Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Czynniki zagrożeń zawodowych - informacje ogólne | Wybuch | Maszyny | Ostre naroża, krawędzie i elementy urządzeń | Środki transportu | Poślizgnięcia, potknięcia i upadki | Prąd elektryczny | Mikroklimat | Oświetlenie | Zagrożenia czynnikami chemicznymi i pyłami | Pożar | Uciążliwości | Inne | Profilaktyka medyczna

Zagrożenia czynnikami mechanicznymi - maszyny

Problem : Zagrożenia urazami powodowanymi ruchomymi częściami maszyn:

 • mieszarek

 • dzielarek

 • rogalikarek

 • zgniatarek

 • krajalnic do chleba

 • miksera

 • trzeparek do worków

 • maszyn do formowania "longów"

 • pieca piekarskiego


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy maszyna jest właściwie posadowiona i zamocowana?

Czy jest możliwy dostęp rąk, nóg lub innych części ciała do ruchomych elementów maszyny, narzędzi lub innych przedmiotów pracy, mogących powodować następujące sytuacje i zdarzenia niebezpieczne:
 • pochwycenie
 • wciągnięcie
 • uderzenie
 • wplątanie
 • dotknięcie
 • wytrysk
 • zgniecenie, zmiażdżenie
 • obcięcie
 • przecięcie
 • złamanie
 • stłuczenie
 • otarcie?
Posadowienie i/lub zamocowanie oraz podłączenie do instalacji i utrzymywanie maszyn w stanie technicznym zgodnym z wymaganiami aktualnych przepisów i norm oraz stosowanie w zakresie i warunkach podanych w instrukcji obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR).
Niedopuszczalne jest wyposażenie stanowisk pracy w maszyny, urządzenia oraz narzędzia:
 • nie oznaczone znakiem bezpieczeństwa i nie posiadające certyfikatu uprawniającego do oznaczania tym znakiem, jeśli znajdują się one w wykazie wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacjina znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem
 • nie posiadające deklaracji zgodności z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami - dotyczy pozostałych.

Czy wytrzymałość, usytuowanie i mocowanie osłon jest właściwe (kompletność, pewność mocowań, kształt i wielkość otworów oraz odpowiednie odległości bezpieczeństwa)?
Sprawdzenie kompletności i działania osłon blokujących i innych urządzeń ochronnych oraz zapewniania przez nie odległości bezpieczeństwa uniemożliwiających dostęp rąk i nóg oraz innych części ciała do stref niebezpiecznych.

Niedemontowanie osłon i innych urządzeń ochronnych.

Nieotwieranie osłon podczas ruchu maszyny.

Czy funkcjonowanie, lokalizacja i oznakowanie elementów sterowniczych i informacyjnych jest właściwe?
Sprawdzenie i zapewnienie właściwego funkcjonowa nia elementów sterowniczych (zwłaszcza wyłączników: start i stop, wyłącznika awaryjnego, wyłączników krańcowych) oraz elementów informacyjnych, pewnie zamocowanych, łatwo dostępnych i odpowiednio oznakowanych.

Czy na stanowisku pracy jest dostępna pełna informacja o użytkowaniu maszyny (instrukcja obsługi, bhp, znaki i napisy na maszynie)?
Zapewnienie operatorowi właściwej informacji o użytkowaniu maszyny i innego wyposażenia stanowiska pracy: instrukcji obsługi, bhp, znaków i napisów na maszynie.

Czy mogą występować zagrożenia podczas czyszczenia, smarowania i konserwacji maszyn i narzędzi?
Zachowanie szczególnej ostrożności podczas czyszczenia, konserwacji i napraw (po wyłączeniu zasilania).

Czy są wykonywane okresowe przeglądy techniczne i przewidziane wymiany części bądź naprawy (wg instrukcji obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej?
Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw zgodnie z instrukcją obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej.

Czy są stosowane określone środki ochrony indywidualnej oraz właściwa odzież i obuwie robocze?
Stosowanie właściwie dobranych środków ochrony indywidualnej oznaczonych znakiem bezpieczeństwa i posiadających ważny certyfikat upoważniający do takiego oznaczania.

Stosowanie odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego.

Czy usytuowanie oraz działanie pozostałych urządzeń ochronnych i zabezpieczających (fotokomórki, łączniki położeniowe, zawory, bezpieczniki) jest właściwe?
Sprawdzenie i zapewnienie właściwego funkcjonowania pozostałych urządzeń ochronnych i zabezpieczających.

Info: 2, 6, 10, 18, 22, 39, 42, 45, 46, 50, 55, 56, 57

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP