Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przepisy ogólne | Umowy międzynarodowe | Nowości prawne w 2013 r | Przepisy wprowadzone w 2012 r. | Przepisy wprowadzone w 2011 r. | Przepisy wprowadzone w 2010 r. | Przepisy wprowadzone w 2009 r | Przepisy wprowadzone w 2008 r. | Przepisy wprowadzone w 2007 r. | Przepisy wprowadzone w 2006 r. | Przepisy wprowadzone w 2005 r. | Przepisy wprowadzone w 2004 r. | Przepisy wprowadzone w 2003 r. | Przepisy wprowadzone w 2002 r. | Przepisy szczegółowe | PRAWNA OCHRONA PRACY | Odpowiedzi na pytania prawne | Komentarze


Informacje o poniższych dokumentach są dostępne na stronach Sejmu RP

Ustawy

 • Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2703 ze zm. (4)
 • Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2407
 • Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2390 ze zm. (3)
 • Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki

 • Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 ze zm. (69)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 • Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1808 ze zm. (1)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

 • t.j. Dz. U. 2004 nr 125 poz. 1317
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 o służbie medycyny pracy
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 141 poz. 1011
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2006 r. sygn. akt K 30/04

    - Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1416
  Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy

    - Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570
  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

    - Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654
  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
  UWAGA: art. 17 ust. 2 i 3, art. 25, art. 88 ust. 3, art. 106 ust. 2 zdanie trzecie, ust, 3 pkt 13, ust. 4 pkt 11 i ust. 5, art. 148 pkt 6 oraz art. 172 pkt 10 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


 • Dz.U. 2004 nr 121 poz. 1263 ze zm. (2)
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową

 • Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1252 ze zm. (6)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
    ze zm.
    - Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 ze zm. (69)
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

    - Dz.U. 2009 nr 6 poz. 33 ze zm. (1)
  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  Art. 39 wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r., art. 1 pkt 75 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r., art. 1 pkt 49 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

    - Dz.U. 2011 nr 17 poz. 79
  Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

    - Dz.U. 2011 nr 75 poz. 398
  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych
  UWAGA: art. 2 pkt 1, art. 3 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3, pkt 5 i pkt 6, art. 4 pkt 1-12, pkt 13 lit. b i c, pkt 14-25, pkt 27, pkt 28, pkt 29 lit. a, pkt 30-33, pkt 34 lit. a, pkt 35-39, pkt 42-44 i pkt 46-50, art. 31 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


 • Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 ze zm. (50)
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 • Dz. U. 2004 nr 96 poz. 959 ze zm. (9)
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej

 • Dz.U. 2004 nr 96 poz. 959 ze zm. (9)
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej

 • Dz. U. 2004 nr 91 poz. 875
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

 • Dz. U. 2004 nr 34 poz. 293 ze zm. (1)
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych

 • Dz.U. 2004 nr 11 poz. 94 ze zm. (7)
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

 • Dz. U. 2004 nr 39 poz. 353
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Rozporządzenia

 • Dz. U. 2004 nr 200 poz. 2047
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1990 nr 85 poz. 500
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym
  Dz. U. 2002 nr 127 poz. 1091
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym
  Dz. U. 1992 nr 1 poz. 1
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym
  Dz. U. 1998 nr 105 poz. 658
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym
  (obowiązuje od dnia : 2004-12-15)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1145
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

    - Dz.U. 2006 nr 107 poz. 724
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac


 • Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2440 (obowiązuje od dnia : 2004-11-15)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych

 • Dz. U. 2004 nr 227 poz. 2298
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 182 poz. 1783
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.
  (obowiązuje od dnia : 2004-11-03)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

 • Dz. U. 2004 nr 222 poz. 2255 (obowiązuje od dnia : 2004-10-31)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe

 • Dz.U. 2004 nr 205 poz. 2102 (obowiązuje od dnia : 2004-10-06)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 153 poz. 1096
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt

    - Dz.U. 2009 nr 118 poz. 992
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt


 • Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042 (obowiązuje od dnia : 2004-09-25)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

 • Dz. U. 2004 nr 160 poz. 1669 (obowiązuje od dnia : 2004-09-15)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piwowarskiego i napojów gazowanych

 • Dz.U. 2004 nr 185 poz. 1920 (obowiązuje od dnia : 2004-09-10)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1100
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest


 • Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1773 (obowiązuje od dnia : 2004-08-14)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 • Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59 (obowiązuje od dnia : 2004-07-20)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu

 • Dz.U. 2004 nr 144 poz. 1519 (obowiązuje od dnia : 2004-07-09)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

 • Dz.U. 2004 nr 153 poz. 1612 (obowiązuje od dnia : 2004-07-05)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji

 • Dz. U. 2004 nr 108 poz. 1148 (obowiązuje od dnia : 2004-07-01)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 144 poz. 1008
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy


 • Dz. U. 2004 nr 138 poz. 1468 (obowiązuje od dnia : 2004-06-17)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2004 w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 128 poz. 728
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.


 • Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1242 (obowiązuje od dnia : 2004-06-10)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością zdrowotną żywności

 • Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156 (obowiązuje od dnia : 2004-05-27)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 • Dz. U. 2004 nr 116 poz. 1210 (obowiązuje od dnia : 2004-05-25)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych

 • Dz. U. 2003 nr 194 poz. 1899 (obowiązuje od dnia : 2004-05-20)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych

 • Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 1998 nr 138 poz. 895
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.
  (obowiązuje od dnia : 2004-05-06)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
    ze zm.
    - Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest


 • Dz. U. 2004 nr 66 poz. 604 (obowiązuje od dnia : 2004-05-04)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004 w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Wywiadu
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 101 poz. 676
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Wywiadu


 • Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1064 (obowiązuje od dnia : 2004-05-01)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym.

 • Dz. U. 2004 nr 52 poz. 522 (obowiązuje od dnia : 2004-05-01)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2004 w sprawie określenia wymagań higienicznych i zdrowotnych na statkach rybackich
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 153 poz. 1281
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań higienicznych i zdrowotnych na statkach rybackich


 • Dz.U. 2004 nr 103 poz. 1085 (obowiązuje od dnia : 2004-05-01)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 • Dz.U. 2004 nr 73 poz. 659 (obowiązuje od dnia : 2004-05-01)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 23 poz. 177
  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania

    - Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1071
  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania

    - Dz.U. 2010 nr 32 poz. 174
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania.


 • Dz.U. 2004 nr 98 poz. 980 (obowiązuje od dnia : 2004-05-01)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których działalność związania z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia

 • Dz.U. 2004 nr 98 poz. 981 (obowiązuje od dnia : 2004-05-01)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności

 • Dz. U. 2004 nr 43 poz. 395 (obowiązuje od dnia : 2004-03-31)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych

 • Dz. U. 2004 nr 24 poz. 212 (obowiązuje od dnia : 2004-03-22)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite

 • Dz.U. 2004 nr 24 poz. 213 (obowiązuje od dnia : 2004-03-22)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

 • Dz.U. 2004 nr 24 poz. 215 (obowiązuje od dnia : 2004-03-06)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami
  Data uchylenia: 2013-01-19
    ze zm.
    - Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2884
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
  Data uchylenia: 2013-01-19

    - Dz.U. 2006 nr 73 poz. 514
  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
  Data uchylenia: 2013-01-19

    - Dz.U. 2009 nr 9 poz. 46
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania.
  Data uchylenia: 2013-01-19

    - Dz.U. 2011 nr 140 poz. 820
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
  Data uchylenia: 2013-01-19


 • Dz. U. 2004 nr 16 poz. 156 (obowiązuje od dnia : 2004-02-19)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym

 • Dz. U. 2004 nr 4 poz. 26 (obowiązuje od dnia : 2004-02-14)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w ogrodach zoologicznych

 • Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 (obowiązuje od dnia : 2004-01-23)
 • Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 67 poz. 413
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

    - Dz.U. 2008 nr 126 poz. 813
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

    - Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1596
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

    - Dz.U. 2010 nr 65 poz. 411
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

    - Dz.U. 2011 nr 89 poz. 508
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

    - Dz.U. 2011 nr 124 poz. 702
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

    - Dz.U. 2011 nr 133 poz. 772
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach


 • Dz. U. 2003 nr 219 poz. 2155 ze zm. (1) (obowiązuje od dnia : 2004-01-06)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2293 (obowiązuje od dnia : 2004-01-01)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia akt osobowych pracownika

 • Dz. U. 2003 nr 217 poz. 2141 (obowiązuje od dnia : 2004-01-01)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

Obwieszczenia

 • M.P. 2004 nr 13 poz. 217 (obowiązuje od dnia : 2004-03-18)
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Wyszukiwarka przepisów

Wyszukiwarka przepisów

Przepisy BHP