Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Czynniki zagrożeń zawodowych - informacje ogólne | Wybuch | Maszyny | Ostre naroża, krawędzie i elementy urządzeń | Środki transportu | Poślizgnięcia, potknięcia i upadki | Prąd elektryczny | Mikroklimat | Oświetlenie | Zagrożenia czynnikami chemicznymi i pyłami | Pożar | Uciążliwości | Inne | Profilaktyka medyczna


Zagrożenie wybuchem

Problem : Zagrożenie wybuchem:
  • pieców

  • innych urządzeń

  • paliwa w rurociągachPytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy piece i inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu mają decyzję Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) o dopuszczeniu ich do obrotu i czy są eksploatowane zgodnie z instrukcją obsługi?
Sprawdzenie, czy piece i inne urządzenia są dopuszczone do obrotu przez UDT (czy są oznaczone znakiem UDT). W razie wątpliwości należy uzyskać kopię decyzji od dostawcy.

Sprawdzenie, czy urządzenia są stosowane zgodnie z przeznaczeniem oraz eksploatowane zgodnie z instrukcją obsługi.

Czy wszystkie pozostałe eksploatowane w piekarni urządzenia, w których są zawarte ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, oraz inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu mają decyzję UDT zezwalającą na ich eksploatację?
Przeprowadzenie przeglądu pozostałych eksploatowanych urządzeń ciśnieniowych i innych podlegających dozorowi technicznemu oraz ustalenie, czy mają decyzję UDT zezwalającą na ich eksploatację. W przypadku braku zezwolenia należy natychmiast wstrzymać ich pracę, przygotować i złożyć do właściwego terytorialnie organu dozoru technicznego wniosek niezbędny do uzyskania takiej decyzji.

Czy posiadane przez pracowników obsługujących i konserwujących oraz naprawiających (jeśli są zatrudnieni) ww. urządzenia za świadczenia kwalifikacyjne są ważne?
Skierowanie pracowników      na egzamin sprawdzający ich kwalifikacje przed terminem upływu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych oraz jeśli utraciły one ważność*.

Czy są założone i prowadzone książki eksploatacji urządzeń ciśnieniowych i innych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu?
Założenie książek eksploatacji dla każdego z urządzeń podlegających dozorowi technicznemu i zapewnienie systematycznego dokonywania w nich bieżących zapisów.

Czy realizowany jest bieżący nadzór stanu technicznego urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, a zwłaszcza czy obsługujący urządzenia ciśnieniowe sprawdza je systematycznie zgodnie  z instrukcją obsługi i w przypadku ujawnienia usterek postępuje  wg zawartych w niej wskazań?
Przestrzeganie terminowości i zakresu dokonywanych sprawdzeń urządzeń podlegających dozorowi technicznemu i kontrolowanie systematyczności dokonywania zapisów w książkach ich eksploatacji.

Wyłączenie z eksploatacji nadpalonych bądź rozdętych rur Perkinsa; po wygaszeniu paleniska nawiercenie uszkodzonej rury (wychłodzonej) w celu umożliwienia wypłynięcia z niej wody.

Wyłączenie z użytkowania pieca rurowego, jeżeli nie czynnych jest 5 rur ogółem bądź dwie rury jednego rzędu.

Nieprzekraczanie dopuszczalnej temperatury (oznaczonej na pirometrach czerwoną kreską) w komorach wypiekowych.

Czy urządzenia ciśnieniowe i inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu są zgłaszane w okręgowych urzędach dozoru technicznego
do doraźnych badań technicznych w przypadkach:

  • stwierdzenia niewłaściwego stanu

  • zakończenia naprawy lub przebudowy

  • niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia lub nieszczęśliwego wypadku związanego z jego eksploatacją?

Przestrzeganie zgłaszania urządzeń podlegających dozorowi technicznemu do doraźnych badań technicznych.

Czy przeprowadzono kwalifikację stref zakładu pod względem zagrożenia wybuchem i czy jest sporządzony stosowny protokół stwierdzający istnienie tego zagrożenia lub jego brak?
Zgłoszenie do właściwej terytorialnie jednostki straży pożarnej zapotrzebowania dokonania kwalifikacji stref zakładu pod względem zagrożenia wybuchem jeśli nie ma protokołu stwierdzającego brak lub istnienie zagrożenia wybuchem wraz z określeniem jego stref.

Czy wyznaczono zgodnie z ww. protokołem istniejące strefy zagrożenia wybuchem i je oznakowano?
Wyznaczenie zgodnie z omawianym protokołem istniejących stref zagrożenia wybuchem, i ich właściwe oznakowanie.

Czy przeprowadzono przegląd wszystkich maszyn, urządzeń
i instalacji itp. znajdujących się w tych strefach pod względem zgodności z wymaganiami wynikającymi z ww. protokołu.
Przeprowadzenie przeglądu wszystkich urządzeń znajdujących się w strefach zagrożenia wybuchem i ustalenie ich zgodności z wymaganiami wynikającymi z omawianego protokołu. W przypadku stwierdzenia niezgodności, wstrzymanie - do czasu ich usunięcia -pracy urządzeń, których one dotyczą.

Czy są przeprowadzane okresowe kontrole zakładowe sprawności urządzeń stosowanych w piekarniach, a zwłaszcza przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz:

  • nieszczelności przewodów i połączeń w instalacji gazowej

  • nieszczelności rurociągów do transportu innego paliwa

  • niesprawności aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń zabezpieczających?

Przeprowadzenie przeglądu rurociągów do transportu paliwa oraz przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Prowadzenie okresowych kontroli szczelności przewodów i połączeń w instalacjach oraz sprawności aparatury kontrolno-pomiarowej.

Sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających  przed przypadkowym uruchomieniem pieca opalanego olejem lub gazem oraz kotła CO.

Info: 17, 22, 38, 40-42, 55

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP