Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przepisy | Instytucje | Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP | KALENDARZ obowiązkowych działań pracodawcy w zakresie BHP | Zagrożenia zawodowe przy obróbce plastycznej metali | Ocena ryzyka zawodowego | Zasady BHP przy obsłudze maszyn | Oferta


OBRÓBKA PLASTYCZNA METALI

Przepisy

     - przepisy ogólne
     - przepisy BHP dotyczące
       obróbki skrawaniem metali
     - nowości prawne
Przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Precyzują one ogólne obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 
Instytucje

- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- Związek Rzemiosła Polskiego
- Polska Konfederacja Pracodawców
 Prywatnych
- Polska Agencja Rozwoju
 Przedsiębiorczości
- Państwowa Inspekcja Pracy
- Państwowa Inspekcja Sanitarna
- Urząd Dozoru Technicznego
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych
i inne ciekawe adresy
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i narządzi ręcznych w procesie obróbki plastycznej metali wiążę się z narażeniem pracowników na oddziaływanie licznych czynników szkodliwych, uciążliwych i niebez-
piecznych, stwarzających potencjalne możliwości występowania wypadków przy pracy, takich, jak czynniki mechaniczne,  hałas, wibracja, zapylenie, mikroklimat, obciążenie fizyczne, dlatego też bezpieczeństwo pracy należy tu zapewnić bezwzględnie wykorzystując wszelkie dostępne środki techniczne, organizacyjne i prawne.
 
KALENDARZ obowiązkowych działań pracodawcy w zakresie BHP

Terminarz obowiązkowych działań, jakie powiniem podjąć w ciągu roku  pracodawca w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie

Wzory najważniejszych dokumentów
Zagrożenia zawodowe przy obróbce plastycznej metali

Informacje nt. zagrożeń zawodowych występujących przy wykonywaniu prac związanych z obróbką plastyczną metali, sposoby ich identyfikacji oraz metody ich zmniejszania. Załączone listy kontrolne stanowią pomoc w ocenie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wskazują praktyczne metody prowadzące do zmniejszenia ryzyka zawodowego.
 
Ocena ryzyka zawodowego

Podstawowe informacje nt. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz najprostszych metod jej dokonywania.

Zasady BHP przy obsłudze maszyn

Informacje o najważniejszych zasadach zapewnienia bezpieczeństwa pracowników przy wykonywaniu prac związanych z obróbką plastyczna metali, z wykorzystaniem różnego typu potencjalnie niebezpiecznych maszyn i narzędzi.
 
Oferta

- Ośrodki szkoleniowe
- Środki ochrony indywidualnej
- Usługi BHP - firmy doradcze
- Wydawnictwa
- Bazy danych dotyczące bhp
 i ergonomii

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
IRYS - OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO ON-LINE
Interaktywna ocena ryzyka zawodowego on-line
w systemie IRYS, uwzględnione czynniki: chemiczne, pyły, biologiczne, fizyczne (hałas, drgania, czynniki mechaniczne, promieniowanie optyczne, promieniowanie jonizujace, zagrożenie wybuchem i pożarem), obciążenie termiczne


zobacz
DOKUMENTACJA POWYPADKOWA ON-LINE - interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych

zobacz