych do dokonania analizy awarii i sformułowania zaleceń dla prowadzącego zakład,
 • sprawdzenia, czy prowadzący zakład podjął wszystkie konieczne środki zaradcze,
 • opracowania zaleceń dotyczących zastosowania w przyszłości określonych środków zapobiegawczych,
 • sprawdzenia, czy prowadzący zakład wdrożył zalecenia właściwego organu PSP.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP