Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Czynniki zagrożeń zawodowych - informacje ogólne | Wybuch | Maszyny | Ostre naroża, krawędzie i elementy urządzeń | Środki transportu | Poślizgnięcia, potknięcia i upadki | Prąd elektryczny | Mikroklimat | Oświetlenie | Zagrożenia czynnikami chemicznymi i pyłami | Pożar | Uciążliwości | Inne | Profilaktyka medyczna

Zagrożenia czynnikami chemicznymi i pyłami

Problem : Zagrożenia poparzeniami przy stosowaniu żrących preparatów do mycia i dezynfekcji.


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy używane są żrące preparaty do mycia i dezynfekcji naczyń, sprzętu i pomieszczeń (soda kaustyczna, wapno chlorowane, żrące środki myjąco-dezynfekcyjne)?
Zastąpienie silnie żrących środków myjąco-dezynfekcyjnych środkami mniej szkodliwymi.

Stosowanie do utrzymania higieny wyłącznie środków posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny.

Stosowanie się do wskazań producenta środków myjąco-dezynfekcyjnych.

Stosowanie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Problem : Uczulające działanie stosowanych w produkcji środków.


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy zdarzają się przypadki uczuleń pracowników na kontakt z mąką i „ulepszaczami pieczywa" (jeśli są stosowane)?
Kierowanie pracowników na profilaktyczne badania lekarskie w celu odsunięcia od pracy osób wykazujących wrażliwość na uczulające działanie mąki i "ulepszaczy pieczywa".

Info: 23, 22, 43

Problem : Narażenie na szkodliwe substancje chemiczne i pyły występujące w powietrzu.

Uwaga!
Piece piekarskie mogą być źródłem emisji toksycznego tlenku węgla będącego przyczyną śmiertelnych zatruć.


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy występują przekroczenia wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) pyłów (głównie organicznych) i gazów w powietrzu na stanowiskach pracy?
Dokonywanie okresowych pomiarów stężenia tlenku węgla i pyłów w powietrzu na stanowiskach pracy.

Informowanie pracowników o przekroczeniach wartości NDS gazów i pyłów.

Czy istnieje możliwość zatrucia się:
  • tlenkiem węgla
  • gazem opałowym?
Instalowanie wykrywaczy tlenku węgla i gazu opałowego.

Dokonywanie systematycznych przeglądów przewodów kominowych i kanałów dymowych pieców piekarniczych.

Sprawdzanie szczelności instalacji gazowych.

Stosowanie wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Problem : Możliwość przypadkowych zatruć preparatami chemicznymi stosowanymi do zwalczania owadów i gryzoni.


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy preparaty chemiczne do zwalczania owadów i gryzoni są stosowane zgodnie z zaleceniami producentów?
Stosowanie się ściśle do zaleceń producentów pestycydów.

Oznakowanie miejsc wyłożenia trutek na gryzonie.

Stosowanie nieszkodliwych dla ludzi metod zwalczania szkodników (pułapki mechaniczne, lampy insektobójcze, siatki okienne przeciwko owadom itp.).

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP